O.U.G. nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
 

O.U.G. nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice

 

 (M. Of. nr. 808 din 23 august 2021)

Au fost publicate unele măsuri din domeniul pensiilor publice.

 

 

În M. Of. nr. 808 din 23 august 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei Ordonanțe.

Art. 1

„În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcțiilor contractuale, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.”

Art. 2

„(1) Ocuparea posturilor prevăzute la art. 1 se face prin concurs.

(2) În termen de 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 1 se publică anunțul pentru ocuparea acestora.

(3) În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de două zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

(4) Condițiile specifice se stabilesc pe baza fișei postului, unitar, la propunerea Casei Naționale de Pensii Publice.

(5) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îi facă incompatibili cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

(6) Concursul pentru ocuparea unui post prevăzut la art. 1 constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă, care constă în rezolvarea unui test-grilă;

c) interviul.

(7) Procedura privind selecția dosarelor de concurs, proba scrisă a concursului și interviul este următoarea:

a) în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, prevăzut la alin. (2), comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;

b) rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor;

c) proba scrisă se susține în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării anunțului;

d) interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

e) după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

f) notarea probei scrise și a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;

g) comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse față de rezultatul probei scrise și interviu se face în termen de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

(8) În termen de o zi lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, președintele Casei Naționale de Pensii Publice aprobă prin ordin procedura privind organizarea și desfășurarea concursului, cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanță de urgență.

(9) Salarizarea personalului prevăzut la art. 1 se face conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. VIII „Familia ocupațională de funcții bugetare «Administrație»” cap. II lit. A pct. III lit. b).”

Art. 3

„Metodologia de repartizare a numărului de posturi prevăzut la art. 1, precum și stabilirea drepturilor salariale ale acestui personal vor fi stabilite prin ordin al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice emis în termen de o zi lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

Art. 4

„Fondurile necesare salarizării personalului prevăzut la art. 1 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.”

 

O.U.G. nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice was last modified: septembrie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.