Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 – modificări (H.G. nr. 457/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
H.G. nr. 1275/2000
(M. Of. nr. 690 din 22 decembrie 2000; cu modif. ult.)
H.G. nr. 457/2017
(M. Of. nr. 526 din 6 iulie 2017)
– modifică: art. 1 alin. (1); art. 25 alin. (1); art. 26 alin. (6); art. 26 alin. (9); art. 26 alin. (10); art. 27^1 alin. (1), lit. a) și d); Titlul capitolului III „Închirierea locuințelor”; art. 30 alin. (5); art. 37; art. 90; Anexa nr. 4; Anexa nr. 8; denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor”; sintagmele „mii lei”

– introduce: art. 1 alin. (1^1); art. 26 alin. (1^1); art. 26 alin. (2^1); art. 26 alin. (9^1); art. 26 alin. (11) – (15); art. 27^1 alin. (1^1); art. 27^1 alin. (4); Anexa nr. 13

– abrogă: art. 19; art. 31 – 36; Anexa nr. 12

În M. Of. nr. 526 din 6 iulie 2017, a fost publicată H.G. nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1.275/2000.

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 1275/2000 prin H.G. nr. 457/2017.

 

Art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că:

„Art. 1

(1) Primarii, primarul general al municipiului București sau, după caz, delegațiile permanente ale consiliilor județene au obligația să verifice și să consemneze, la eliberarea autorizațiilor de construire pentru locuințe noi, îndeplinirea exigențelor minimale privind suprafețele și nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuințele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 1

(1) Eliberarea autorizațiilor de construire pentru locuințe noi se face obligatoriu cu respectarea exigențelor minimale privind suprafețele și nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuințele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege”.

Art. 1 alin. (1^1) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1^1) dispune următoarele:

„(1^1) Autoritățile administrației publice locale publică prin afișare pe site-ul instituției sau afișează într-un loc accesibil publicului, după caz, date actualizate privind numărul de locuințe pe care le dețin în proprietate și/sau în administrare, în funcție de destinația acestora, gradul de ocupare a acestora, precum și hotărârile prin care au fost aprobate listele cu solicitanții care beneficiază de respectivele locuințe”.

Art. 19 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 prevedea faptul că:

„Art. 19

(1) Acordarea creditelor pentru construcția de locuințe conform art. 20 din lege va respecta normele emise de Casa de Economii și Consemnațiuni, cu încadrarea în nivelul subvenției aprobate anual prin legea bugetului de stat, pentru diferența dintre 15%, cât suportă beneficiarul creditului, și nivelul dobânzii practicate de Casa de Economii și Consemnațiuni la depunerile la termen ale populației, la care se adaugă o marjă de 5 puncte procentuale.

(2) Casa de Economii și Consemnațiuni va stabili metodologia și instrucțiunile corespunzătoare privind evidența, raportarea și calculul dobânzii subvenționate la creditele acordate în baza legii, în condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) Stabilirea dreptului de a beneficia de credite subvenționate se va face pe baza declarației autentificate a solicitantului, dată pe propria răspundere, din care să rezulte că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 20 din lege.

(4) În toate cazurile în care beneficiarii acestor credite au prezentat declarații nesincere, au folosit sumele primite în alte scopuri sau cu încălcarea prevederilor legale, Casa de Economii și Consemnațiuni va sista creditarea și îi va obliga pe beneficiari să restituie integral sumele primite și să plătească dobânzi penalizatoare potrivit prevederilor contractuale.

(5) Modalitatea de fundamentare și de derulare a creditelor bugetare, prevăzute anual în bugetul de stat conform dispozițiilor art. 20 din lege și destinate acoperirii dobânzilor subvenționate la creditele acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni, se stabilește prin convenții încheiate de ordonatorii principali de credite cu Casa de Economii și Consemnațiuni și cu avizul Ministerului Finanțelor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 – se abrogă.

Art. 25 alin. (1) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (1) prevedea faptul că:

„Art. 25

(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor art. 31 și 32 din lege, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuințe sociale și, respectiv, art. 55 din lege pentru locuințe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenționează chiria pentru locuințele sociale, declarate ca locuințe de necesitate conform art. 56 din lege, și categoriile de persoane beneficiare ale subvenției”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 25

(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III – Stabilirea și plata chiriei din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuințe sociale și, respectiv, art. 55 din lege pentru locuințe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenționează chiria pentru locuințele sociale, declarate ca locuințe de necesitate conform art. 56 din lege, și categoriile de persoane beneficiare ale subvenției”.

Art. 26 alin. (1^1) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

La art. 26, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1).

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (1^1) dispune următoarele:

„(1^1) Finanțarea locuințelor, prevăzută la alin. (1), are ca rezultate așteptate realizarea de locuințe sociale și de necesitate la nivelul întregii țări, iar indicatorii specifici sunt: indicatorii de rezultat care determină numărul de locuințe sociale și de necesitate realizate în raport cu numărul solicitărilor și indicatorii de eficiență care determină costul/metru pătrat de suprafață construită desfășurată”.

Art. 26 alin. (2^1) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Noua reglementare

La art. 26, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1).

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (2^1) dispune următoarele:

„(2^1) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condițiile legii, următoarele:

a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcții-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepția cheltuielilor aferente racordării la rețelele de utilități publice;

b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziția următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele necesare funcționării acesteia”.

Art. 26 alin. (6) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (6) prevedea faptul că:

„Art. 26

(…)

(6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiții pentru locuințe sociale și de necesitate care urmează să se finanțeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor în vederea definitivării programului de finanțare a locuințelor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (6) dispune următoarele:

 „(6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiții pentru locuințe sociale și de necesitate care urmează să se finanțeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite obligatoriu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de fonduri pentru finanțarea Programului de construcții locuințe sociale și de necesitate, până cel târziu la data de 1 august a anului în curs”.

Art. 26 alin. (9) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (9) prevedea faptul că:

„Art. 26

(…)

(9) În termen de 30 de zile după aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor împreună cu autoritățile administrației publice locale vor analiza și vor efectua prioritizarea investițiilor în construcția de locuințe sociale și de necesitate propuse a se realiza și vor corecta în mod corespunzător programul de finanțare prevăzut la alin. (6).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (9) dispune următoarele:

„(9) În termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în baza propunerilor transmise conform alin. (6), efectuează prioritizarea investițiilor în construcția de locuințe sociale și de necesitate, în funcție de propunerile transmise și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, și întocmește lista de obiective propuse spre finanțare și sumele alocate acestora, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 – modificări (H.G. nr. 457/2017) was last modified: septembrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.