Normele privind procedurile simplificate de vămuire – modificări (OPANAF nr. 2092/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Normele privind procedurile simplificate de vămuire,
aprobate prin OPANAF nr. 163/2015
(M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015; cu modif. ult.)
OPANAF nr. 2092/2015
(M. Of. nr. 643 din 25 august 2015)
modifică: art. 7, art. 36 alin. (1) lit. b), art. 80 alin. (4), art. 88
introduce: art. 36 alin. (1) lit. c)
abrogă: art. 80 alin. (3)

În M. Of. nr. 643 din 25 august 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2092/2015 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin OPANAF nr. 163/2015 (M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Normelor prin OPANAF nr. 2092/2015:

Art. 7 Norme (modificate prin OPANAF nr. 2092/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea faptul că procedurile simplificate de vămuire nu se aplică:

a) mărfurilor care fac obiectul unor măsuri restrictive/sancționatorii din domeniul supravegherii și controlului vamal nefiscal (alerte, sancțiuni, monitorizări, profile risc etc.) instituite la nivel național, comunitar, internațional pe perioade determinate sau nelimitate (de exemplu: droguri, produse cu regim special, arme, deșeuri etc., precum și alte bunuri care pot aduce atingere siguranței, sănătății, valorilor culturale și mediului înconjurător);

b) mărfurilor în cazul cărora verificarea îndeplinirii altor condiții stabilite prin reglementări speciale impune prelevarea de către autoritatea vamală de eșantioane în vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operațiune;

c) mărfurilor care intră sub incidența măsurilor din cadrul politicii agricole comune care, în baza unor reglementări, stabilesc acordarea unor preferințe tarifare, condiționate de controlul destinației finale sau acordarea unor restituiri la export;

d) mărfurilor care intră sub incidența prevederilor H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 prevede: „(1) Procedurile simplificate de vămuire se aplică tuturor categoriilor de mărfuri, cu excepția:

a) mărfurilor în cazul cărora verificarea îndeplinirii altor condiții stabilite prin reglementări speciale impune prelevarea de către autoritatea vamală de eșantioane în vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operațiune;

b) mărfurilor care intră sub incidența măsurilor din cadrul politicii agricole comune care, în baza unor reglementări, stabilesc acordarea unor preferințe tarifare, condiționate de controlul destinației finale sau acordarea unor restituiri la export;

c) mărfurilor care se încadrează în categoria materialelor lemnoase, în cazul exportului.

(2) În cazul în care o operațiune vamală care se derulează în baza unei autorizații de utilizare a unei proceduri simplificate de vămuire intră sub incidența unor măsuri restrictive sau sancționatorii, biroul vamal, în timpul programului de lucru, poate dispune trecerea respectivei operațiuni în procedura normală de vămuire în vederea implementării cerințelor prevăzute de respectivele măsuri”.

 

Art. 36 alin. (1) lit. b) Norme (modificate prin OPANAF nr. 2092/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 alin. (1) lit. b) stabilea faptul că în situațiile prevăzute la art. 266 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, scutirea de notificare poate fi acordată dacă sunt îndeplinite și următoarele condiții:

(…)

b) operațiunile derulate de titularul autorizației, pentru care se solicită scutirea de notificare au caracter repetitiv, astfel cum acesta este definit la art. 15 alin. (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (1) lit. b) stabilește: „În situațiile prevăzute la art. 266 alin. (2) lit. b) [Cu condiția ca verificarea regularității operațiunilor să nu fie afectată, autoritățile vamale pot: în anumite situații speciale justificate de natura mărfurilor în cauză și de ritmul accelerat al operațiunilor, scuti pe titularul autorizației de obligația de a notifica biroului vamal competent fiecare sosire a mărfurilor cu condiția ca acesta să furnizeze biroului respectiv toate informațiile pe care le consideră necesare pentru a-și putea exercita, după caz, dreptul de a verifica mărfurile. În acest caz, înregistrarea mărfurilor în evidențele persoanei interesate este echivalentă cu acordarea liberului de vamă] din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, scutirea de notificare poate fi acordată dacă sunt îndeplinite și următoarele condiții:

(…)

b) titularul autorizației sau persoana reprezentată de titularul autorizației desfășoară activitate de producție, montaj și/sau distribuție”.

 

Art. 36 alin. (1) lit. c) Norme (modificate prin OPANAF nr. 2092/2015)

Noua reglementare

La art. 36 alin. (1), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c).

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (1) lit. c) prevede: „În situațiile prevăzute la art. 266 alin. (2) lit. b) [Cu condiția ca verificarea regularității operațiunilor să nu fie afectată, autoritățile vamale pot: în anumite situații speciale justificate de natura mărfurilor în cauză și de ritmul accelerat al operațiunilor, scuti pe titularul autorizației de obligația de a notifica biroului vamal competent fiecare sosire a mărfurilor cu condiția ca acesta să furnizeze biroului respectiv toate informațiile pe care le consideră necesare pentru a-și putea exercita, după caz, dreptul de a verifica mărfurile. În acest caz, înregistrarea mărfurilor în evidențele persoanei interesate este echivalentă cu acordarea liberului de vamă] din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, scutirea de notificare poate fi acordată dacă sunt îndeplinite și următoarele condiții:

(…)

c) operațiunile derulate de titularul autorizației, pentru care se solicită scutirea de notificare, nu se referă la mărfuri restricționate, astfel cum acestea sunt definite la art. 269 alin. (2) [Sunt considerate ca restricționate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este supusă unor condiții sau îndeplinirii unor formalități speciale] din Legea nr. 86/2006 (M. Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006; cu modif. și compl. ult.)”.

 

Art. 80 alin. (3) Norme (modificate prin OPANAF nr. 2092/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 80 alin. (3) prevedea faptul că în situația în care în urma analizei de risc automate declarația vamală primește liberul de vamă mărfurile pot fi încărcate după expirarea timpului stabilit de către biroul vamal.

Noua reglementare

Art. 80 alin. (3) – Abrogat.

 

Art. 80 alin. (4) Norme (modificate prin OPANAF nr. 2092/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 80 alin. (4) prevedea faptul că în situația în care pentru o declarație vamală de export, în urma analizei de risc realizate automat de sistemul informatic a fost luată decizia de control, liberul de vamă nu se acordă, încărcarea mărfurilor este oprită, iar lucrătorul vamal desemnat se prezintă la locația autorizată, în dimineața zilei următoare pentru efectuarea controlului vamal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 80 alin. (4) prevede: „În situația în care pentru o declarație vamală de export, în urma analizei de risc, a fost luată decizia de control, liberul de vamă nu se acordă, operațiunea de export se întrerupe, iar lucrătorul vamal desemnat se prezintă la locația autorizată în dimineața zilei următoare pentru efectuarea controlului vamal”.

 

Art. 88 Norme (modificate prin OPANAF nr. 2092/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 88 dispunea faptul că operațiunile vamale derulate potrivit prezentelor norme sunt supuse controlului ulterior în conformitate cu procedura de reverificare a activităților desfășurate de operatorii economici posesori ai Certificatului de operator economic autorizat și vor fi incluse în programele de activitate trimestriale regionale, în conformitate cu art. 15 din Ordinul vicepreședintelui ANAF nr. 7.521/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 88 dispune: „Operațiunile vamale derulate potrivit prezentelor norme sunt supuse controlului ulterior în conformitate cu Normele metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.521/2006 (M. Of. nr. 638 din 25 iulie 2006), iar monitorizarea îndeplinirii condițiilor de autorizare a utilizării procedurilor simplificate de vămuire se derulează în conformitate cu procedura privind monitorizarea activității operatorilor economici titulari ai certificatului de operator economic autorizat”.

 

ISTORIC

Act modificat Acte modificatoare
Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin OPANAF nr. 163/2015 (M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015; cu modif. ult.) OPANAF nr. 1065/2015 (M. Of. nr. 321 din 12 mai 2015)
OPANAF nr. 2092/2015 (M. Of. nr. 643 din 25 august 2015)

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Normele privind procedurile simplificate de vămuire – modificări (OPANAF nr. 2092/2015) was last modified: octombrie 29th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.