Neconstituționalitate (M. Of. nr. 630/17.07.2020): Art. I pct. 4 şi pct. 5, art. II pct. 1, precum şi art. II pct. 2 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

Decizia CCR Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 564/2020

(M. Of. nr. 630 din 17 iulie 2020)

 

Art. I pct. 4 și pct. 5, art. II pct. 1, cu referire la modificarea art. 69^1 alin. (3) și (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și art. II pct. 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 630 din 17 iulie 2020 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 564/2020 prin care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. I pct. 4 și pct. 5, art. II pct. 1, cu referire la modificarea art. 69^1 alin. (3) și (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și ale art. II pct. 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

 

Obiectul obiecției de neconstituționalitate

Obiectul controlului de constituționalitate îl constituie Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x nr. 455/2019), lege adoptată de Senat, în calitate de Cameră decizională, la data de 12 mai 2020, și care are următorul cuprins:

Art. I

Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8

(1) Inspectoratul General al Poliției Române este condus de un inspector general, numit de ministrul afacerilor interne.

(2) Inspectorul general este ajutat de adjuncți numiți de către ministrul afacerilor interne.”

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9

(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează Consiliul Superior, denumit în continuare Consiliu, constituit din inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, adjuncții inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române, șefii direcțiilor generale și ai direcțiilor din Inspectoratul General al Poliției Române, precum și președintele Corpului Național al Polițiștilor.”

3. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Directorul general al Direcției generale de poliție a municipiului București și inspectorii-șefi ai inspectoratelor de poliție județene sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.”

4. La articolul 26 alineatul (1), punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„12. asigură, conform legii, protecția demnitarilor, judecătorilor și procurorilor și a familiilor lor, în cazurile în care viața, integritatea corporală sau avutul acestora sunt supuse unor amenințări;”

5. După articolul 26, se introduce un nou articol, art. 26^1, cu următorul cuprins:

„Art. 26^1

(1) În cazul instituirii stării de urgență, ori a unor situații excepționale în care este afectată grav ordinea publică, coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine Inspectoratului General al Poliției Române.

(2) În condițiile alin. (1), poliția locală, în totalitate sau numai în anumite unități administrativ-teritoriale, își va desfășura activitatea în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române.”

6. La articolul 32, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(6) Ministrul afacerilor interne prezintă, anual sau ori de câte ori i se solicită, Consiliului Suprem de Apărare a Țării și/sau Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Parlamentului României rapoarte referitoare la activitatea de culegere a informațiilor, fondurile utilizate în acest scop, precum și la situația operativă a Poliției Române.»

Art. II

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 69^1, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 69^1

(1) Limitele de vârstă în gradul profesional până la care polițiștii pot fi menținuți în serviciu sunt vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare. (…)

(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, polițiștii prevăzuți la alin. (2) sunt menținuți în serviciu până la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiții a atribuțiilor ce le revin, prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(4) În raport cu nevoile de încadrare, polițiștii, alții decât cei prevăzuți la alin. (2), sunt menținuți în serviciu, după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, la cerere, după cum urmează:

a) prin ordin al ministrului afacerilor interne, pentru ofițerii de poliție;

b) prin dispoziție a inspectorilor generali/similari, pentru agenții de poliție;

c) prevederile cuprinse la lit. a) și b) se aplică și polițiștilor care au obținut o aprobare în prealabil.»

2. La articolul 69^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 69^2

(1) Prin excepție de la prevederile art. 691, ofițerii de poliție și agenții de poliție, personalul de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul profesional deținut, sunt menținuți în serviciu, la cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în bune condiții a atribuțiilor ce le revin, până la împlinirea vârstei de pensionare pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.»

 

 

D.C.C. nr. 564/2020

Prin Decizia nr. 564/2020, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că prevederile art. I pct. 4 și pct. 5, ale art. II pct. 1, cu referire la modificarea art. 69^1 alin. (3) și (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și ale art. II pct. 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt neconstituționale.

Totodată, Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că celelalte prevederi criticate din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate (M. Of. nr. 630/17.07.2020): Art. I pct. 4 și pct. 5, art. II pct. 1, precum și art. II pct. 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române was last modified: septembrie 17th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.