Metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 98/2017 (OPANAP nr. 1174/2022)

Actul publicat în Monitorul Oficial

Preambul Sumar
 

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice  (OPANAP) nr. 1.174/2022 privind metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

(M. Of. nr. 782 din 5 august 2022)

 

În temeiul:

– art. 3 lit. d1) și ale art. 4 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

– art. 3 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. d) și ale art. 6 alin. (4) din H.G. nr. 634/2015;

– art. 26 din O.U.G. nr. 98/2017;

– H.G. nr. 419/2018.

Având în vedere:

– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

În vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează formularul „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”.

 

În M. Of. nr. 782 din 5 august 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice  (OPANAP) nr. 1.174/2022 privind metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

Personalul structurii nominalizate la art. 2 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare, se desemnează prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) în calitate de agent constatator în vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2

În vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează formularul “Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, denumit în continuare Proces-verbal.

Art. 3

Modelul formularului “Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 4

Procesul-verbal se întocmește în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru organul fiscal cu atribuții în executarea contravenției, în conformitate cu prevederile legale incidente, și unul pentru ANAP.

Art. 5

Modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 6

Procesul-verbal poate fi contestat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7

În vederea punerii în executare a sancțiunii amenzii contravenționale, Direcția generală control ex ante, coordonare metodologică și supervizare sistem din cadrul ANAP, prin grija agenților constatatori desemnați să constate contravențiile și să aplice sancțiuni, transmite procesele-verbale autorității contractante sancționate și organului fiscal cu atribuții în executarea contravenției pentru a proceda în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 8

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 941/2018 privind metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 24 septembrie 2018.

Art. 9

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ANEXA nr. 1: PROCES-VERBAL de constatare și sancționare a contravențiilor.

ANEXA nr. 2: Modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”.

 

Metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 98/2017 (OPANAP nr. 1174/2022) was last modified: September 8th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.