Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și alte acte normative în domeniul achiziţiilor publice – modificări (O.G. nr. 3/2021)

Actele modificate Actul modificator Sumar
 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 (M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

(M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

(M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

(M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

(M. Of. nr. 1.004 din 18 decembrie 2017; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Ordonanța Guvernuluui (O.G.) nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

(M. Of nr. 821 din 27 august 2021)

 

modifică: Legea nr. 98/2016 – art. 70 alin. (2) și (3), art. 214 alin. (5) și (6); Legea nr. 99/2016 – art. 68 alin. (2), art. 248 alin. (1); Legea nr. 100/2016 – art. 91; Legea nr. 101/2016 –  art. 58^2; O.U.G. nr. 98/2017 – art. 22;

– introduce: Legea nr. 98/2016 – art. 165 alin. (3), art. 214 alin. (5^1); Legea nr. 99/2016 – art. 178 alin. (3), art. 227 alin. (7); Legea nr. 100/2016 – art. 80 alin. (5).

 

 

În M. Of nr. 821 din 27 august 2021 s-a publicat O.G. nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante modificări aduse unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.

 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Art. 70 alin. (2) și (3)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 70 alin. (2) și (3) se prezentau sub următoarea formă:

„(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziția de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri de licitație deschisă sau de licitație restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanți care, în cadrul procedurii anterioare de licitație deschisă sau licitație restrânsă, au îndeplinit criteriile de calificare și au depus oferte în conformitate cu cerințele formale ale procedurii de atribuire.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 70 alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziția de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri simplificate, de licitație deschisă sau de licitație restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanți care, în cadrul procedurii simplificate, de licitație deschisă sau de licitație restrânsă, derulate anterior, au îndeplinit criteriile de calificare și au depus oferte în conformitate cu cerințele formale ale procedurii de atribuire.

 

 

Art. 214 alin. (5) și (6)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 214 alin. (5) și (6) se prezentau sub următoarea formă:

„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului autorității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși 80 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de evaluare.

(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecată, autoritatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, termenul în care autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 214 alin. (5) și (6) se modifică și vor avea următorul conținut:

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului autorității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși:

a) 30 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e) și g);

b) 15 zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) și i);

c) 50 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) și d).

(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecată, autoritatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, termenul în care autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăși 10 zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.

 

 

Art. 165 alin. (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 165, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

 

 

Art. 214 alin. (5^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 214, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:

(5^1) În cazurile prevăzute la alin. (5), autoritatea contractantă aduce la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură decizia de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de evaluare.

 

 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Art. 68 alin. (2)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Subcontractanții propuși în ofertă sau implicați/declarați ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleași obligații ca ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire potrivit art. 64 alin. (1).

 

 

Art. 248 alin. (1)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 248 alin. (1) se prezenta sub următoarea formă:

„(1) Sancțiunea contravențională se aplică entității contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanelor/persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 248 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Sancțiunea contravențională se aplică entității contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziție publică ce a făcut obiectul contravenției numai dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăție, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin.

 

 

Art. 178 alin. (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 178, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 205 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

 

 

Art. 227 alin. (7)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 227, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:

(7) Pentru procedurile cu mai multe loturi, prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului entității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși 50 de zile lucrătoare.

 

 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Art. 91

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 91 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 91

Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul SEAP, în termenul prevăzut la art. 70 alin. (8).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 91 se modifică și va avea următorul conținut:

Art 91 – Autoritatea/Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul SEAP, în termen de o zi lucrătoare de la adoptarea deciziei de anulare.

 

 

Art. 80 alin. (5)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 80, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

(5) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

 

 

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 58^2

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 58^2 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 58^2 – În situația în care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziție cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluționare în primă instanță a contestației, eventualele despăgubiri stabilite de către instanță, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni, în sarcina autorității contractante vor fi suportate din bugetul acesteia.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58^2 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 58^2 – În situația în care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziție cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluționare în primă instanță a contestației, eventualele despăgubiri stabilite de către instanță, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni, în sarcina autorității contractante vor fi suportate din bugetul acesteia, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziție publică ce a făcut obiectul despăgubirilor numai dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăție, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin.

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Art. 22

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 22 – Avizele conforme emise de ANAP pot fi atacate numai împreună cu actele administrative ale autorității contractante în legătură cu care au fost emise, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 14 alin. (2), în baza prevederilor Legii nr. 101/2016.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 22 – Avizele conforme emise de ANAP pot fi atacate numai împreună cu actele administrative ale autorității contractante în legătură cu care au fost emise, în baza prevederilor Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și alte acte normative în domeniul achizițiilor publice – modificări (O.G. nr. 3/2021) was last modified: septembrie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.