Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei (O.U.G. nr. 12/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

(rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției

(M. Of. nr. 185 din 7 martie 2019)

modifică: art. 54 alin. (1), art. 65 alin. (1) lit. i);

abrogă: art. 57 alin. (7^1).

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

(rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.)

introduce: art. 88^10-88^11, art. 120 alin. (5^1)-(5^2).
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

(rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.)

modifică: art. 45 alin. (5).
O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

(M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019)

abrogă: art. 17.

 

În M. Of. nr. 185 din 7 martie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

– Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019).

 

Potrivit uneia dintre modificările aduse Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Procurorul general al PÎCCJ, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul șef al DNA, adjuncții acestuia, procurorul șef al DIICOT, adjuncții acestuia, precum și procurorii șefi de secții ai acestor parchete sunt numiți de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Secției pentru procurori a CSM, dintre procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse fiecăruia din cele patru acte normative.

 

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 

Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 12/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 54, alin. (1) prevedea:

„(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, adjuncții acestuia, procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, adjuncții acestuia, precum și procurorii șefi de secții ai acestor parchete sunt numiți de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii în funcție sau dintre judecătorii care au îndeplinit funcția de procuror, pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, adjuncții acestuia, procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, adjuncții acestuia, precum și procurorii șefi de secții ai acestor parchete sunt numiți de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată”.

 

Art. 57 alin. (7^1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (abrogat prin O.U.G. nr. 12/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 57, alin. (7^1) prevedea:

„(7^1) Procurorii nu pot fi delegați în funcțiile de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea se face de Președintele României”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 57, alin. (7^1) se abrogă.

 

Art. 65 alin. (1)  lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 12/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 65 alin. (1), lit. i) prevedea:

„(1) Judecătorii și procurorii sunt eliberați din funcție în următoarele cazuri:

(…)

i) neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) și e) ori a condiției privind buna reputație, dacă în acest din urmă caz se apreciază că nu se impune menținerea în funcție;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 65 alin. (1), lit. i) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Judecătorii și procurorii sunt eliberați din funcție în următoarele cazuri:

(…)

i) neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) și e) ori a condiției privind lipsa cazierului fiscal, dacă în acest ultim caz se apreciază că nu se impune menținerea în funcție;”.

 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Art. 88^10-88^11 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 12/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 88^9, se introduc două noi articole, art. 88^10-88^11, cu următorul conținut:

„Art. 88^10

(1) În vederea desfășurării activităților specifice prevăzute de Codul de procedură penală, în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție funcționează, prin detașare, ofițeri sau agenți de poliție judiciară sub directa conducere și controlul nemijlocit al procurorilor Secției, în limita posturilor prevăzute de lege.

(2) Detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară se dispune la solicitarea procurorului-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție de către ministrul afacerilor interne, pe o perioadă de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu acordul acestora.

(3) Numirea în funcție a ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) se face prin ordin al procurorului-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

(4) Încetarea detașării ofițerilor și agenților de poliție judiciară se poate dispune înaintea perioadei prevăzute la alin. (2) prin ordin motivat al procurorului-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

(5) Pe durata detașării, ofițerii și agenții de poliție judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare din poliția judiciară nicio însărcinare.

(6) Dispozițiile procurorilor din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție sunt obligatorii pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară. Actele întocmite de aceștia din dispoziția scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

(7) Ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție și agenții de poliție, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege, și beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 13 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Salarizarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) se realizează potrivit dispozițiilor legale aplicabile ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

(9) Atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați se exercită de procurorul-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Atribuțiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați se exercită de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

(10) Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în raport cu activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1).

Art. 88^11

(1) Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție se încadrează cu specialiști în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor, economic, financiar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală.

(2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) sunt numiți în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție prin ordin al procurorului-șef al acesteia și au calitatea de funcționar public.

(3) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru funcționarii publici. Salariile de bază pentru specialiștii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție sunt cele prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 1 lit. e) și art. 22 alin. (1) – (3) din capitolul VIII al anexei nr. V din aceeași lege. Specialiștii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 13 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Art. 120 alin. (5^1)-(5^2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 12/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 120, după alin. (5), se introduc două noi alineate, alin. (5^1)-(5^2), cu următorul conținut:

„(5^1) Începând cu luna martie 2019, specialiștii IT din cadrul instanțelor și parchetelor, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al instituțiilor aflate în coordonarea acestuia, al Ministerului Justiției și al Inspecției Judiciare beneficiază de aceleași drepturi salariale ca specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție stabilite potrivit legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(5^2) Personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru specialiștii de la art. 116 alin. (5)”.

 

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (modificat prin O.U.G. nr. 12/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 45, alin. (5) prevedea:

„(5) Primind propunerea de clasare prevăzută la alin. (4) lit. a), ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate:

a) să dispună clasarea lucrării și comunicarea rezultatului persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare;

b) să solicite motivat completarea verificărilor prealabile, atunci când apreciază că acestea nu sunt complete. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost solicitată de titularul acțiunii disciplinare;

c) să dispună începerea cercetării disciplinare;

d) în cazul în care se constată că există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar dispune, prin rezoluție, începerea cercetării disciplinare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 45, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) În cazul în care se constată că există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar dispune, prin rezoluție, începerea cercetării disciplinare”.

 

O.U.G. nr. 7/2019

 

Art. 45 alin. (5) O.U.G. nr. 7/2019 (abrogat prin O.U.G. nr. 12/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 prevedea:

„Art. 17

Delegările în funcțiile de conducere din parchete, prevăzute la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, încetează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 se abrogă.

Modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (O.U.G. nr. 12/2019) was last modified: mai 20th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.