Codul de procedură fiscală și O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative – modificări (O.U.G. nr. 153/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

(M. Of. nr. 260 din 30 martie 2020)

 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

(M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. și compl. ult.)

 

 

O.U.G. nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 817 din 4 septembrie 2020)

– introduce: art. 1 alin. (7)-(10) din O.U.G. nr. 33/2020; art. 70^1 din Codul de procedură fiscală.

 

În M. Of. nr. 817 din 4 septembrie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Art. 1 alin. (7)-(10) din O.U.G. nr. 33/2020 (introduse prin O.U.G. nr. 153/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (6) al art. 1 se introduc patru noi alineate, alin. (7) – (10), cu următorul cuprins:

(7) Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal prin declarația anuală privind impozitul pe profit, bonificația aplicată potrivit prevederilor prezentului articol se scade din valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, iar în cazul în care bonificația depășește valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferentă bonificației care se ia în calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv. În sensul prezentului alineat, valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, reducerii conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

(8) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) -(3), în cazul contribuabililor cu anul fiscal modificat care aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, precum și în cazul celor cu anul fiscal modificat care intră sub incidența prevederilor art. 41 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, diferența de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal se consideră impozit pe profit datorat aferent ultimului trimestru. Acestor contribuabili li se aplică prevederile alin. (1) -(3) pentru diferența de impozit pe profit datorat, determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal. Prevederile prezentului alineat se aplică și pentru diferența de impozit pe profit datorat, determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, dacă aceasta este plătită până la termenul scadent cuprins în perioada 26 decembrie 2020-25 februarie 2021 inclusiv.

(9) Contribuabilii prevăzuți la alin. (8) care au depus declarația privind impozitul pe profit fără aplicarea bonificațiilor prevăzute la alin. (1) -(3) pot beneficia de acestea, pentru diferența de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv, prin depunerea unei declarații rectificative, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul acestor alineate.

(10) În sensul prevederilor prezentului articol, bonificația se acordă și pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenți. Aceste prevederi se aplică și pentru stingerile efectuate pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I și II ale anului 2020, respectiv pentru cele aferente perioadelor scadente prevăzute la alin. (2) pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenți. De aceste prevederi pot beneficia și contribuabilii care au depus declarația privind impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferentă trimestrelor I și/sau II ale anului 2020, respectiv pentru perioadele scadente prevăzute la alin. (2) pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, fără aplicarea bonificațiilor prevăzute la alin. (1) -(3), prin depunerea unei declarații rectificative și cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul acestor alineate.

 

Art. 70^1 din Legea nr. 207/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 153/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 70 se introduce un nou articol, art. 70^1, cu următorul cuprins:

Art. 70^1: Modalitatea de colaborare

(1) Furnizarea de informații și documente între Ministerul Finanțelor Publice/A.N.A.F și autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și alte persoane juridice de drept privat, în temeiul prezentului cod sau al altor acte normative, se realizează, în formă dematerializată, prin mijloace electronice utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanțelor Publice/A.N.A.F, denumit PatrimVen.

(2) PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de Ministerul Finanțelor Publice/A.N.A.F, în condițiile legii, de la autoritățile/instituțiile publice și de interes public, din administrația publică centrală și locală ori de la contribuabili/plătitori și care sunt puse la dispoziția autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și altor persoane juridice de drept privat, în beneficiul cetățenilor și în scopul realizării atribuțiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea instituțiilor, autorităților ori persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informații și/sau documente.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la solicitarea autorităților judiciare ori în situația în care, din motive tehnice, informațiile sau documentele nu pot fi furnizate prin PatrimVen, acestea se pot transmite în format letric sau pe dispozitive/suporturi de stocare a datelor.

(4) Procedura de înrolare, precum și modalitățile de acces în PatrimVen se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Codul de procedură fiscală și O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative – modificări (O.U.G. nr. 153/2020) was last modified: octombrie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.