O.U.G. nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 – modificări (O.U.G nr. 119/2022 aprobată de Legea nr. 357/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
 

O.U.G. nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

(M. Of. nr. 274 din 22 martie 2022; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 357/2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

(M. Of. nr. 1198 din 13 decembrie 2022)

 

 

– modifică: art. 1 alin. (9), art. 5, art. 7^1;

introduce: art. 1 alin. (10)-(14), art. 12 alin. (2^), (2^2) și (7), art. X-XII.

 

În M. Of. nr. 1198 din 13 decembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 357/2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 1 alin. (9)

Vechea reglementare

„(9) În cazul clienților casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) și b) în funcție de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), precum și în cazul clienților casnici și noncasnici racordați începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, utilizând prețul final conform tranșei aferente de consum, și facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la prețul final corespunzător tranșei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

(9) Valorile și tranșele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 3 din anexa nr. 11 și la art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, inițiată în conformitate cu dispozițiile art. 80 și 180 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de energie electrică și gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României.

 

 

Art. 5

Vechea reglementare

„Art. 5

(1) În perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023, pentru clienții casnici de energie electrică, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), pentru clienții noncasnici de energie electrică, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. c)-e) și pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. b), prețul final facturat se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6;

b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;

c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) La solicitarea clienților finali, furnizorii pot încheia contracte de furnizare și în alte condiții decât cele prevăzute în prezentul articol.

(4) În cazul în care prețul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienții finali prevăzuți la alin. (1) este mai mic decât prețul final rezultat prin aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prețul contractual.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 5

(1) În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. b), prețul final facturat se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6;

b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;

c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

d) componentele reprezentate de TVA și accize.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În cazul în care prețul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienții finali prevăzuți la alin. (1) este mai mic decât prețul final rezultat prin aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prețul contractual.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și art. 3, în cazul producătorilor de energie care transferă energie electrică din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, pentru cantitățile de energie electrică transferate, prețul final este:

a) prețul contractual în cazul în care acesta asigură încadrarea în plafoanele de la art. 1 alin. (1);

b) prețul plafonat prevăzut la art. 1 alin. (1) în cazul în care prețul contractual este mai mare decât valoarea plafoanelor.

(5) În cazul producătorilor care transferă energie din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, componenta de achiziție prevăzută la alin. (1) și art. 3 din contractele de furnizare pentru care se va achiziționa energie electrică din piață va fi determinată luând în calcul exclusiv prețul de achiziție realizat. Pentru cantitatea de energie achiziționată pentru acoperirea acestor contracte producătorii vor întocmi și vor menține o evidență separată de cantitatea transferată din producția proprie.

 

 

Art. 7^1

Vechea reglementare

„Art. 7^1

Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienților finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanță de urgență, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) al cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. VI și art. 3 alin. (3) și valoarea componentei de achiziție determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru clienții casnici, și prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienții noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7^1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 7^1

Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienților finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanță de urgență, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) a cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 sau, după caz, determinat conform prevederilor art. 3 alin. (3) și valoarea componentei de achiziție determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate, va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru clienții casnici, și prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienții noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

 

Art. 1 alin. (10)-(14)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (9) al art. 1 se introduc cinci noi alineate, alin. (10)-(14), cu următorul cuprins:

(10) În cazul clienților casnici, prețul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reședință ale clienților finali. Clientul casnic care are atât adresă de reședință, cât și adresă de domiciliu poate beneficia de prețul plafonat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reședință, pe baza unei declarații pe propria răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preț plafonat pentru un alt loc de consum.

(11) În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, prețul din ofertele-tip pentru clienții prevăzuți la alin. (1) și/sau (2), elaborate și publicate de către furnizorii de energie electrică/gaze naturale, nu poate depăși valoarea prețului final facturat prevăzut la alin. (1) și/sau (2).

(12) Pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru perioadele de facturare pentru care consumul se stabilește în baza indexului citit și transmis de către client, încadrarea în tranșele de consum stabilite potrivit prevederilor art. 1 se realizează pe baza consumului de energie electrică determinat, luând în considerare indexul transmis de acesta. În cazul în care intervalul de citire de către operatorul de distribuție, denumit în continuare OD, este cel stabilit prin dispozițiile legale în vigoare, consumul aferent fiecărei perioade de facturare cuprinse între două citiri ale contorului de către OD se stabilește ca produs între numărul de zile al perioadei de facturare și consumul mediu zilnic, încadrarea și facturarea clientului fiind în conformitate cu tranșele de consum aferente. În cazul în care OD realizează citirea contorului la un interval mai mare decât cel de 3 luni prevăzut prin dispozițiile legale în vigoare, suplimentar față de sancțiunea prevăzută de lege și penalitățile prevăzute în standardul de performanță, regularizarea consumului de energie electrică se realizează prin raportare la ultimul index citit și comunicat de către client/OD, încadrarea în tranșele de consum pentru perioada de facturare fiind realizată în baza consumului stabilit ca diferență între indexul citit și comunicat de OD și indexul citit și comunicat de client/OD.

(13) În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Nerespectarea de către furnizori a prezentei obligații constituie contravenție și se constată și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(14) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale au obligația să defalce prețul pentru clientul final din ofertele-tip de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, elaborate și publicate de către aceștia, pe următoarele componente:

a) prețul energiei electrice/gazelor naturale, care include componenta de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale (inclusiv tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice/gazelor în rețea/sistem, costul de înmagazinare, după caz, și componenta de furnizare);

b) componenta de rețea/sistem stabilită pe baza tarifelor reglementate pentru serviciile de rețea/sistem (distribuție, transport);

c) taxe, impozite, contribuții stabilite conform dispozițiilor legale în vigoare.

 

 

Art. 12 alin. (2^), (2^2) și (7)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12 se introduc trei noi alineate, alin. (2^1), (2^2) și (7), cu următorul cuprins:

(2^1) În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 și 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5.

(2^2) În perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către operatorul de transport și sistem și către operatorii concesionari de distribuție titulari ai unei licențe de operare – operatori de rețea în vederea asigurării a 75% din cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic (CT) stabilit conform anexei nr. 5.

(…)

(7) În perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, redevența datorată de producătorii de gaze naturale menționați la alin. (6) pentru cantitățile de gaze naturale transferate și utilizate la producția de energie electrică se va stabili în baza prețului maxim de transfer prevăzut la alin. (6) prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

 

 

Art. X-XII

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. IX se introduc trei noi articole, art. X-XII, cu următorul cuprins:

Art. X

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite ordinele prevăzute la art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

– Art. XI

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

– 1. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

“e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piața angro de energie, din anul financiar anterior sancționării, pentru faptele prevăzute la pct. 32-35, 41, 51 și 52;”

– 2. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) cu amendă de la 100.000 lei până la 1.000.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 391.”

– 3. La articolul 143 alineatul (1), litera q) se modifică și va avea următorul cuprins:

“q) să înmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

– 4. La articolul 143, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, potrivit alin. (1) lit. q), vor fi stabilite anual, în condiții transparente și nediscriminatorii, prin decizie a președintelui ANRE, în conformitate cu reglementările specifice ANRE, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiții de continuitate și siguranță.”

– 5. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

“g) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării, cele de la pct. 44 și 48;”

– 6. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

“k) cu amendă de la 100.000 lei până la 1.000.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 243.”

– Art. XII

Pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2023 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, numește furnizor de ultimă instanță pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale fiecărui producător de energie termică ajuns în situația de a nu avea asigurată furnizarea de gaze naturale. Furnizorul de ultimă instanță numit are obligația ca în perioada ianuarie-martie 2023 să asigure furnizarea gazelor naturale la locurile de consum ale producătorului de energie termică alocate acestuia de către ANRE.

O.U.G. nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 – modificări (O.U.G nr. 119/2022 aprobată de Legea nr. 357/2022) was last modified: January 5th, 2023 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.