Normele de aplicare ale O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (OMS și OPCNAS nr. 1398/729/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Ordinul ministrului sănătății (OMS) și Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (OPCNAS) nr. 15/2018/1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 

(M. Of. nr. 31 din 12 ianuarie 2018)

 

OMS și OPCNAS nr. 1398/729/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.  nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin OMS și OPCNAS nr. 15/2018/1311/2017

(M. Of. nr. 745 din 30 iulie 2021)

 

 

 

– modifică: art. 4 alin. (1), art. 7 lit. e), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (2), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (3), art. 23, art. 25 alin. (4), art. 61 alin. (1), anexa nr. 2, anexa nr. 9: pct. 3 subpct. 4);

 

– introduce: art. 8 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (3^1), art. 10^1, art. 24 alin. (2), art. 37 alin. (5)-(6), art. 61 alin. (1^1), anexa nr. 4^1, anexa 6: pct. 13.

În M. Of. nr. 745 din 30 iulie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului sănătății (OMS) și Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (OPCNAS) nr. 1398/729/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.  nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin OMS și OPCNAS nr. 15/2018/1311/2017. 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului ordin.

Art. 4 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească lunar contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează”.

Noua reglementare

La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească lunar contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează”.

 

Art. 7 lit. e)

Vechea reglementare

„Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asigurații, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt:(…)

e) concedii medicale și indemnizații de risc maternal”.

Noua reglementare

2.La articolul 7, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asigurații, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt:(…)

e) concedii medicale și indemnizații de risc maternal, care se acordă persoanelor asigurate, salariate gravide și mame, lăuze sau care alăptează, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 8 alin. (1) lit. c)

Noua reglementare

La articolul 8 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

(1) Asigurații beneficiază de concedii și indemnizații, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…)

c) în vederea gestionării numărului de zile de concediu medical, adeverința prevăzută la lit. b) se eliberează și în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal”.

 

Art. 10^1

Noua reglementare

După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„(1) În cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii, a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 41, pe care persoana asigurată are obligația să îl respecte.

(2) În prima etapă, durata acordării concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie și de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu. În cazul menținerii incapacității temporare de muncă, constatată pe baza evaluării răspunsului la tratamentul inițial și/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigațiilor funcționale și/sau imagistice recomandate, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu care monitorizează afecțiunea poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de 7 zile pentru medicul de familie și de maximum 30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu. Pe durata cuprinsă în certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, în funcție de evoluția bolii, poate modifica planul menționat la alin. (1).

(3) În situația în care, după ce medicul curant a acordat prima etapă a concediului medical, asiguratul nu se mai prezintă în vederea evaluării stării de sănătate conform planului de urmărire a evoluției bolii sau în situația în care evoluția stării de sănătate a asiguratului este favorabilă ca urmare a respectării de către acesta a planului de urmărire a evoluției bolii, nu se va acorda concediu medical în continuare.

(4) Pentru respectarea planului de urmărire a evoluției bolii, medicii prevăzuți la alin. (1) acordă consultații la cabinet.

(5) Situațiile în care medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu poate acorda consultații la domiciliul persoanei asigurate sau la distanță sunt situațiile în care persoana asigurată se află în stare de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, precum și situațiile în care persoana asigurată cu boli cronice sau cu un episod acut de boală se află în imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale, consemnate în fișa pacientului.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul eliberării certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale prevăzute la art. 18 alin. (3), pentru urgențele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii”.

 

Art. 20 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăși 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege”.

Noua reglementare

La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăși 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege”.

 

Art. 37 alin. (5) și (6)

Noua reglementare

La articolul 37, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate numai indemnizația aferentă primelor 5 zile de carantină.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care face parte din personalul propriu al instituțiilor prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă de către aceste instituții numai indemnizația aferentă primelor 5 zile de carantină.”.

 

Art. 61 alin. (1^1)

Noua reglementare

La articolul 61, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor lunare asigurate din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii minime brute pe țară lunar sau, după caz, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, potrivit art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

Normele de aplicare ale O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (OMS și OPCNAS nr. 1398/729/2021) was last modified: septembrie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.