Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice (O.U.G. nr. 58/2016)

În M. Of. nr. 738 din 22 septembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice.

Considerentele care au stat la baza adoptării respectivei ordonanțe de urgență sunt următoarele:

– Dosarul EU Pilot 6107/14/MARK, prin care Comisia Europeană semnalează neconformitatea dispozițiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; cu modif. și compl. ult., cu prevederile europene în domeniul achizițiilor publice, respectiv Directiva 2004/18/CE și Directiva 2004/17/CE, considerând ca aceste dispoziții creează o discriminare pozitivă, în favoarea I.M.M.-urilor, fiind astfel afectate atât principiile liberei circulații a mărfurilor și al libertății de a presta servicii, principii prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cât și principiile tratamentului egal și al nediscriminării prevăzute de art. 2 din Directiva 2004/18/CE;

– modificarea indirectă a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin O.U.G. nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 204/2012, în sensul eliminării obligației aplicării dispozițiilor legislației privind achizițiile publice, în cazul atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice prevăzuse la art. 1 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se aduce atingere prevederilor art. 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, încălcându-se astfel respectarea prevederilor directivelor 2004/18/CE și 2004/17/CE;

– publicarea în Monitorul Oficial nr. 390, 391, 392 și 393 din 23 mai 2016 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, acte normative care abrogă O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006; cu modif. și compl. ult., și care sunt în vigoare din data de 26 mai 2016;

– faptul că nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană la 6 august 2014, în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Strategiei naționale de achiziții publice, prevăzută de H.G. nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, va conduce la afectarea finanțării din fonduri structurale a unor proiecte de interes public și la corecții financiare.

Actele normative modificate prin O.U.G. nr. 58/2016 sunt următoarele:

– Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

– Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

– Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 58/2016

Art. IV stabilește faptul că contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență care s-au încheiat sau inițiat cu respectarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice și concesiunilor de lucrări și de servicii se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora, cu excepția obligării ofertanților de a prezenta licența Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice (O.U.G. nr. 58/2016) was last modified: noiembrie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.