Neconstituționalitate (M. Of. nr. 598/08.07.2020): Articolul unic pct. 2 şi pct. 6 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Decizia CCR Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 452/2020

(M. Of. nr. 598 din 8 iulie 2020)

Art. unic pct. 2 și pct. 6 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr.  598 din 8 iulie 2020 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 452/2020 prin care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. unic pct. 2 și pct. 6 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Astfel, Curtea a stabilit că respectivele dispoziții sunt neconstituționale.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

 

Art. unic pct. 2 și pct. 6 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 

2. La articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:

«1^1. Articolul 93^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 93^1

(1) Cadrele didactice calificate care au participat și obținut în ultimii 3 ani nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar, au definitivarea în învățământ și sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pe acel post/catedră de cel puțin 3 ani de zile, devin titulari în sistemul de învățământ preuniversitar, li se modifică durata contractului încheiat cu unitatea de învățământ, în durată nedeterminată, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate.

(2) Cadrelor didactice calificate care au participat în ultimii ani la concursul național unic de titularizare în învățământul preuniversitar, au obținut nota/media de cel puțin 7, au definitivarea în învățământ și sunt încadrate cu contract individual de muncă pe durată determinată, mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), pe un post/catedră, li se modifică durata contractului de muncă în durată nedeterminată la data la care acumulează 3 ani pe postul/catedra respectiv(ă) și acesta/aceasta are viabilitate pe durata nivelului de învățământ preșcolar, primar, gimnazial sau liceal, după caz.

(3) De la data modificării duratei contractului individual de muncă în durată nedeterminată, cadrele didactice au dreptul să participe la toate etapele de mobilitate de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.» (…)

6. La articolul unic punctul 10, după alineatul (13) al articolului 254 se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:

«(13^1) În anul școlar în care se declară stare de urgență sau de asediu, potrivit Constituției României, cadrele didactice calificate care au participat și obținut în ultimii 3 ani nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar, au definitivarea în învățământ și sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pe acel post/catedră de cel puțin 3 ani de zile, devin titulari în sistemul de învățământ preuniversitar, li se modifică durata contractului încheiat cu unitatea de învățământ, în durată nedeterminată, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate”.

 

D.C.C. nr. 452/2020

 

Prin Decizia nr. 452/2020, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și constatat că dispozițiile articolului unic pct. 2 și pct. 6 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate (M. Of. nr. 598/08.07.2020): Articolul unic pct. 2 și pct. 6 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 was last modified: September 17th, 2020 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.