Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – modificări (H.G. nr. 536/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
H.G. nr. 52/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

(M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011)

H.G. nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G.  nr. 52/2011

(M. Of. nr. 510 din 17 mai 2021)

– modifică: art. 1 alin. (2^1), art. 2 alin. (1), art. 4^1 așin. (5), art. 6 alin. (5) lit. b), art. 6 alin. (6) lit. a) și d), art. 6 alin. (8), art. 7 alin. (3), art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2), art. 22 alin. (1), (5), (7), art. 23 alin. (3), art. 24, art. 29 alin. (3) lit. a), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (1), (2), (3), anexa nr. 1, anexa nr. 2;

– introduce: art. 4^1 alin. (6^1), art. 8^1, art. 13 alin. (2)-(3), art. 19^1;

– abrogă: art. 21 alin. (5), art. 33, art. 35.

În M. Of. nr. 510 din 17 mai 2021 s-a publicat H.G. nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G.  nr. 52/2011.

Redăm, în continuare, cele mai importante modificări și completări aduse prin respectivul act normativ.

Art. 4^1 alin. (5)

Vechea reglementare

„(5) În situația în care persoana îndreptățită optează pentru concediu fără plată potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune și se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 alin. (3) și (4) și art. 22 din ordonanța de urgență.

Noua reglementare

La articolul 41, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) În situația în care persoana îndreptățită optează pentru concediu fără plată potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune și se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 și 22 din ordonanța de urgență.

 

Art. 4^1 alin. (6^1)

Noua reglementare

La articolul 41, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

(61) Perioada prevăzută la alin. (6) reprezintă perioada de dinainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități și nu poate fi constituită fracționat sau din perioade anterioare în care persoana îndreptățită a realizat venituri supuse impozitului”.

 

Art. 8^1

Noua reglementare

După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

(1) În aplicarea prevederilor art. 91 din ordonanța de urgență, perioada luată în calcul este cea cuprinsă între luna calendaristică în care copilul anterior împlinește vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap și luna calendaristică în care se naște sau se înregistrează o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, fără a se depăși 12 luni.

(2) În situația prevăzută la art. 91 din ordonanța de urgență, pentru stabilirea dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copiilor, se iau în calcul perioadele prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4).

(3) Pentru calculul indemnizației pentru creșterea copiilor, în situația prevăzută la art. 91 din ordonanța de urgență, se procedează după cum urmează:

a) dacă perioada de eligibilitate este acoperită în totalitate de perioada de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, se acordă aceeași valoare cu indemnizația primită pentru copilul anterior;

b) dacă perioada de eligibilitate este constituită și din perioade în care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) și a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență. Dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit pentru copilul anterior, atunci se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior”.

 

Art. 21 alin. (5)

Vechea reglementare

(5) Salariul minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în plată care este în vigoare în luna pentru care se face plata dreptului.

Noua reglementare

La articolul 21, alineatul (5) se abrogă.

 

Art. 32 alin. (1)

Vechea reglementare

(1) Suspendarea plății/Încetarea drepturilor/Reluarea plății drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției.

Noua reglementare

La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Suspendarea plății/Încetarea drepturilor/Reluarea plății drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii direct sau prin poștă, inclusiv poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției”.

 

Art. II din H.G. nr. 536/2021

În situația persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se află în plata stimulentului de inserție prevăzut de art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar copilul nu a împlinit vârsta de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, stimulentul de inserție se acordă, din oficiu, în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2021.

Art. III din H.G. nr. 536/2021

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (H.G. nr. 536/2021) was last modified: iulie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.