Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor – aprobare (Hotărârea CSM 1348/2019)

Actul publicat în Monitor Sumar
                 Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 1348/2019 pentru aprobarea  aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor

(M. Of. nr. 768 din 23 septembrie 2019)

 

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor.

 

În M. Of. nr. 768 din 23 septembrie 2019 s-a publicat Hotărârea CSM nr. 1348/2019 pentru aprobarea  Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor.

Respectivul regulament este structurat astfel:

Structura

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior”);

Secț. 1 („Dispoziții comune”);

Secț. a 2-a („Condiții pentru înscrierea la concurs”);

Secț. a 3-a („Organizarea și desfășurarea concursului de promovare pe loc”);

Cap. III („Concursul de promovare efectivă”);

Secț. 1 („Dispoziții comune”);

Secț. a 2-a („Condiții pentru înscrierea la concurs”);

Secț. a 3-a („Organizarea și desfășurarea concursului de promovare efectivă”);

Cap. IV („Dispoziții finale”).

 

Prezentare generală

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor.

Potrivit art. 1 alin. (1), promovarea pe loc a judecătorilor în funcții de execuție, pentru obținerea gradului profesional imediat superior, precum și promovarea efectivă la tribunale, tribunale specializate și la curți de apel se fac numai prin concurs, organizat la nivel național, în limita numărului de locuri aprobat anual de Secția pentru judecători a CSM, pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente pentru promovarea efectivă.

Astfel, promovarea pe loc a judecătorilor în funcții de execuție se face în gradul imediat superior celui pe care îl deține judecătorul, până la nivelul curții de apel, locurile scoase la concurs stabilindu-se la nivel național, corespunzător gradelor instanțelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul, de către Secția pentru judecători. Pe de altă parte, în cadrul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs.

Conform art. 6 alin. (1), au dreptul să participe la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior, judecătorii care îndeplinesc până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs condițiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, care la ultima evaluare au avut calificativul „foarte bine” și nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani.

Comisia de organizare a concursului de promovare pe loc este condusă de un președinte, care este secretarul general al CSM, iar în situația imposibilității îndeplinirii funcției de către acesta, comisia urmează a fi condusă, în ordine, de directorul Direcției resurse umane și organizare sau de directorul INM. Pe de altă parte, în ceea ce privește comisia de elaborare a subiectelor, precum și comisia de soluționare a contestațiilor, acestea sunt numite prin hotărâre a Secției pentru judecători a CSM, fiind alcătuite din judecători de la ÎCCJ și curțile de apel, desemnați pe baza consimțământului scris, exprimat anterior. Prin aceeași hotărâre, în cadrul comisiilor sunt constituite subcomisii pentru fiecare materie de concurs pentru care s-au formulat opțiuni.

Conform art. 16, concursul de promovare pe loc constă în susținerea unei probe scrise tip grilă cu caracter teoretic și practic, astfel:

a) la una dintre următoarele materii, în funcție de opțiunea candidatului:

– drept civil;

– drept penal;

– drept comercial;

– drept administrativ și drept financiar și fiscal;

– dreptul muncii și asigurărilor sociale;

b) drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept comercial, drept administrativ și drept financiar și fiscal, dreptul muncii și asigurărilor sociale sau drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal.

De asemenea, întrebările teoretice și practice cuprind și aspecte din jurisprudența ÎCCJ, a CCR, a CEDO și a CJUE.

Totodată, proba scrisă tip grilă cu caracter teoretic și practic cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs astfel:

a) 20 de întrebări pentru verificarea cunoștințelor teoretice și 5 întrebări pentru verificarea cunoștințelor practice din următoarele materii, în funcție de opțiunea candidatului: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ și drept financiar și fiscal, dreptul muncii și asigurărilor sociale;

b) 20 de întrebări pentru verificarea cunoștințelor teoretice și 5 întrebări pentru verificarea cunoștințelor practice din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal.

Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la proba scrisă tip grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații.

Potrivit art. 23, rezultatele se publică simultan pe paginile de internet ale CSM și INM, iar candidații nemulțumiți pot contesta notele obținute la proba scrisă tip grilă, contestațiile transmițându-se prin fax sau e-mail ori depunându-se la INM, conform indicațiilor din anunțul privind posibilitatea depunerii contestațiilor, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor.

Pe de altă parte, posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă se stabilesc de către Secția pentru judecători, în mod distinct pe secții, în urma consultării instanțelor, în funcție de necesarul de resurse umane, în limita posturilor vacante existente la tribunale și curți de apel.

Conform art. 31, pot participa la concursul de promovare efectivă judecătorii care îndeplinesc următoarele condiții: au avut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător instanței la care solicită promovarea și au funcționat efectiv timp de cel puțin 2 ani la instanța ierarhic inferioară, în cazul promovării în funcțiile de judecător de curte de apel. Condiția de vechime trebuie să fie îndeplinită până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs.

Potrivit art. 38, concursul de promovare efectivă constă în susținerea unei probe având ca obiect evaluarea activității și conduitei candidaților din ultimii 3 ani de activitate, sens în care sunt avute în vedere hotărârile judecătorești redactate de candidați în ultimii 3 ani de activitate. Hotărârile judecătorești trebuie să fie relevante pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite și să fie întocmite în faze procesuale diferite, în măsura în care este posibil, iar printre actele prevăzute se pot regăsi și hotărâri judecătorești desființate sau casate, urmând a fi atașate și deciziile pronunțate în căile de atac.

Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obțină un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor – aprobare (Hotărârea CSM 1348/2019) was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.