Sentința nr. 42/2021 a C. Ap. Suceava privind anularea unor acte administrative cu caracter normativ

Sent. civ. a C. Ap. Suceava Actul normativ Articolul Sumar
Sentința nr. 42/2021 a C. Ap. Suceava

(M. Of. nr. 878 din 14 septembrie 2021)

Hotărârii CNSU nr. 47 din 5 octombrie 2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

 

Art. 2

 

 

Anularea art. 2 din Hotărârea nr. 47 din 5.10.2020 emisă de președintele CNSU.

În M. Of. nr. 878 din 14 septembrie 2021 s-a publicat Sentința nr. 42/2021 a C. Ap. Suceava privind anularea unor acte administrative cu caracter normativ.

Obiectul acțiunii

Anularea parțială a Hotărârii nr. 47 din 5 octombrie 2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice, respectiv anularea art. 2;

Acordarea de daune morale pentru prejudiciul creat de încălcarea libertății religioase;

Cheltuieli de judecată.

În finalul cererii de chemare în judecată, reclamantul a mai formulat următoarele solicitări:

Cu privire la Ludovic Orban, în calitate de emitent al Hotărârii nr. 47/2020, a solicitat să se constate, în temeiul art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 137/2000, că prin art. 2 al Hotărârii nr. 47/2020 i-a îngrădit în mod ilegal drepturile fundamentale ale omului prevăzute de art. 25 alin. (1) și art. 29 alin. (1) și (2) din Constituție;

În temeiul art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, să i se acorde despăgubiri în valoare de 70.000 lei tuturor actorilor implicați în restrângerea ilegală a drepturilor și libertăților fundamentale garantate de Constituție, precum și expunerea unor prevederi discriminatorii.

Redăm, în continuare, dispozițiile relevante din sentință:

Considerentele Curții de Apel Suceava:

Pe fondul cauzei, Curtea, analizând întregul material probator aflat la dosarul cauzei, apreciază că acțiunea de față este fondată în ceea ce privește anularea art. 2 din Hotărârea nr. 47 din 5 octombrie 2020 emisă de președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență, urmând a fi admisă pentru următoarele considerente:

Reclamantul a solicitat anularea art. 2 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47/2020 din 5 octombrie 2020, arătând că i-a fost încălcat dreptul la libertate religioasă, prin imposibilitatea participării la procesiunile organizate în municipiul Iași, cu ocazia sărbătorii Sfintei Parascheva, acesta având domiciliul în altă localitate.

(…)

În analiza legalității actului contestat se observă că nu există nicio reglementare privitoare la durata în timp pe care se va aplica restricția reglementată ori cu privire la stabilirea unor criterii pe baza cărora să se determine aria geografică în care să se aplice respectiva restricție. Acest aspect contravine uneia dintre premisele care au stat la baza acestei hotărâri, respectiv «creșterea zilnică progresivă a numărului de persoane infectate, cu preponderență în anumite zone sau localități, care determină o presiune permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ-teritoriale și a sistemului sanitar».

Fiind emise în baza și pentru executarea legii, actele administrative cu caracter normativ trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții normative care să înlocuiască legea. Prin urmare, pentru a respecta dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție, normele legale criticate, ce reglementează dispunerea unor acțiuni și luarea unor măsuri, trebuie să fie reglementate în mod previzibil și în limitele unor repere concrete, care să elimine riscul ca prin ingerința autorităților administrative măsurile să capete caracter abuziv sau restrictiv al unor drepturi sau libertăți.

Or, astfel cum s-a reținut în considerentele expuse, art. 2 din Hotărârea nr. 47/2020 nu reglementează în mod previzibil și în limitele unor repere concrete interdicțiile stabilite, deoarece se constată că nu există nicio limitare în timp a interdicției impuse sau cu privire la localitățile ori întinderea teritorială unde urmează să se desfășoare sărbătorile religioase.

Așadar, Curtea de Apel constată, pe baza acestor argumente, că dispozițiile legale indicate în preambulul Hotărârii nr. 47/2020 nu cuprind în sine prevederi exprese și limitative referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți constituționale, iar modalitatea de redactare a art. 2 din Hotărârea nr. 47/2020 creează premisele unei aplicări discreționare și de adoptare a unor măsuri de restrângere a exercițiului drepturilor și libertăților, aspect de natură să contravină atât principiului securității juridice, cât și principiului legalității restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți, în speță a dreptului la libertatea religioasă sub forma participării active la slujbele religioase din orice localitate din țară, cu excepția celei de domiciliu.

Fiind un act infralegal, adică subsecvent legii, prin care se stabilesc în concret măsurile care urmează a fi luate în vederea gestionării situației de urgență, acestea nu pot decât să transpună normele legale. Actul administrativ de aplicare a legii nu poate deroga, nu se poate substitui și nici adăuga la lege. Prin urmare, cum instanța de contencios constituțional a reținut că acțiunile și măsurile dispuse pe durata stării de alertă, în temeiul dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004, nu pot viza drepturi sau libertăți fundamentale, cu atât mai mult prin acte normative secundare, cum este hotărârea contestată, nu se poate dispune în această manieră. Așa cum Curtea Constituțională a statuat în mod constant, din coroborarea normelor constituționale cuprinse în art. 53 alin. (1) și în art. 115 alin. (6) rezultă că afectarea/restrângerea drepturilor sau libertăților fundamentale nu se poate realiza decât prin lege, ca act formal al Parlamentului.

Prin urmare, Curtea constată că prin reglementarea de la art. 2 din Hotărârea nr. 47/2020 a fost încălcată Decizia Curții Constituționale a României nr. 157/2020 și, totodată, nu au fost respectate actele supralegale la emiterea acesteia, astfel încât va dispune anularea acestei dispoziții (…)”.

 

Sentința civilă nr. 42/2021 a C. Ap. Suceava

Prin sentința civilă nr. 42/2021, Curtea de Apel Suceava a respins excepțiile vizând lipsa calității procesuale pasive, a inadmisibilității acțiunii și a lipsei de interes invocate de pârâtul Guvernul României – Comitetul Național pentru Situații Urgență, precum și capătul de cerere privind daunele morale.

Însă, a admis în parte acțiunea având ca obiect anulare acte administrative cu caracter normativ, formulată de reclamantul Căluș Florin, din comuna xxxxxxx, str. xxxxxxx nr. xxxxx, județul xxxxxx, având domiciliul ales la xxxxxxxx din municipiul xxxxx, xxxxxx nr. xxxxx, județul xxxxxx, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României – Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu sediul în sectorul 1 al municipiului București, Palatul Victoria, Piața Victoriei nr. 1, în sensul că anulează art. 2 din Hotărârea nr. 47 din 5.10.2020, emisă de președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

 

Sentința nr. 42/2021 a C. Ap. Suceava privind anularea unor acte administrative cu caracter normativ was last modified: octombrie 14th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.