Aprobarea Statutului elevului (OMENCS nr. 4742/2016)

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
OMENCS nr. 4742/2016
(M. Of. nr. 645 din 23 august 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Drepturile elevilor”)
Cap. III („Îndatoririle/obligațiile elevilor”)
Cap. IV („Interdicții”)
Cap. V („Sancționarea elevilor”)
Cap. VI („Reprezentarea elevilor”)
Cap. VII („Asocierea elevilor”)
Cap. VIII („Consiliul școlar al elevilor”)
Cap. IX („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 645 din 23 august 2016, a fost publicat Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice (OMENCS) nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului (Statut).

În continuare, vom prezenta structura respectivului Statut.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Drepturile elevilor”)

Cap. III („Îndatoririle/obligațiile elevilor”)

Cap. IV („Interdicții”)

Cap. V („Sancționarea elevilor”)

Cap. VI („Reprezentarea elevilor”)

Cap. VII („Asocierea elevilor”)

Cap. VIII („Consiliul școlar al elevilor”)

Cap. IX („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivului Statut.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Statut

Cap. I conține dispoziții generale, precum faptul că statutul reglementează drepturile și îndatoririle beneficiarilor primari ai educației, denumiți în continuare elevi, înmatriculați în unitățile de învățământ de stat, particular sau confesional din România. De asemenea, definește calitatea de elev, care se dobândește odată cu înscrierea în învățământul preuniversitar și se păstrează pe tot parcursul școlarității, până la încheierea studiilor din învățământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terțiar non-universitar, conform legii. Antepreșcolarii și preșcolarii sunt asimilați calității de elev, fiind reprezentați de către părinți/tutori/susținători legali.

Cap. II („Drepturile elevilor”) din Statut

Cap. II prevede dispoziții dispoziții generale, stabilește drepturile educaționale, drepturi de asociere și de exprimare, drepturi sociale, precum și alte drepturi. De asemenea, sunt prevăzute metode de recompensare a elevilor.

Cap. III („Îndatoririle/obligațiile elevilor”) din Statut

Cap. III stabilește îndatoririle/obligațiile elevilor.

Cap. IV („Interdicții”) din Statut

Cap. IV stabilește interdicții aplicate elevilor, precum: să distrugă, să modifice sau să completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ etc.

Cap. V („Sancționarea elevilor”) din Statut

Cap. V dispune asupra modului de sancționare a elevilor, precum și asupra sancțiunilor care pot fi aplicate, asupra anulării sancțiunii, precum și sancțiunilor privind nefrecventarea orelor de curs, asupra pagubelor patrimoniale, precum și asupra contestării sancțiunilor.

Cap. VI („Reprezentarea elevilor”) din Statut

Cap. VI stabilește moduri de asociere în vederea reprezentării, precum: consiliul elevilor, asociațiile reprezentative ale elevilor, moduri de reprezentare, elevii reprezentanți, modul de alegere sau desemnare a reprezentanților, relația dintre elevii reprezentanți și structurile asociative reprezentative, drepturile elevilor reprezentanți, precum și îndatoririle elevilor reprezentanți.

Cap. VII („Asocierea elevilor”) din Statut

Cap. VII prevede drepturile formelor de asociere ale elevilor, explicând și ceea ce reprezintă asociații reprezentative ale elevilor.

Cap. VIII („Consiliul școlar al elevilor”) din Statut

Cap. VIII dispune asupra reprezentării elevilor în consiliul școlar al elevilor, asupra modului de organizare, asupra atribuțiilor consiliului școlar al elevilor, asupra Adunării generale a consiliului școlar al elevilor, satabilește și modul de alegere a Președintelui consiliului școlar al elevilor și al Vicepreședintelui consiliului școlar al elevilor, precum și al secretarului consiliului școlar al elevilor. Mai sunt stabilite și întrunirile consiliului școlar al elevilor, precum și membrii consiliului școlar al elevilor.

Cap. IX („Dispoziții finale”) din Statut

Cap. IX stabilește aplicarea statutului elevului, unitățile de învățământ asigură respectarea prevederilor respectivului statut prin intermediul tuturor organismelor interne ale cadrelor didactice și elevilor, precum și monitorizarea respectării statutului și modificarea Statutului elevului, anume prin ordin al ministrului, la propunerea Consiliului Național al Elevilor, a asociațiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, a federației naționale a părinților, a federațiilor sindicale. De asemenea, mai este stabilită și relația cu alte acte normative inferioare sau egale.

În fine, orice reglementare în domeniu legal prevăzută într-un act normativ inferior sau egal, aflată în contradicție cu respectivul statut, este abrogată de drept.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Aprobarea Statutului elevului (OMENCS nr. 4742/2016) was last modified: septembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.