Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 – modificări (H.G. nr. 457/2017)

Art. 26 alin. (9^1) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

La art. 26, după alin. (9), se introduce un nou alineat, alin. (9^1).

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (9^1) dispune următoarele:

„(9^1) După aprobarea listei și a sumelor alocate conform alin. (9), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare anuale cu consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, în condițiile legii”.

Art. 26 alin. (10) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (10) prevedea faptul că:

„Art. 26

(…)

(10) Alocarea sumelor pentru finanțarea construcțiilor de locuințe sociale și de necesitate se va face pentru fiecare obiectiv de investiții, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcțiune și cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (10) dispune următoarele:

„(10) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are obligația să transfere către consiliile locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sumele aferente contractelor de finanțare încheiate conform alin. (9^1) în limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene aprobat cu această destinație, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcțiune și cu încadrarea în limitele contravalorii cheltuielilor prevăzute la alin. (2^1)”.

Art. 26 alin. (11) – (15) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

La art. 26, după alin. (10), se introduc cinci noi alineate, alin. (11) – (15).

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (11) – (15) dispune următoarele:

„(11) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București au obligația asigurării surselor de finanțare din bugetul local, pentru contravaloarea cheltuielilor care se finanțează de la bugetul local până la finalizarea investiției, astfel încât să nu pună în întârziere lucrările finanțate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv să nu conducă la nerespectarea termenului de finalizare stipulat în contractul de achiziție publică încheiat în condițiile legii.

(12) La finalizarea obiectivului de investiții, autoritățile administrației publice locale au obligația transmiterii la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a datelor și informațiilor cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(13) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene centralizează datele și informațiile transmise conform alin. (12) și stabilește indicatorii de rezultate și de eficiență în ceea ce privește construcția de locuințe sociale și de necesitate, prevăzuți la alin. (1^1), în vederea evaluării performanței acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.

(14) Obligația monitorizării obiectivelor de investiții în ceea ce privește construcția de locuințe sociale și de necesitate constă în centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a sumelor alocate și decontate de către unitățile administrativ-teritoriale, a stadiilor fizice, precum și a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

(15) Obiectivele de investiții pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a decontat integral sumele cuvenite de la bugetul de stat nu vor mai fi cuprinse în programul anului următor”.

Art. 27^1 alin. (1), lit. a) și d) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27^1 alin. (1), lit. a) și d) prevedea faptul că:

„Art. 27^1

(1) Pentru primirea alocațiilor de la bugetul de stat cu destinația finanțării construcțiilor de locuințe, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București procedează după cum urmează:

a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcții-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoțită de situația privind producția realizată, conform anexei nr. 2bis, și de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reședință de județ, respectiv din municipiul București. Anexa nr. 2bis se completează în baza situațiilor de lucrări verificate, însușite și avizate de diriginții de șantier nominalizați în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unitățile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investițiilor;

(…)

d) după analiza și aprobarea alocațiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile consiliilor locale, în contul Consiliului General al Municipiului București și, după caz, în conturile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reședință de județ, respectiv din municipiul București. Operațiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27^1 alin. (1), lit. a) și d) dispune următoarele:

„a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate până la finele lunii anterioare. În luna decembrie, pot solicita, până la data de 15 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate în luna în curs, până la acea dată. Solicitarea va fi însoțită de situația privind producția realizată, conform anexei nr. 2bis, și de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unitățile Trezoreriei Statului. Anexa nr. 2bis se completează în baza situațiilor de lucrări verificate, însușite și avizate de diriginții de șantier nominalizați în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unitățile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investițiilor;

(…)

d) după analiza și aprobarea alocațiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile de venituri ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Operațiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului”.

Art. 27^1 alin. (1^1) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

La art. 27^1, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1).

Potrivit noii reglementări, art. 27^1 alin. (1^1) dispune următoarele:

„(1^1) Lucrările eligibile la decontare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) pot solicita transferuri reprezintă lucrările ale căror cheltuieli sunt prevăzute la art. 26 alin. (2^1), care sunt cuprinse în cadrul devizului general actualizat corespunzător după încheierea contractelor de achiziție publică, în condițiile legii”.

Art. 27^1 alin. (4) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

La art. 27^1, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 27^1 alin. (4) dispune următoarele:

„(4) Sumele primite potrivit alin. (1), rămase neutilizate la finele anului bugetar, se restituie la bugetul de stat potrivit prevederilor legale în vigoare”.

Titlul capitolului III „Închirierea locuințelor” din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

Titlul capitolului III „Închirierea locuințelor” se modifică și va avea următorul cuprins: „Repartizarea și închirierea locuințelor”.

Art. 30 alin. (5) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 alin. (5) prevedea faptul că:

„Art. 30

(…)

(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuințelor și eventualele contestații se vor face în condiții similare celor prevăzute la art. 21”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (5) dispune următoarele:

„(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuințelor și eventualele contestații se fac în condițiile legii”.

Art. 31 – 36 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 – 36 prevedea faptul că:

„Art. 31

Contractul de închiriere, încheiat în baza prevederilor art. 21 din lege și conform modelului prezentat în anexa nr. 12, va fi înregistrat la organele fiscale teritoriale prin grija proprietarului.

Art. 32

(1) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă determinată.(2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data încetării contractului de închiriere proprietarul poate face cunoscut chiriașului, în scris, că nu are intenția să prelungească contractul de închiriere în aceleași condiții, comunicându-i și eventualele modificări ale clauzelor acestuia. Dacă proprietarul nu va face această comunicare, contractul de închiriere se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.(3) În aplicarea prevederilor art. 27 din lege, pentru a putea constata încetarea contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau de la data înregistrării decesului ori de la împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntreruptă a locuinței, proprietarul, prin unitatea care are în administrare fondul locativ de stat, trebuie să aibă dovada că titularul contractului de închiriere nu mai locuiește în spațiul locativ închiriat prin: a) părăsirea domiciliului; b) deces; c) nefolosire neîntreruptă a locuinței timp de 2 ani, fără a fi detașat în interes de serviciu în altă localitate. Dovada faptului că titularul contractului de închiriere nu mai locuiește se face prin:– relații luate de la asociațiile de chiriași sau de proprietari;– extrase de pe listele de întreținere;– relații luate de la serviciul de evidență a populației din sectorul în care este situată locuința, prin care se constată dacă titularul contractului de închiriere a solicitat o altă adresă de domiciliu.(4) În situația prevăzută la alin. (3), dacă persoanele rămase în locuință nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 27 lit. a)–c) din lege, întreprinderea care administrează fondul locativ va evacua acele persoane care ocupă spațiul respectiv fără forme legale, pe baza hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor.

Art. 33

(1) Proprietarul locuinței poate verifica în prezența chiriașului modul în care acesta respectă obligațiile asumate prin contract cu privire la folosirea și la întreținerea locuinței.(2) Verificarea locuinței de către proprietar se face numai în zile lucrătoare, între orele 7,00–20,00, și va fi comunicată în prealabil, în scris, chiriașului. În timpul verificării locuinței închiriate proprietarul poate fi însoțit de un reprezentant al asociației de chiriași sau de alt chiriaș din imobil, după caz.(3) Constatările făcute cu ocazia verificărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare care va fi semnat de proprietar, de chiriaș și de un reprezentant al asociației de chiriași, după caz.

Art. 34

Pentru toate stricăciunile aduse locuinței sau pentru daunele produse proprietarului de persoana care a subînchiriat locuința titularul contractului de închiriere răspunde față de proprietar, potrivit legii.

Art. 35

(1) Degradările produse la părțile comune ale imobilului din vina chiriașilor se vor suporta:a) de chiriașul din vina căruia s-a produs degradarea, în cazul în care acesta a fost identificat;b) de toți cei care au acces și folosesc în comun bunul degradat, în situația în care nu s-a identificat persoana din vina căreia s-a produs degradarea.(2) În situațiile în care degradarea produsă nu este reparată într-un interval de 15 zile de la producere și periclitează buna funcționare a imobilului, proprietarul este în drept să stabilească măsurile pentru efectuarea reparațiilor și recuperarea cheltuielilor.

Art. 36

(1) În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligațiilor care îi revin cu privire la întreținerea și repararea imobilului deținut în proprietate, chiriașii vor putea cere în scris acestuia, în baza prevederilor art. 28 și 30 din lege, să treacă la efectuarea lucrărilor necesare.(2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea sesizării scrise a chiriașilor proprietarul nu a răspuns și nici nu a luat măsuri de executare a lucrărilor necesare, chiriașii vor putea trece la executarea lucrărilor în contul acestuia, comunicând această hotărâre proprietarului. În acest caz cheltuielile aferente lucrărilor efectuate de chiriași se vor deduce din plata chiriilor, cu prezentarea documentelor fiscale doveditoare. Deducerea se va efectua în una sau mai multe tranșe, în raport cu valoarea cheltuielilor efectuate, până la acoperirea întregii sume”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 – 36 – se abrogă.

Art. 37 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 prevedea faptul că:

„Art. 37

Chiria practicată pentru locuințe se stabilește conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 dispune următoarele:

„Art. 37

(1) Chiria practicată pentru locuințe se stabilește conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Închirierea locuințelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în completare cu cartea a V-a titlul IX cap. V «Contractul de locațiune» din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare”.

Art. 90 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 90 prevedea faptul că:

„Art. 90

Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis și 5–12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 90 dispune următoarele:

„Art. 90

 Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis și 5 – 13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice”.

Anexa nr. 4 bis din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

Anexa nr. 4 bis se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 8 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 12 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

Anexa nr. 12 – se abrogă.

Anexa nr. 13 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la respectiva hotărâre.

Denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor” din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor” se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene”.

Sintagmele „mii lei” și „milioane lei” din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

În tot cuprinsul anexelor la normele metodologice, sintagmele „mii lei” și „milioane lei” se înlocuiesc cu cuvântul „lei”.

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 457/2017

Pentru obiectivele de investiții ce privesc construcția de locuințe sociale și de necesitate, toate cheltuielile prevăzute la art. 26 alin. (2^1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1.275/2000, cu modificările și completările ulterioare, se pot deconta de la bugetul de stat, în situația în care aceste cheltuieli nu au fost achitate din surse de la bugetul local, până la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 – modificări (H.G. nr. 457/2017) was last modified: septembrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.