Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 164/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019; cu modif. și compl. ult.)

 

 

 

O.U.G. nr. 164/2020 pentru completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 898 din 2 octombrie 2020)

 

introduceart. 364^1, art. 510 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 898 din 2 octombrie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 164/2020 pentru completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Art. 364^1 din O.U.G. nr. 57/2019 (introdus prin O.U.G. nr. 164/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 364 se introduce un nou articol, art. 364^1, cu următorul cuprins:

Art. 364^1

(1) Donațiile și legatele făcute către stat sau către unitățile administrativ-teritoriale care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, respectiv în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale se acceptă conform dispozițiilor art. 291.

(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 291 alin. (4), pentru donațiile făcute către stat pentru o instituție publică, ca operațiuni compensatorii, care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, determinarea valorii de piață se realizează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la stabilirea valorii efective a unei tranzacții prin compensare.

(3) Prin excepție de la dispozițiile art. 291 alin. (4), pentru donațiile de produse militare, așa cum sunt definite la art. 3 pct. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, făcute către stat pentru o instituție publică și care au ca obiect astfel de bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, altele decât cele prevăzute la alin. (2), valoarea de înregistrare a bunului la donator este asimilată valorii de piață a bunului, cu condiția să fi fost acceptată pentru statul român de către instituția publică competentă după obiectul sau scopul donației.

 

Art. 510 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 57/2019 (introdus prin O.U.G. nr. 164/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 510, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Prin excepție de la alin. (1), pe durata unor situații excepționale cum ar fi durata stării de asediu, stării de urgență sau stării de alertă, precum și pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data încetării stării de asediu, stării de urgență, respectiv a stării de alertă, funcțiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 164/2020) was last modified: noiembrie 9th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.