O.G. nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului – contravenții și sancțiuni

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
 

Ordonanța Guvernului (O.G.) nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

 

(M. Of. nr. 828 din 30 august 2021)

 

Obiectivele prezentei ordonanțe sunt de a preveni și de a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare și durabile, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.

 

În M. Of. nr. 828 din 30 august 2021 s-a publicat Ordonanța Guvernului (O.G.) nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Vă prezentăm, în continuare, structura respectivei ordonanțe.

 

Structura

CAPITOLUL I: Obiective

CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare

CAPITOLUL III: Definiții

CAPITOLUL IV: Reducerea consumului

CAPITOLUL V: Restricții privind introducerea pe piață

CAPITOLUL VI: Cerințe legate de produs

CAPITOLUL VII: Cerințe de marcare

CAPITOLUL VIII: Răspunderea extinsă a producătorilor

CAPITOLUL IX: Colectarea separată

CAPITOLUL X: Măsuri de sensibilizare

CAPITOLUL XI: Coordonarea măsurilor

CAPITOLUL XII: Specificații și orientări privind produsele din plastic de unică folosință

CAPITOLUL XIII: Sistemele de informații și raportarea

CAPITOLUL XIV: Sancțiuni

ANEXĂ;

PARTEA A: Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 4 privind reducerea consumului

PARTEA B: Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 5 privind restricțiile referitoare la introducerea pe piață

PARTEA C: Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 6 alin. (1)-(4) privind cerințele legate de produs

PARTEA D: Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 7 privind cerințele de marcare

PARTEA E:

PARTEA F: Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 9 privind colectarea separată și de art. 6 alin. (5) privind cerințele legate de produs

PARTEA G: Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 10 privind măsurile de sensibilizare

 

 

CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare

„Art. 2

(1) Prezenta ordonanță se aplică produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexă, produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile și echipamentelor de pescuit care conțin plastic.

(2) În cazul în care prezenta ordonanță prevede norme care intră în conflict cu normele din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță prevalează.

(3) În cazul măsurilor de reducere a consumului, cerințele privind produsele, cerințele de marcare și răspunderea extinsă a producătorilor, prezenta ordonanță completează Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.”

 

 

CAPITOLUL IV: Reducerea consumului

„Art. 4

(1) Pentru a realiza o reducere cantitativă măsurabilă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță, operatorii economici care introduc pe piața națională aceste produse sunt obligați:

a) să reducă progresiv cantitățile introduse pe piață astfel: 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 și 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022;

b) să declarare anual la Administrația Fondului pentru Mediu cantitățile introduse pe piață în anul precedent celui în care raportează;

c) să raporteze anual măsurile adoptate pentru atingerea țintelor menționate la lit. a) către autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei, până la data de 1 februarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe autoritatea publică centrală din domeniul mediului, la inițiativa Administrației Fondului pentru Mediu, adoptă prin ordin de ministru modelul și conținutul formularului de declarație a produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță, produse introduse pe piață, precum și instrucțiunile de completare și depunere a acesteia.

(3) Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă, precum și operatorii economici care în scopul comercializării produselor proprii utilizează aceste produse sunt obligați:

a) să ofere consumatorului posibilitatea de a alege la punctele de vânzare alternative reutilizabile, alternative adecvate și durabile sau care nu conțin plastic;

b) să aplice un preț de vânzare pentru produsele din plastic de unică folosință furnizate;

c) să evidențieze distinct pe documentele de vânzare prețul produselor din plastic de unică folosință furnizate și să afișeze valoarea la loc vizibil la punctul de vânzare, pentru informarea consumatorilor finali.

(4) În scopul prevenirii generării de deșeuri produse după consumul produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță și pentru a promova o economie circulară cu modele de afaceri, produse alternative reutilizabile sau care nu conțin plastic și materiale inovatoare și durabile, autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei analizează și evaluează anual impactul asupra mediului și economiei al acestor produse pe durata ciclului de viață al acestora, inclusiv atunci când devin deșeuri, și eficiența implementării măsurilor prevăzute la alin. (1) și (3) și propun măsuri nelegislative sau legislative, proporționale și nediscriminatorii, raportate la impactul acestor produse asupra mediului și economiei, inclusiv restricții de comercializare a acestor produse, prin derogare de la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru o reducere ambițioasă și susținută a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță, în conformitate cu obiectivele generale ale politicii Uniunii în materie de deșeuri, în special de prevenire a generării de deșeuri, care să conducă la o inversare semnificativă a tendințelor de creștere a consumului acestor produse, măsurile legislative menționate la alin. (4) se înaintează de către autoritatea publică centrală din domeniul mediului sau autoritatea publică centrală din domeniul economiei către: autoritatea publică centrală pentru finanțe publice, autoritatea publică centrală pentru agricultură, autoritatea națională sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor și autoritatea publică centrală din domeniul educației, urmând ca aceste autorități să le elaboreze, în co-inițiere cu instituțiile care înaintează propunerile, și să le înainteze Guvernului, în vederea adoptării, prin act normativ de nivel corespunzător.

(6) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (5) și în baza evaluării menționate la alin. (4) trebuie să conducă până în 2026, în comparație cu 2022, la o reducere cantitativă măsurabilă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță.

(7) Pentru calcularea și verificarea reducerii consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță autoritatea publică centrală din domeniul economiei aplică metodologia stabilită prin actul de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Directiva 2019/904/UE, în baza datelor furnizate de Administrația Fondului pentru Mediului.

(8) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al conducătorilor autorității publice centrale din domeniul mediului și al autorității publice centrale din domeniul economiei se aprobă Procedura de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a operatorilor economici:

a) care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță;

b) care introduc pe piață sticle PET care conțin plastic reciclat;

c) care introduc pe piață plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET.

Ordinul comun reglementează și modul în care autoritatea publică centrală din domeniul economiei are acces la datele raportate de către operatorii economici.

(9) Administrația Fondului pentru Mediu înregistrează operatorii economici menționați la alin. (8) într-un registru electronic național.

(10) Autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor integrează măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) în planurile sau programul menționate la art. 11, cu ocazia primei actualizări ulterioare a respectivelor planuri sau programe, în conformitate cu actele legislative relevante naționale și europene care reglementează respectivele planuri sau programe, sau în orice alte planuri sau programe elaborate special în acest scop.

(11) Autoritățile menționate la alin. (4):

a) descriu măsurile adoptate în temeiul alin. (1), comunică descrierea Comisiei și o pun la dispoziția publicului;

b) notifică Comisia Europeană cu privire la măsurile de reducere a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare;

c) monitorizează produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă, introduse pe piață și măsurile de reducere a consumului menționate la alin. (1) și (3) și prezintă Comisiei un raport privind progresele înregistrate, în conformitate cu art. 13 alin. (1), în vederea stabilirii de obiective cantitative obligatorii la nivelul Uniunii pentru reducerea consumului.”

 

 

CAPITOLUL V: Restricții privind introducerea pe piață

„Art. 5

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se interzice introducerea pe piață a produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea B din anexa la prezenta ordonanță și a produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile.

(2) Nu fac obiectul restricționării menționate la alin. (1) următoarele produse:

a) bețișoarele de urechi, agitatoarele pentru băuturi, paiele din plastic de unică folosință pentru uz medical, utilizate în scopuri medicale sau utilizate de un profesionist în sănătate în scopuri medicale;

b) bețișoarele din plastic de unică folosință utilizate de un prestator de servicii medico-legale sau în scopuri științifice (diagnostic, educațional sau în cercetare);

c) paiele de plastic de unică folosință pentru uz medical, în scopuri medicale sau utilizate de un profesionist în domeniul sănătății pentru scopuri medicale, utilizate în casele de îngrijire, unități de învățământ, locuri de detenție.”

 

 

CAPITOLUL XIV: Sancțiuni

„Art. 14

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării prevederilor art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (2) și (4);

b) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (2);

c) cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (1) și art. 10 alin. (2);

d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) și (3);

e) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1).

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al:

a) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru art. 7 alin. (1) și (2), în relația dintre operatori economici și consumatori persoane fizice.

b) Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (2).

c) Administrației Fondului pentru Mediu pentru art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (2) și (4).

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Dispozițiile referitoare la contravenții intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 7 alin. (1) și (2) care intră în vigoare la data publicării.”

O.G. nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului – contravenții și sancțiuni was last modified: septembrie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.