O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA – aprobată cu modificări (Legea nr. 275/2017)

Abstract

In January 2018, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such
as: Law no. 233/2016 on the public-private partnership, G.E.O. no. 158/2005 on leave and
health insurance benefits, the Methodological Norm regarding the granting of holiday
vouchers, G.O. no. 23/2017 on the VAT split payment, Law no. 50/1991 regarding the
authorization of construction works, Law no. 346/2002 on the insurance to work accidents
and occupational diseases, Law no. 263/2010 on the unitary public pension system,
Regulation for organization and functioning of the National School for Court
Clerks, Law no. 17/2000 regarding the social assistance of the elderly, G.O. no. 27/2002
regarding the regulation of the petition solving activity, the Statute of deputies and
senators and Law no. 1/2000 on the reconstitution of the ownership right over cultural and
forest land, claimed under the provisions of Law of the agricultural real estate.
Moreover, certain supplements were made to art. 30 paragraph (3^1) of the Code of
fiscal procedure and the Regulation of the Senate was republished.
Moreover, several legal acts were issued, such as: Order of the Minister of Public
Finance no. 3254/2017 regarding the Fiscal Book for natural persons, taxpayers, according
to Title IV of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, Order of the Ministry of
Health no. 15/2018 for approval of the Norms of the implementing rules of the provisions
of the G.E.O. no. 158/2005 on leave and health social insurance benefits and Law
no. 29/2018 regarding the cancellation of certain tax obligations.

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.G. nr. 23/2017
(M. Of. nr. 706 din 31 august 2017)
Legea nr. 275/2017
(M. Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2017)

– modifică: art.  1 lit. d), art. 2, art. 3, art. 5 alin. (5)-(7), art. 9 alin. (1), lit. a), b), j) și l), art. 10 alin. (1), art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 partea introductivă și lit. a), art. 19 alin. (1) lit. c)-j), art. 20, art. 22 alin. (1) și (2), art. 22 alin. (5), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (13)

– introduce: art. 25

– abrogă: art. 5 alin. (2), (3) și (4), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7 alin. (1), art. 8 lit. h), art. 9 alin. (1) lit. m), art. 12, art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 22 alin. (3) și (4)

În M. Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Potrivit articolului unic din Legea nr. 275/2017 (M. Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2017), se aprobă O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (M. Of. nr. 706 din 31 august 2017), adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. De asemenea, Legea nr. 275/2017 aduce o serie de modificări O.G. nr. 23/2017.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.G. nr. 23/2017 prin Legea nr. 275/2017.

Art. 1 lit. d) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. d) prevedea:

„În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

d) cont de TVA – contul dedicat încasării și plății TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) cont de TVA – contul dedicat încasării și plății TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1) și (2)”.

 

Art. 2 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea:

„(1) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA. Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă și să utilizeze utilizeze cel puțin un cont pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută.

(2) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau art. 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operațiuni:

a) operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2) – (5) sau art. 331 din Codul fiscal;

b) operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 și art. 315^1 din Codul fiscal”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea și plata TVA, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care se află în cel puțin una dintre următoarele situații: 

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

c) se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(2) Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot opta pentru plata defalcată a TVA. Persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA notifică organul fiscal competent în acest sens. 

(3) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1) și (2). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operațiuni: 

a) operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2) – (6) sau art. 331 din Codul fiscal;

b) operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 și art. 315^1 din Codul fiscal.

(4) Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută. 

(5) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) și (2) aplică mecanismul plății defalcate a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/documente emise conform art. 319 din Codul fiscal și avansurile încasate începând cu această dată. 

(6) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) lit. c) care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, au obligația să notifice organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

(7) Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. În registru se înscriu următoarele informații: denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile/instituției publice, codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, data înscrierii în registru, modul de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau opțional. Registrul este public și se afișează pe site-ul ANAF. 

(8) Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (2) și (6) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, astfel: 

a) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), începând cu 1 martie 2018;

b) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul prevăzut la alin. (1) lit. b).

(9) Organul fiscal competent înscrie din oficiu în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017, precum și persoanele care nu au depus notificarea prevăzută la alin. (6). Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se efectuează astfel: 

a) cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017;

b) cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) și nu a depus notificarea menționată la alin. (6).

(10) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscriși în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. 

(11) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. 

(12) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după ieșirea de sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dacă nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică obligatoriu plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. 

(13) Persoanele prevăzute la alin. (10)-(12) nu mai aplică mecanismul plății defalcate a TVA începând cu data radierii din registru”.

Art. 3 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„(1) Persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).

(3) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii din contul de TVA, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1).

(4) Pentru determinarea TVA care se plătește în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plății parțiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include și TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, și 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parțial o factură în care sunt înscrise operațiuni supuse mai multor cote de TVA și/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

(5) În cazul grupului fiscal unic prevăzut la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, decontările de sume reprezentând TVA între membrii grupului se realizează prin conturile de TVA ale acestora”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele impozabile, cu excepția instituțiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plății defalcate a TVA. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile și persoanele nestabilite în România din punctul de vedere al TVA și care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator, conform art. 2 alin. (1) și (2). 

(3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care aplică mecanismul plății defalcate a TVA au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii din contul de TVA, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1). 

(4) Pentru determinarea TVA care se plătește în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plății parțiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include și TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, și 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parțial o factură în care sunt înscrise operațiuni supuse mai multor cote de TVA și/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor. 

Prin excepție, în cazul în care contractul/clientul menționează că suma va fi alocată unei anumite părți din factură, beneficiarul va aloca în acest sens suma plătită. 

(5) Prevederile alin. (1) și (3) nu se aplică: 

a) în situația în care plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor/prestator;

b) în situația în care plata se efectuează în natură;

c) în situația în care plata se efectuează prin compensare;

d) în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (5);

e) în cazul finanțării acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare prin preluarea creanțelor”.

Art. 5 alin. (2), (3) și (4) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2), (3) și (4) prevedeau:

„(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea și creditarea contului de TVA, instituțiile de credit trebuie să asigure, suplimentar față de condițiile prevăzute la alin. (1), un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacțiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:

a) la debitarea contului de TVA, existența unui IBAN beneficiar care să conțină în structura sa șirul de caractere „TVA”;

b) permiterea debitării contului în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) e), g), h), j), k) și l) doar cu aprobarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, și doar prin creditarea unui cont curent deschis la aceeași instituție de credit.

(3) În cazul în care nu se respectă condițiile prevăzute la alin. (2), instituțiile de credit nu procesează tranzacțiile respective.

(4) În cazul în care o instituție de credit care are deschise conturi de TVA nu asigură mecanismul de verificare prevăzut la alin. (2), începând cu data de 1 ianuarie 2018 nu mai poate avea deschise conturi de TVA, singura operațiune permisă fiind transferul soldului contului de TVA de la aceasta într-un alt cont de TVA al titularului contului deschis la o instituție de credit care a implementat mecanismul de verificare sau în contul de TVA deschis la Trezoreria Statului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (2), (3) și (4) se abrogă.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA – aprobată cu modificări (Legea nr. 275/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.