Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin HCUNPIR nr. 3/2007 – modificări (HCUNPIR nr. 2/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin HCUNPIR nr. 3/2007

(M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015; cu modif. și compl. ult.)

HCUNPIR nr. 2/2016

(M. Of. nr. 824 din 19 octombrie 2016)

modifică: art. 11 lit. c); art. 12 alin. (1) și (6); art. 13 alin. (1); art. 25 alin. (1); art. 35 alin. (1) lit. d); art. 45 alin. (2) lit. a); art. 57 alin. (1); art. 59 lit. j); art. 62 alin. (1); art. 65 alin. (3); art. 68 alin. (11); art. 80 alin. (8); art. 92 alin. (4); art. 99 alin. (1) lit. a); art. 100 alin. (2), (3), (5) și (7); art. 102; art. 104, pct. 15 și 18; art. 106; art. 107 alin. (1); art. 16 alin. (2) din anexa nr. 3; art. 17 alin. (2) din anexa nr. 3; art. 11, pct. 7 din anexa nr. 6; art. 22, pct. 3 din anexa nr. 6; art. 31 din anexa nr. 6; art. 32, pct. 2 din anexa nr. 6

introduce: art. 8 alin. (3); art. 101; art. 12 alin. (10); art. 13 alin. (4); art. 20 lit. l); art. 22 alin. (3) – (5); art. 28 lit. e); art. 40 alin. (4); art. 80 alin. (41); Cap. VIII1 („Transformarea formelor de organizare”) art. 811 – 8116; art. 84 alin. (7); art. 100 alin. (31) și (32); art. 104, pct. 181 – 18^3

abrogă: art. 27 lit. e); art. 841

În M. Of. nr. 824 din 19 octombrie 2016, a fost publicată Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (HCUNPIR) nr. 2/2016 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (Statut).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

 

Art. 8 alin. (3) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (3) prevede următoarele:

(3) Obiectul de activitate al formelor de organizare este exercitarea profesiei de practician în insolvență, inclusiv acordarea de consultanță privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență”.

 

Art. 101 din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Noua reglementare

După art. 10, se introduce un nou articol, art. 10^1.

Potrivit noii reglementări, art. 101 stabilește următoarele:

Practicienii în insolvență fac parte din organele care aplică procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt reprezentanți legali ai debitoarei, aceștia îndeplinind strict atribuțiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare. Răspunderea, obligațiile și drepturile practicienilor în insolvență sunt limitate la atribuțiile stabilite de aceste acte normative”.

 

Art. 11 lit. c) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 lit. c) prevedea faptul că practicienii în insolvență compatibili au următoarele drepturi:

c) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Uniunii și ale filialelor sale, în condițiile în care nu se găsesc în situații de incompatibilitate; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 lit. c) stabilește următoarele:

c) să aleagă și să fie aleși într-o funcție de conducere centrală sau locală, precum și în alte funcții sau comisii lucrative, cum ar fi instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, dacă nu se găsesc în situații de incompatibilitate;”.

 

Art. 12 alin. (1) și (6) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) și (6) dispuneau faptul că membrii Uniunii aflați în situația de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfășura activitatea de practician pe întregul teritoriu al României și dreptul de a fi aleși în organele de conducere ale Uniunii și ale filialelor sale, pe perioada incompatibilității.

De asemenea, durata suspendării este de cel puțin un an de la data aprobării cererii. Persoanele suspendate la cerere au aceleași drepturi și obligații ca cele înscrise în secțiunea membrilor incompatibili.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) și (6) stabilesc următoarele:

Art. 12

(1) Membrii Uniunii aflați în situația de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfășura activitatea de practician în insolvență pe întregul teritoriu al României și dreptul de a fi aleși într-o funcție de conducere centrală sau locală, precum și în alte funcții sau comisii lucrative, cum ar fi instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, pe perioada incompatibilității. La survenirea stării de incompatibilitate, membrii Uniunii își pierd funcția deținută în cadrul organismelor interne ale profesiei.
(…)
(6) Durata suspendării este de cel puțin un an de la data aprobării cererii. Persoanele suspendate la cerere au aceleași drepturi și obligații ca cele înscrise în secțiunea membrilor incompatibili. Prin excepție, în cazuri temeinic motivate, durata suspendării poate fi mai scurtă de 1 an, iar practicianul în insolvență poate solicita reactivarea, la cerere, atunci când acesta face dovada că motivele suspendării au încetat”.

 

Art. 12 alin. (10) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (10).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (10) prevede următoarele:

(10) În situația constatării stării de nedemnitate în conformitate cu art. 25 din O.U.G., odată cu pierderea calității de practician în insolvență, persoana în cauză pierde și funcția în care a fost aleasă la nivel central sau local”.

 

Art. 13 alin. (1) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) dispunea faptul că asociatul unic din întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată, precum și asociatul coordonator al societății profesionale cu răspundere limitată nu pot fi angajați în societățile pe care le coordonează.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) stabilește următoarele:

Art. 13

(1) Asociatul unic din întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată, precum și asociatul coordonator al societății profesionale cu răspundere limitată pot fi angajați în societățile pe care le coordonează”.

 

Art. 13 alin. (4) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Noua reglementare

La art. 13, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (4) stabilește următoarele:

Asociatul coordonator al societății profesionale cu răspundere limitată nu poate deține simultan calitatea de asociat în societatea pe care o coordonează, precum și calitatea de angajat sau colaborator în filialele societății-mamă”.

 

Art. 20 lit. l) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Noua reglementare

La art. 20, după lit. k) se introduce o nouă literă, lit. l).

Potrivit noii reglementări, art. 20 lit. l) dispune următoarele:

l) să furnizeze datele statistice solicitate de Uniune, altele decât cele prevăzute la lit. h)”.

 

Art. 22 alin. (3) – (5) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Noua reglementare

La art. 22, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) – (5).

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (3) – (5) dispun următoarele:

(3) Fiecare filială a UNPIR va putea desemna, în cadrul Adunării generale, un reprezentant ce va putea candida pentru o funcție de conducere în cadrul Uniunii. Excepție fac filialele cu peste 100 de membri care vor putea nominaliza 2 persoane pentru funcțiile de conducere, iar filiala UNPIR București 5 persoane.

(4) Consiliul național de conducere poate desemna candidați pentru funcțiile de conducere, pentru Instanța superioară de disciplină și pentru Comisia centrală de cenzori.

(5) Toate persoanele desemnate de adunările generale sau de CNC vor depune la Secretariatul general UNPIR un curriculum vitae care să evidențieze activitatea de practician în insolvență și în special eventualele activități în cadrul Uniunii, cel târziu cu 10 zile înainte de data congresului”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin HCUNPIR nr. 3/2007 – modificări (HCUNPIR nr. 2/2016) was last modified: noiembrie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.