Sent. civ. nr. 4433/2018 a C. Ap. București privind anularea art. 12 din Decizia nr. 105/2007 ANSPDCP

Sent. civ. a C. Ap. București

Actul normativ Sumar
Sentința civilă nr. 4433/2018 a C. Ap. București

(M. Of. nr. 1078 din 8 noiembrie 2022)

 

Art. 12 al Deciziei ANSPCDP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit

Anulează dispozițiile art. 12 din Decizia nr. 105/2007 emisă de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

În M. Of. nr. 1078 din 8 noiembrie 2022 s-a publicat sentința civilă nr. 4433/2018 pentru soluționarea acțiunii în contencios administrativ formulate de reclamanta Banca Comercială Română în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), având ca obiect anulare act administrativ – art. 12 din Decizia nr. 105/2007 ANSPDCP.

Redăm, în continuare, dispozițiile relevante din sentință.

 

Obiectul acțiunii

– Anularea art. 12 al Deciziei ANSPCDP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit.

 

Dispoziții relevante

– Articolul 12 din Decizia nr. 105/2007 prevede că: „Încălcarea dispozițiilor prezentei decizii poate atrage răspunderea contravențională, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

– Motivul anulării textului este reprezentat de încălcarea prevederilor art. 1, 2 și 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, prin care se prevede faptul că numai prin lege, ordonanțe de Guvern și hotărâri ale anumitor autorități publice (abilitate legal) pot fi instituite contravenții. Pârâta nu a dovedit o împuternicire legală pentru a stipula și sancționa contravenții, or, prin decizia contestată – art. 12, pârâta a manifestat o conduită de legiuitor în sensul că a prevăzut anumite fapte în cuprinsul deciziei ca reprezentând contravenții.

Astfel, conform art. 1-3 din O.G. nr. 2/2001:

Art. 1

Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 2

(1) Prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate.

(2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului.

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot stabili și sancționa contravenții în următoarele domenii: salubritate; activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora; întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joacă pentru copii; amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe, precum și a terenurilor virane; întreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreținerea străzilor și trotuarelor, a școlilor și altor instituții de educație și cultură, întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții; depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere.

(4) Consiliul General al Municipiului București poate stabili și alte domenii de activitate din competența consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili și sancționa contravenții.

(5) Hotărârile consiliilor locale sau județene ori, după caz, ale sectoarelor municipiului București, prin care s-au stabilit contravenții cu nesocotirea principiilor prevăzute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanța de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 3*)

(1) Actele normative prin care se stabilesc contravenții vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancțiunii cu amendă se vor stabili limita minimă și maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili și tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor.

(2) Persoana juridică răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții”.

– Curtea nu poate ajunge la o concluzie diferită nici în urma analizării prevederilor menționate în preambulul Deciziei nr. 105/2007, respectiv:

– art. 3 alin. 5 și 6 din Legea nr. 102/2005: „(5) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Autorității naționale de supraveghere emite decizii și instrucțiuni obligatorii pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice de drept privat și orice alte organisme, precum și pentru persoanele fizice a căror activitate intră sub incidența legislației referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite în continuare entități. (6) Deciziile și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”;

– art. 6 alin. 2 lit. b) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005: „(2) Președintele exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 102/2005, precum și următoarele atribuții: …b) semnează rapoartele, actele de sesizare a organelor de urmărire penală sau de introducere a acțiunilor în justiție, autorizațiile, deciziile, avizele, recomandările, precum și orice alte acte necesare bunei desfășurări a activității Autorității;”

– art. 5 „Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor”, art. 12 „Informarea persoanei vizate” și art. 17 „Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale” din Legea nr. 677/2001;

– art. 8 „Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare” și art. 10 „Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții” din Legea nr. 677/2001.

Aceste prevederi nu legitimează pârâta, prin președinte, în sensul de a-i conferi o competență de a emite acte administrative prin care să adauge la lege, sens în care se rețin prevederile art. 4, art. 77 și art. 78 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, conform cărora:

Art. 4. Ierarhia actelor normative

(1) Actele normative se elaborează în funcție de ierarhia lor, de categoria acestora și de autoritatea publică competentă să le adopte.

(2) Categoriile de acte normative și normele de competență privind adoptarea acestora sunt stabilite prin Constituția României, republicată, și prin celelalte legi.

(3) Actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă.

Art. 77. Actele date în executarea unui act normativ

– Ordinele cu caracter normativ, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate sau ale autorităților administrative autonome se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului. În formula introductivă a acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile juridice prevăzute la art. 42 alin. (4).

Art. 78. Sfera reglementării

Ordinele, instrucțiunile și alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții care să contravină prevederilor acestora.

– Pentru aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 1, art. 2, art. 8 și art. 18 din Legea nr. 554/2004, Curtea va admite acțiunea și va anula dispozițiile art. 12 din Decizia nr. 105/2007 emisă de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În temeiul dispozițiilor art. 451-453 din Codul de procedură civilă, reținând culpa procesuală a părții pârâte, care a căzut în pretenții, Curtea o va obliga pe aceasta la plata către reclamantă a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

 

 

Sentința civilă nr. 4433/2018 a C. Ap. București

Prin sentința nr. 4433/2018 a C. Ap. București s-a admis acțiunea formulată de reclamanta Banca Comercială Română, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pe cale de consecință, a anulat dispozițiile art. 12 din Decizia nr. 105/2007 emisă de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Sent. civ. nr. 4433/2018 a C. Ap. București privind anularea art. 12 din Decizia nr. 105/2007 ANSPDCP was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.