Organizarea examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 (Hotărârea UNBR nr. 97/2016)

Update: Hotărârea UNBR nr. 97/2016

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 4 iunie 2016, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2016 și a adoptat prin Hotărârea nr. 97/2016 următoarele:

Art. 1.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în continuare INPPA) și se va desfășura prin INPPA Central – București și prin centrele teritoriale ale acestuia.

(2) Data desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului UNBR din data de 12 decembrie 2015.

(3) Tematica de examen este anexată respectivei Hotărâri.

👍ADMITERE BAROU 2016: tematică și bibliografie – avocați stagiari

👍ADMITERE BAROU 2016: tematică și bibliografie – avocați definitivi

(4) Arondarea candidaților pentru susținerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou, astfel:

 1. a) INPPA central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;
 2. b) Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;
 3. c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș;
 4. d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Argeș, Teleorman și Vâlcea;
 5. e) Centrul teritorial Iași: Barourile Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;
 6. f) Centrul teritorial Galați: Barourile Galați, Brăila și Vrancea;
 7. g) Centrul teritorial Timișoara: Barourile Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu-Mare și Timiș.

Art. 2.(1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a UNBR, pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus și situația în care acesta este „cadru didactic universitar”.

(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 și prevederile Regulamentului de examen susmenționat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute de Regulament.

(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale INPPA, care, după confruntarea acestora cu evidențele de care dispun, vor remite INPPA Central – București, până la data de 12 august 2016, propunerile avizate privind membrii Comisiei naționale de examen, având în vedere și experiența anterioară a celor propuși.

(4) La data de 19 august 2016 INPPA Central – București va transmite la UNBR propunerile centralizate. La data de 2 septembrie 2016, la convocarea Președintelui UNBR, va avea loc ședința Comisiei Permanente a UNBR pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen și, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru susținerea examenului de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat„. Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați „cu precădere„.

Art. 3.(1) Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 18 – 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 22 – 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a UNBR, dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

Art. 4.(1) Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului UNBR

(3) Este interzisă perceperea de către INPPA sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) INPPA Central București va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor INPPA și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) INPPA Central București va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.

(6) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.


Principiile și măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 (Hotărârea UNBR nr. 59/2016)

Consiliul UNBR a dezbătut și a aprobat principiile de măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2016 și a adoptat Hotărârea nr. 59/2016, potrivit căreia:

Art. 1.(1) Se aprobă principiile și măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 ca fiind cele stabilite pentru examenul de primire în profesie – sesiunea septembrie 2015, astfel cum au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1116/2015.

(2) Modalitatea de examinare a candidaților la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice se păstrează, după cum urmează:

Examenul constă într-o probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar), respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice).

Testul grilă cuprinde 100 de întrebări la următoarele materii:

 1. – organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
 2. – drept civil;
 3. – drept procesual civil;
 4. – drept penal;
 5. – drept procesual penal.

Întrebările din testul grilă pot avea unul sau două răspunsuri corecte.

La testul grilă pentru fiecare întrebare corect soluționată se acordă un punct.

Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din chestionarul de examen este stabilit de comisia de elaborare a subiectelor și nu poate depăși 4 ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea chestionarelor pentru toți candidații.

Art. 2.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în continuare INPPA) și se va desfășura prin INPPA Central – București și prin centrele teritoriale ale acestuia.

(2) Data desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 30/2015.

(3) Tematica de examen se va revizui și va fi adusă la cunoștința publicului conform prevederilor Statutului profesiei de avocat.

(4) Arondarea candidaților pentru susținerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

 • INPPA central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;
 • Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;
 • Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș;
 • Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Argeș, Teleorman și Vâlcea;
 • Centrul teritorial Iași: Barourile Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;
 • Centrul teritorial Galați: Barourile Galați, Brăila și Vrancea;
 • Centrul teritorial Timișoara: Barourile Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu-Mare și Timiș.

Art. 3 (1) Regulamentul de examen se publică, prin afișare pe pagina web a UNBR și pe pagina web a INPPA central, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea examenului.

(2) Celelalte măsuri organizatorice vor fi decise ulterior de Consiliul UNBR.

Sursa informației este UNBR (www.unbr.ro).

👍Vezi și: Admitere Barou 2015: tematica și bibliografia pentru examenul de primire în profesia de avocat (pentru avocații stagiari)

👍Vezi și: Admitere Barou 2015: tematica și bibliografia pentru examenul de primire în profesia de avocat (pentru cei care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice)

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Organizarea examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 (Hotărârea UNBR nr. 97/2016) was last modified: august 29th, 2016 by Universul Juridic

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.