Organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte – modificări (OMAI nr. 96/2022)

Actul modificat

Actul modificator Preambul Sumar
Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 73/2013 privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte

(M. Of. nr. 315 din 31 mai 2013)

OMAI nr. 96/2022 pentru modificarea și completarea OMAI nr. 73/2013 privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte 

(M. Of. nr. 778 din 4 august 2022)

 

În temeiul:

– art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007.

– modifică: art. 1 alin. (3) lit. b), art. 11, anexa nr. 1: art. 1 alin. (3), art. 3 lit. g), art. 8 lit. c), art. 11 alin. (2), art. 13, anexa nr. 2: titlul, art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 5, art. 9, art. 11, art. 15 lit. b), art. 21, art. 22 alin. (1), anexa nr. 3: art. 4, art. 9 alin. (1), art. 13 lit. b), art. 18 lit. b), art. 20, anexa nr. 4: art. 4, art. 8 alin. (1), art. 12 lit. b), art. 16 alin. (1) lit. a) și f), art. 17; 

– introduce: art. 3 alin. (1^1), art. 16^1, anexa nr. 1: art. 3 lit. n), anexa nr. 2: art. 3 alin. (4), art. 22 alin. (4) și (5), anexa nr. 3: art. 3^1, art. 18 lit. h), anexa nr. 4: art. 22^1; 

– abrogă: anexa nr. 1: art. 2 lit. g), anexa nr. 2: art. 22 alin. (2), anexa nr. 4: art. 18.

În M. Of. nr. 778 din 4 august 2022 s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI)  nr. 96/2022 pentru modificarea și completarea OMAI nr. 73/2013 privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte. 

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului ordin.

Art. 1 alin. (3) lit. b)

Vechea reglementare

„b) camere de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele ridicate”.

Noua reglementare

La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) camere de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate”.

 

Art. 3 alin. (1^1)

Noua reglementare

La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Spațiile/Locațiile în care se organizează și funcționează camerele de corpuri delicte sunt stabilite de către șeful/comandantul unității prin dispoziție/ordin de zi pe unitate. Un tip de cameră de corpuri delicte poate funcționa în unul/una sau mai multe spații/locații”.

 

Art. 16^1

Noua reglementare

După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Personalul care a indisponibilizat bunuri însemnate cantitativ sau vehicule poate solicita structurii de logistică de la nivelul unității la care este organizată camera de corpuri delicte unde acestea urmează a fi predate asigurarea transportului în condiții de siguranță de la locul indisponibilizării până la camera de corpuri delicte. Transportul este asigurat fie prin mijloace proprii ale unității, în cazul deținerii dotărilor necesare, fie în baza unor contracte de servicii achiziționate în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care, potrivit legii, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul indisponibilizării”.

 

Anexa nr. 1

Art. 3 lit. n)

Noua reglementare

La articolul 3, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) mărfuri care au făcut obiectul unor încălcări ale reglementărilor vamale, care se depun la autoritatea vamală cea mai apropiată, împreună cu o copie a actului de constatare și documentele doveditoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 13

Vechea reglementare

„Scoaterea din camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special a bunurilor aflate spre păstrare se face în baza raportului gestionarului, aprobat de șeful/comandantul unității, însoțit, după caz, de următoarele documente:

a) hotărârea definitivă a instanței de judecată;

b) ordonanța sau rezoluția emisă de procuror;

c) procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, în care sancțiunea contravențională complementară a confiscării a rămas definitivă;

d) cererea persoanei căreia îi aparține bunul găsit, abandonat sau pentru care s-a dispus restituirea, aprobată de șeful/comandantul unității;

e) documentele din care rezultă că bunurile au fost abandonate;

f) solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată de a pune bunurile la dispoziția lor ori a altor instituții pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte procedurale;

g) raportul organului de cercetare al poliției judiciare care instrumentează cauza, aprobat de șeful/comandantul unității din care face parte, în cazul în care bunurile urmează a fi restituite de către acesta potrivit competențelor stabilite de Codul de procedură penală republicat, cu modificările și completările ulterioare;

h) solicitarea scrisă a procurorului sau a instanței judecătorești, atunci când corpurile delicte trebuie să însoțească dosarul penal”.

Noua reglementare

Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Scoaterea din camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special a bunurilor aflate spre păstrare se face în baza raportului gestionarului, aprobat de șeful/comandantul unității, cu excepția structurilor centrale unde aprobarea este dată de șeful structurii la nivelul căreia este organizată camera de corpuri delicte, însoțit, după caz, de următoarele documente:

a) hotărârea definitivă a instanței de judecată;

b) ordonanța emisă de procuror;

c) procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, în care sancțiunea contravențională complementară a confiscării a rămas definitivă;

d) cererea persoanei căreia îi aparține bunul găsit, abandonat sau pentru care s-a dispus restituirea, aprobată de șeful/comandantul unității;

e) documentele din care rezultă că bunurile au fost abandonate;

f) solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată de a pune bunurile la dispoziția lor ori a altor instituții pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte procedurale;

g) raportul organului de cercetare penală al poliției judiciare care instrumentează cauza, aprobat de șeful/comandantul unității din care face parte, în cazul în care bunurile urmează a fi restituite de către acesta potrivit competențelor stabilite de Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

h) solicitarea scrisă a procurorului sau a instanței judecătorești, atunci când corpurile delicte trebuie să însoțească dosarul penal;

i) raportul motivat al gestionarului/lucrătorilor din cadrul structurii care a solicitat introducerea bunurilor la camera de corpuri delicte în situația celor care nu sunt supuse confiscării, care nu sunt mijloace de probă sau care nu au legătură cu cauza, în cazul în care procurorul sau instanța de judecată nu se pronunță cu privire la acestea și se apreciază că pot fi restituite;

j) cererea persoanei care a găsit bunul, în situația în care acesta nu este revendicat de proprietar în termenul legal, aprobată de șeful/comandantul unității;

k) solicitarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în situația în care această instituție este numită custode al bunurilor în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Anexa nr. 2

Art. 3 alin. (4)

Noua reglementare

La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Motoarele de barcă detașabile se supun prevederilor alin. (2) și (3)”.

 

Art. 5

Vechea reglementare

„Autovehiculele indisponibilizate în vederea confiscării sau recuperării prejudiciului, de regulă, se lasă în custodia persoanelor fizice ori juridice care pot asigura securitatea și păstrarea acestora în condiții optime”.

Noua reglementare

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Vehiculele indisponibilizate în vederea confiscării sau recuperării prejudiciului, de regulă, se lasă în custodia persoanelor fizice ori juridice care pot asigura securitatea și păstrarea acestora în condiții optime, cu excepția situațiilor în care organul care dispune sau duce la îndeplinire măsura indisponibilizării apreciază că persoana custodelui sau condițiile de păstrare nu oferă suficiente garanții privind conservarea acestora, aspecte ce pot fi consemnate în documentele prevăzute la art. 8 lit. b)”.

 

Art. 9

Vechea reglementare

„Documentele prezentate la introducerea în camera de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele indisponibilizate cuprind descrierea amănunțită a autovehiculului, făcându-se mențiuni cu privire la marcă, an de fabricație, serie motor și șasiu, numărul de km înregistrați la bord, numărul de cilindree, tipul motorului, puterea motorului, capacitatea de transport, numărul de locuri, gradul de uzură apreciat în procent, culoarea, starea tehnică și funcțională, avarii ale caroseriei, precum și orice alte date privind accesoriile interioare sau exterioare ale autovehiculului”.

Noua reglementare

În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Documentele prezentate la introducerea în camera de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate cuprind, acolo unde este cazul, descrierea amănunțită a autovehiculului, făcându-se mențiuni cu privire la marcă, an de fabricație, serie motor și șasiu, numărul de km înregistrați la bord, capacitate cilindrică, tipul motorului, puterea motorului, capacitatea de transport, numărul de locuri, gradul de uzură apreciat în procent, culoarea, starea tehnică și funcțională, avarii ale caroseriei, precum și orice alte date privind accesoriile interioare sau exterioare ale autovehiculului”.

 

Art. 22 alin. (4) și (5)

Noua reglementare

La articolul 22, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Restituirea vehiculelor indisponibilizate către persoanele îndreptățite, în cauzele penale nesoluționate definitiv, se efectuează prin intermediul organului de cercetare penală al poliției judiciare care efectuează acte de urmărire penală în cauză.

(5) Restituirea/Predarea vehiculelor lăsate în custodia persoanelor fizice sau juridice către persoanele îndreptățite se va efectua de către personalul care le-a ridicat și le-a lăsat în custodie sau de către personalul anume desemnat de șeful/comandantul unității”.

 

Anexa nr. 3

Art. 4

Vechea reglementare

„La camera de corpuri delicte în care se păstrează arme și muniții se depun următoarele bunuri:

a) arme și muniții ridicate de către polițiști în vederea confiscării speciale sau a reparării pagubelor produse prin infracțiuni;

b) arme și muniții care constituie mijloace materiale de probă, ridicate cu ocazia cercetării unor infracțiuni;

c) arme și muniții confiscate ca urmare a aplicării unor sancțiuni contravenționale;

d) arme și muniții pierdute sau abandonate, inclusiv cele abandonate în vamă;

e) arme și muniții care au fost ridicate ca urmare a suspendării sau anulării dreptului de deținere, port și folosire a armelor și munițiilor.”.

Noua reglementare

Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La camera de corpuri delicte în care se păstrează arme și muniții se depun următoarele categorii de bunuri:

a) arme și muniții ridicate de către polițiști în vederea confiscării speciale sau a reparării pagubelor produse prin infracțiuni;

b) arme și muniții care constituie mijloace materiale de probă, ridicate cu ocazia cercetării unor infracțiuni;

c) arme și muniții confiscate ca urmare a aplicării unor sancțiuni contravenționale;

d) arme și muniții pierdute sau abandonate, inclusiv cele abandonate în vamă;

e) arme și muniții care au fost ridicate în cadrul unei proceduri judiciare, ca urmare a suspendării sau anulării dreptului de deținere, port și folosire a armelor și munițiilor;

f) arme și muniții care au fost ridicate ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e) și art. 38 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare;

g) replici de arme tip airsoft și dispozitive paintball aflate în situațiile prevăzute la lit. a)-f) și h);

h) arme și muniții ridicate de către polițiști de la persoanele față de care a fost dispusă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dispozitivele de ochire, cum ar fi lunetele, red dot și sistemele de iluminat, dispozitivele de aruncare a rachetei la pistoalele cu gaze, amortizoarele de zgomot artizanale sau industriale, ascunzătoarele de flăcări artizanale sau industriale care sunt prinse de armă, precum și mecanismele electrice, mecanice sau pe bază de gaz iritant din componența armelor de tip airsoft se introduc la camerele de corpuri delicte în care se păstrează arme și muniții, fiind considerate părți componente ale armelor.

(3) Elementele de muniție, inclusiv cele rezultate în urma expertizei tehnico-științifice/constatării criminalistice, cum ar fi corpurile sferice de la cartușele de vânătoare cu alice și capsele, se introduc la camerele de corpuri delicte în care se păstrează arme și muniții”.

 

Anexa nr. 4

Art. 17

Vechea reglementare

(1) În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu modificările și completările ulterioare, drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.

(2) Sunt exceptate de la distrugere, potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu modificările și completările ulterioare:

a) medicamentele utilizabile care au fost remise farmaciilor sau unităților spitalicești, după avizul prealabil al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerului Sănătății;

b) plantele și substanțele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcție de natura acestora, care au fost remise unui operator economic public sau privat autorizat să le utilizeze ori să le exporte;

c) unele cantități corespunzătoare, care se păstrează în scop didactic și de cercetare științifică sau au fost remise instituțiilor care dețin câini și alte animale antrenate pentru depistarea drogurilor, pentru pregătirea și menținerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozițiilor legale”.

Noua reglementare

Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 22^1

Noua reglementare

În anexa nr. 4, după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„În situația în care organele judiciare dispun restituirea unor substanțe aflate sub control național sau bunuri introduse la camerele de corpuri delicte, restituirea se efectuează prin intermediul lucrătorilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate”.

 

Organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte – modificări (OMAI nr. 96/2022) was last modified: September 8th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.