Punerea în aplicare a unor prevederi ale Codului administrativ – modificări (H.G. nr. 66/2021)

Actul modificat Actul modificator Modificări
H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 994 din 28 octombrie 2020; cu modif. ult.)

 

H.G. nr. 66/2021 privind modificarea și completarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 202 din 1 martie 2021)

– modifică: art. 3, anexa nr. 1;

– introduce: art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. r), art. 3^1;

– abrogă: art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. b), lit. d-k), lit. n) și lit. o), art. 2 alin. (2).

 

 

În M. Of. nr. 202 din 1 martie 2021 s-a publicat H.G. nr. 66/2021 privind modificarea și completarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări și completări H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. b), d)-k), lit. n) și lit. o) din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (abrogat prin H.G. nr. 66/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la 2 alin. (1) pct. 2, lit. b), d)-k), lit. n) și lit. o) prevedeau:

„(1) Subprefecții au următoarele atribuții principale

(…)

2. cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:

(…)

b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

(…)

d) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

e) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal;

f) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului, publicarea în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;

h) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

i) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

j) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;

k) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;

(…)

n) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;

o) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la 2 alin. (1) pct. 2, lit. b), d)-k), lit. n) și lit. o) se abrogă.

Art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. r) din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (introdus prin H.G. nr. 66/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1) pct. 2, după lit. p) se introduce o nouă literă, lit. r) cu următorul conținut:

(1) Subprefecții au următoarele atribuții principale

(…)

2. cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:

(…)

r) alte atribuții sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituției prefectului”.

Art. 2 alin. (2) din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (abrogat prin H.G. nr. 66/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (2) prevedea:

„(2) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către subprefectul care are sarcina de a le pune în aplicare”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 3 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin H.G. nr. 66/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„Art. 3

(1) Atribuțiile prevăzute la art. 2 pentru subprefect se stabilesc de către prefect, prin fișa postului.

(2) La întocmirea fișei postului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere și atribuțiile pe linie de informații clasificate pentru subprefectul care îndeplinește atribuții de funcționar de securitate, respectiv de șef al structurii de securitate, după caz, conform prevederilor legale incidente.

(3) Fișa postului subprefectului care îndeplinește atribuții de funcționar de securitate sau, după caz, de șef al structurii de securitate va fi transmisă spre avizare autorității desemnate de securitate, conform prevederilor legale incidente”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 3

(1) Atribuțiile prevăzute la art. 2 se stabilesc de către prefect, prin ordin.

(2) La întocmirea ordinului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere și atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate, conform prevederilor legale în vigoare. Șeful structurii de securitate este desemnat subprefectul care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate.

(3) Ordinul prefectului prin care se stabilesc în sarcina subprefectului atribuții de șef al structurii de securitate se transmite spre avizare structurii responsabile pentru îndrumarea, coordonarea și controlul activităților referitoare la protecția informațiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate, stabilite pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate, nu pot fi delegate altor persoane”.

Art. 3^1 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (introdus prin H.G. nr. 66/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 3 se introduce un nou articol, art. 3^1 cu următorul conținut:

„Art. 3^1

(1) Secretarul general al instituției prefectului are următoarele atribuții principale:

a) asigurarea stabilității funcționării instituției prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției prefectului;

b) sprijinirea activității prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității, prevăzute la art. 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect;

d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal;

g) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicării în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;

i) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

j) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;

l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;

m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;

n) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;

o) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect;

p) îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către prefect, prin fișa postului.

(3) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituției prefectului, care are sarcina de a le pune în aplicare”.

Anexa nr. 1 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin H.G. nr. 66/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„ANEXĂ: ORGANIGRAMA-CADRU de organizare a instituției prefectului

(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 1 martie 2021”.

Punerea în aplicare a unor prevederi ale Codului administrativ – modificări (H.G. nr. 66/2021) was last modified: aprilie 5th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.