O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

 

(M. Of. nr. 472 din 11 mai 2022)

Prezenta O.U.G. reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

În M. Of. nr. 472 din 11 mai 2022 s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul act normativ.

Structura

– Capitolul I: Prevederi generale

– Capitolul II: Prevederi referitoare la procedurile de încheiere a actelor adiționale la contractele de achiziție

– Capitolul III: Prevederi referitoare la încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare

– Capitolul IV: Prevederi referitoare la determinarea valorii ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție

– Capitolul V: Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale de investiții, precum și a modificării valorii contractelor de finanțare

– Capitolul VI: Formula de ajustare a prețurilor pentru documentațiile de atribuire care urmează a fi publicate pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzată și deșeuri

– Capitolul VII: Dispoziții tranzitorii și finale

ANEXA nr. 1: Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referință, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025

ANEXA nr. 2: Indicii valorii unitare – total, la import, trimestrial și mediu anual, publicați de Institutul Național de Statistică

ANEXA nr. 3: Indicii prețului de consum total, publicați de Institutul Național de Statistică

ANEXA nr. 4: ICCplr – Indicele de cost în construcții total, pentru luna „n”, în funcție de luna de referință, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză

ANEXA nr. 5: Recalcularea valorii estimate în prețuri 2022 și a rezervei de ajustare a prețurilor pentru anii 2022-2023

Art. 1

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

(2) Prezenta ordonanță de urgență reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, precum și al altor categorii de contracte.

(3) Costurile investițiilor pentru proiectele de infrastructură publică, respectiv devizele generale de investiții pentru proiectele a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate se pot actualiza cu indicii de cost în construcții total, utilizând ca an de referință anul 2022.

(…)

Art. 8

(1) Modificarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru prevăzute la art. 1 se încadrează în prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în prevederile art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, fără să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru, potrivit notei justificative prevăzute la art. 10 lit. a).

(2) În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru prin mai multe modificări succesive, potrivit dispozițiilor art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 237 alin. (1) și art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanțe de urgență, nu va depăși 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru.

(3) Modificarea valorii contractelor de lucrări și/sau, după caz, a contractelor de produse pentru beneficiarii privați care aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 nu poate depăși 50% din valoarea prețului inițial al contractului de achiziție, potrivit notei justificative prevăzute la art. 10 lit. a).

(…)

Art. 12

(1) Autoritățile de management ale programelor operaționale/naționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR și AR FAMI-FSI, încheie acte adiționale la contractele de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și/sau, după caz, a valorii neeligibile a cheltuielilor aferente unui proiect, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a utilizat cel puțin 75% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare, cu excepția proiectelor finanțate prin PNDR, în cazul căruia procentul se stabilește în conformitate cu procedurile interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Pentru proiectele care sunt structurate în faze/etape, procentul de 75% se va raporta la valoarea eligibilă a fazei/etapei;

b) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a constituit rezerva de implementare a contractelor de achiziție, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

c) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a solicitat încheierea de act adițional la contractul de finanțare;

d) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile demonstrează că a parcurs etapele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție, potrivit prevederilor art. 10, și prezintă documente în acest sens, în caz contrar, cheltuiala beneficiarului aferentă rezervei de implementare devenind neeligibilă. Recuperarea cheltuielilor care devin neeligibile se realizează în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu sunt afectați indicatorii de realizare și rezultat al proiectelor, respectiv nu sunt afectați indicatorii de monitorizare a proiectelor finanțate prin PNDR;

f) costurile inițiale ale investițiilor împreună cu ajustarea de preț a contractelor de achiziție nu determină influențe majore asupra sustenabilității financiare a proiectelor, acolo unde este cazul. În aceste situații beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor reface analizele cost-beneficiu ale proiectelor cu luarea în considerare a ajustărilor de preț din care va rezulta că valoarea netă actualizată și/sau, după caz, rata internă de rentabilitate nu devin negative sau nu sunt în măsură să afecteze major sustenabilitatea financiară a proiectelor.

(2) În situația contractelor de finanțare care cuprind clauze exprese de interzicere a modificării valorii eligibile se vor putea încheia acte adiționale de majorare a valorii eligibile numai pentru constituirea și reconstituirea rezervei de ajustare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență chiar dacă această majorare conduce la depășirea valorii nerambursabile și/sau eligibile stabilite prin ghidurile solicitantului sau programele operaționale/naționale. Diferența de valoare peste valoarea cheltuielilor eligibile ale programelor operaționale după efectuarea de plăți în limita valorii de 100% a cheltuielilor eligibile ale programelor operaționale se suportă din bugetul de stat.

(3) Prin excepție, pentru proiectele finanțate din FEADR, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, majorarea se va încadra în limitele valorii sprijinului public nerambursabil, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 3.508, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Autoritățile de management/AR FAMI-FSI au obligația de a parcurge procedurile legale în relația cu comitetele de monitorizare/directoare ale programelor operaționale/naționale și de a solicita, după caz, aprobarea acestor modificări. Prin excepție, pentru programele de cooperare teritorială europeană, actele adiționale se încheie în conformitate cu regulile specifice și în limita fondurilor disponibile alocate la nivelul programelor.

(5) Autoritățile de management/AR FAMI-FSI ale programelor operaționale/naționale au dreptul de a încheia acte adiționale la contractele de finanțare/decizii, în limitele aprobate pentru programele operaționale, potrivit art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, sau în condițiile alin. (6), cu încadrarea în creditele de angajament, aprobate anual cu această destinație, prin legile bugetare anuale.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, autoritățile responsabile cu implementarea PNDR sunt autorizate să încheie acte adiționale la contractele de finanțare a căror valoare poate determina depășirea alocării cu până la 130%, a sumelor alocate în euro, la nivel de program operațional din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legea bugetului, în limitele valorii sprijinului public nerambursabil din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 3.508, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care execuția bugetară este de 100% la nivelul măsurilor de intervenții ale programului operațional, cheltuielile efectuate pentru ajustarea de preț se suportă din bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, din bugetul beneficiarului.

(…)

Art. 18

(1) În cazul în care ajustarea prevăzută la art. 17 se aplică achizițiilor directe, aplicarea formulei de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (5), după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care ajustarea prevăzută la art. 17 se aplică contractelor încheiate ca urmare a unei proceduri simplificate, aplicarea formulei de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (5), după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19

(1) Prevederile prezentului capitol se aplică revizuirii devizelor generale de investiții, a costului investiției, precum și a valorilor estimate aferente proiectelor de infrastructură implementate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pentru care există încheiate contracte de finanțare/decizii de finanțare, a fost finalizată evaluarea cererilor de finanțare sau pentru proiectele care au aprobat formularul F1 – Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Revizuirea devizelor generale de investiții pentru proiectele de infrastructură prevăzute la alin. (1) se aplică pentru acele situații în care procedurile de atribuire nu au fost publicate, precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate.

(3) Revizuirea devizelor generale de investiții, respectiv revizuirea costului investițiilor pentru proiectele de infrastructură implementate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile se face utilizând indicii de cost în construcții total, potrivit anexei nr. 5.

(4) Costul investiției revizuit se obține prin aplicarea la valoarea inițială neactualizată a costului investiției, rezultată din valoarea cheltuielilor eligibile și/sau neeligibile a proiectelor, a indicatorilor de cost total în construcții, prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență. Costul investiției revizuit poate conduce la modificarea valorii eligibile și/sau neeligibile a contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare în conformitate cu prevederile art. 12.

Art. 30

Pentru procedurile de atribuire care se vor publica după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pot include în documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări care au ca obiect proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzată și deșeuri formula de ajustare a prețurilor prevăzută la art. 31.

Art. 31

(1) Formula de ajustare a prețurilor pentru situațiile prevăzute la art. 30 este următoarea:

Vapl = Vpl + (Vsl – Vpl) x Sigma10i = 1 ci x ICCrci/ICClrci

cu condiția ca: Sigma10i = 1 ci = 1,

unde:

Vapl – valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

Vpl – valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată care nu face obiectul actualizării;

Vsl – valoarea situațiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către contractant conform graficelor de execuție;

ci – ponderea elementului de cost semnificativ, stabilită în cadrul contractului;

ICCrci – indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 60 de zile înainte de ultima zi din luna de referință „n” de depunere a situației de plată;

ICClrci – indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.

(2) Prin element de cost semnificativ se înțelege orice categorie de cost specifică de natura materialelor, manoperei, utilajelor, echipamentelor și a altor categorii de costuri de natură similară care dețin o pondere însemnată în valoarea proiectului de infrastructură și sunt strict necesare pentru implementarea acestuia.

(…)

Art. 38

Actelor adiționale, indiferent de obiectul lor, încheiate la contractele de finanțare pentru beneficiarii ai căror proiecte sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la mecanismele cererilor de prefinanțare, mecanismele cererilor de plată și mecanismele cererilor de rambursare, precum și la cererile de fonduri definite în Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile was last modified: iunie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.