Măsuri de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (OME/OMS nr. 5.196/1.756/2021)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Ordinul ministrului educației și ministrului sănătății (OME/OMS) nr. 5196/1756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

(M. Of. nr. 848 din 6 septembrie 2021)

Se aprobă măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

În M. Of. nr. 848 din 6 septembrie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului educației și ministrului sănătății (OME/OMS) nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivele ordine.

Art. 4

„(1) Pentru pregătirea unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:

a) organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar;

b) stabilirea circuitelor funcționale;

c) organizarea spațiilor de recreere;

d) evaluarea necesarului de resurse umane;

e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi/studenți și personal.

(2) Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învățământ preuniversitar/conexă/instituție de învățământ stabilește spațiile care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și spațiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARSCoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă/instituția de învățământ sau persoana desemnată de conducerea unității/instituției”.

Art. 6

„(1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ, pentru o perioadă de 14 zile la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.

(2) În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

(3) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

(4) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ.

(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii claselor VII-XII/XIII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică.

(7) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar.

(8) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/al municipiului București, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

(9) În situațiile prevăzute la alin. (1)-(8), elevii/preșcolarii care au cursurile suspendate cu prezența fizică, procesul de învățământ continuă în sistem on-line.

(10) Decizia de suspendare a activității didactice pentru unitățile de învățământ universitar care desfășoară activitate didactică ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

(11) Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.

(12) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul direcțiilor medicale din cadrul acestora și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului ordin.

(13) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și a prevederilor prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic”.

Art. 9

„Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, autoritățile publice locale/județene în colaborare cu DSP/DSPMB coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar, desemnat să acorde asistența medicală pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar/unitate conexă/instituție de învățământ”.

Art. 10

„Ministerul Sănătății, prin DSP/DSPMB, și Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene, conducerea unităților de învățământ/instituției conexe/instituției de învățământ, răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuțiile ce le revin”.

Art. 11

„(1) Conducerile unităților de învățământ/conexe desemnează un responsabil, dintre angajații proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecției cu SARSCoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, DSP/DSPMB, precum și ai autorităților administrației publice locale.

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar/conexe/Instituțiile de învățământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activității acestora, fără a afecta negativ procesul educațional”.

Art. 13

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare”.

Anexa nr. 1, care face parte integrantă din respectivele ordine, conține Măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe în perioada pandemiei de COVID-19.

Vă prezentăm, în continuare, structura anexei.

Structura

I. Măsuri privind pregătirea unităților de învățământ, înainte de reluarea cursurilor;

II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2;

III. Măsuri de protecție la nivel individual;

IV. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

V. Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părinți;

VI. Protocoale;

VII. Alte dispoziții.

Mai departe, redăm cele mai importante dispoziții din cuprinsul anexei.

(…)

II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2

1. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice:

a) La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini.

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

b) organizarea sălilor de clasă:

– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi;

– deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”, cu excepția laboratoarelor și atelierelor, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;

– este interzis schimbul de obiecte personale;

– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;

– elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special;

c) organizarea grupurilor sanitare:

– este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din material textil;

– se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității.

2. Organizarea accesului în unitatea de învățământ:

– accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învățământ;

– este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;

– căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;

– după dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;

– accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.

(…)

4. Organizarea activităților practice în învățământul tehnic/tehnologic/profesional:

– instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii ale acestuia;

– atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică maxim posibilă;

– va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;

– vor fi organizate activități individuale, pentru a evita schimbul de materiale;

– materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;

– atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;

– se va asigura aerisirea spațiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră.

III. Măsuri de protecție la nivel individual

1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor

Atât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile:

a) imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;

b) înainte de pauzele de masă;

c) înainte și după utilizarea toaletei;

d) după tuse sau strănut;

e) ori de câte ori este necesar.

2. Purtarea măștii de protecție:

a) masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor în interior;

b) la orele de specialitate din învățământul vocațional este obligatorie purtarea măștii de protecție, cu excepția orelor de studiu ale instrumentelor de suflat;

c) masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică;

d) schimbul măștii de protecție utilizate între persoane este interzis.

(…)

VI. Protocoale

(…)

4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19:

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în:

a) anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului medical școlar;

b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe;

c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;

d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie sau unități sanitare decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;

e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;

f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;

g) preșcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învățământ doar cu adeverință medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.

VII. Alte dispoziții

În cazul în care preșcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile”.

În ultimul rând, vă precizăm că anexa nr. 2 cuprinde Sinteza funcționării creșelor, grădinițelor și școlilor

Măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (OME/OMS nr. 5.196/1.756/2021) was last modified: octombrie 14th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.