Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori (H.G. nr. 270/2020)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
H.G. nr. 270/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 

(M. Of. nr. 285 din 6 aprilie 2020)

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

În M. Of. nr. 285 din 6 aprilie 2020 s-a publicat H.G. nr. 270/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectiva hotărâre.

Articol unic

„Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Anexa care face parte integrantă a prezentei hotărâri cuprinde Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm cele mai importante dispoziții regăsite în respectiva anexă.

Art. 1

„Prezentele norme se aplică tuturor facilităților acordate de creditorii definiți conform prevederilor art. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, debitorilor definiți conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeași ordonanță de urgență pentru suspendarea obligațiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane”.

Art. 3

„(1) Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare definite conform prevederilor art. 1 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se stabilește conform opțiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură data, și este cuprinsă între o lună și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020. Scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020.

(2) Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condițiile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020”.

Art. 4

„Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

b) data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

c) nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

d) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020”.

Art. 7

„(1) Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

(2) Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. f) și art. 21 lit. h) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementarea a programului “Prima casă”, cu modificările și completările ulterioare, în cazul creditelor acordate în cadrul programului “Prima casă”, durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit”.

Art. 8

„(1) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit.

(2) Plata de către debitor a creanței reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăți se comunică în termen de 5 zile debitorilor și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, odată cu formularea solicitării de emitere a scrisorii de garanție”.

Art. 15

„(1) Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabilește pe baza opțiunii debitorului și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020.

(2) Perioada maximă de rambursare a obligațiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligațiilor de plată.

(3) Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

b) data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioare datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

c) nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

d) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020”.

Art. 19

„(1) Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.

(2) În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori (H.G. nr. 270/2020) was last modified: May 19th, 2020 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.