O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – modificări (Legea nr. 276/2020)

Art. 19 alin. (2)-(3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 19, alin. (2)-(3) prevedeau:

„(2) După înscrierea fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, nici fondatorii și nici moștenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

(3) Dacă fundația dobândește personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităților făcute în favoarea fundației anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundațiile înființate prin acte între vii, iar pentru fundațiile înființate prin testament, de la data morții testatorului”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (2)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) După înscrierea fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, nici fondatorii și nici moștenitorii lor nu pot revoca statutul. De asemenea, după înscriere, statutul nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

(3) Dacă fundația dobândește personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităților făcute în favoarea fundației anterior constituirii ei se vor produce de la data statutului, pentru fundațiile înființate prin acte între vii, iar pentru fundațiile înființate prin testament, de la data morții testatorului”.

 

Art. 21 alin. (2) lit. f) și alin. (5) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 21, alin. (2) lit. f) și alin. (5) prevedeau:

„(2) Competența adunării generale cuprinde:

(…)

f) modificarea actului constitutiv și a statutului;

(…)

(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 21, alin. (2) lit. f) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Competența adunării generale cuprinde:

(…)

f) modificarea statutului;

(…)

(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut. Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă”.

 

Art. 23 alin. (1)-(2) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 23, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

(2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 23, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

(2) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz”.

 

Art. 24 alin. (1) și alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 24, alin. (1) și alin. (3) prevedeau:

„(1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afară asociației, în limita a cel mult o pătrime din componenta sa.

(…)

(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (1) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o treime din componența sa.

(…)

(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare. Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă”.

 

Art. 25 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 25 prevedea:

„Art. 25

Dispozițiile art. 22 se aplica în mod corespunzător și membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 25

Dispozițiile art. 22 se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii sau statutului asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23”.

 

Art. 27 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 27, alin. (1) prevedea:

„(1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 27, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Statutul poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori”.

 

Art. 29 alin. (3)-(4) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 29, alin. (3)-(4) prevedeau:

„(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4) Dispozițiile art. 22 și 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședința”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (3)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare. Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

(4) Dispozițiile art. 22 și art. 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește membrii consiliului director. Deciziile contrare legii sau statutului fundației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință”.

 

Art. 32 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 32 prevedea:

„Art. 32

În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundației, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora și dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viața la data constituirii fundației, dispozițiile art. 30 alin. (2) se aplica în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 32 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 32

În cazul în care statutul nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundației, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora și dacă niciunul dintre fondatori nu mai este în viață la data constituirii fundației, dispozițiile art. 30 alin. (2) se aplică în mod corespunzător”.

 

Titlul cap. IV din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, titlul cap. IV prevedea:

„Capitolul IV

Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, titlul cap. IV se modifică și va avea următorul conținut:

CAPITOLUL IV: Modificarea statutului ori a beneficiarului real al asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea”.

 

Art. 33 alin. (1)-(2) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 33, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 33, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Modificarea statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director. Hotărârile se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana sau persoanele împuternicite prin hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului director să desfășoare procedura de înregistrare a modificării”.

 

Art. 34 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 34 prevedea:

„Art. 34

Dispozițiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv sau a statutului fundației”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 34 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 34

Dispozițiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării statutului fundației”.

 

Art. 34^4 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 34^4, alin. (1) prevedea:

„(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 34^4, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor”.

 

Art. 34^4 alin. (1^1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (introdus prin Legea nr. 276/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 34^4, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) și la art. 7 alin. (2) lit. d) sau, după caz, la art. 17 alin. (2) lit. d):

a) asociațiile sau fundațiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuți în statut. În acest caz, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Ministerul Justiției este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoțesc cererea de înscriere a modificării care implică și schimbarea beneficiarilor reali;

b) asociațiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și structurile federative formate de acestea”.

 

Art. 34^4 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 34^4, alin. (2) prevedea:

„(2) În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 34^4, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, datele de identificare ale beneficiarului real. Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier”.

Art. 34^4 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (abrogat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 34^4, alin. (3) prevedea:

„(3) Declarația anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 34^4, alin. (3) abrogă.

 

Art. 39 alin. (1^1) lit. a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 39 alin. (1^1), lit. a) prevedea:

„(1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită, pe lângă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:

a) copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației sau fundației;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 39 alin. (1^1), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită, pe lângă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:

a) copii de pe statutul asociației sau fundației;”.

 

Art. 41 alin. (1) lit. e) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 41 alin. (1), lit. e) prevedea:

„(1) Recunoașterea utilității publice conferă asociației sau fundației următoarele drepturi și obligații:

(…)

e) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 41 alin. (1), lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Recunoașterea utilității publice conferă asociației sau fundației următoarele drepturi și obligații:

(…)

e) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;”.

 

Art. 41 alin. (2) lit. b) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 41 alin. (2), lit. b) prevedea:

„(2) Recunoașterea utilității publice incumbă asociației sau fundației următoarele obligații:

(…)

b) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 41 alin. (2), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Recunoașterea utilității publice incumbă asociației sau fundației următoarele obligații:

(…)

b) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;”.

 

Art. 73 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 73 prevedea:

„Art. 73

(1) Se constituie Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial – asociații, fundații și federații -, denumit în continuare Registrul național, în scopul evidentei centralizate a acestora.

(2) Registrul național se ține de Ministerul Justiției prin direcția de specialitate, în format electronic”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 73 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 73

(1) Se constituie Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial – asociații, fundații și federații -, denumit în continuare Registrul național, în scopul evidenței centralizate a acestora.

(2) Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial are patru secțiuni distincte pentru:

a) asociații;

b) organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale;

c) fundații;

d) federații”.

 

Art. 79 lit. b) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 79, lit. b) prevedea:

„În termenul prevăzut la art. 78 Ministerul Justiției:

(…)

b) va stabili forma și conținutul certificatelor de înscriere prevăzute la art. 12 alin. (1) și la art. 17 alin. (3), precum și condițiile de eliberare a dovezii menționate la art. 7 alin. (2) lit. d)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 79, lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„În termenul prevăzut la art. 78 Ministerul Justiției:

(…)

b) va stabili forma și conținutul certificatelor de înscriere prevăzute la art. 12 alin. (1) și la art. 17 alin. (3), precum și condițiile de eliberare a dovezii prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. e)”.

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații – modificări (Legea nr. 276/2020) was last modified: ianuarie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.