Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – modificări (O.U.G. nr. 107/2017)

Abstract

In January 2018, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such
as: Law no. 233/2016 on the public-private partnership, G.E.O. no. 158/2005 on leave and
health insurance benefits, the Methodological Norm regarding the granting of holiday
vouchers, G.O. no. 23/2017 on the VAT split payment, Law no. 50/1991 regarding the
authorization of construction works, Law no. 346/2002 on the insurance to work accidents
and occupational diseases, Law no. 263/2010 on the unitary public pension system,
Regulation for organization and functioning of the National School for Court
Clerks, Law no. 17/2000 regarding the social assistance of the elderly, G.O. no. 27/2002
regarding the regulation of the petition solving activity, the Statute of deputies and
senators and Law no. 1/2000 on the reconstitution of the ownership right over cultural and
forest land, claimed under the provisions of Law of the agricultural real estate.
Moreover, certain supplements were made to art. 30 paragraph (3^1) of the Code of
fiscal procedure and the Regulation of the Senate was republished.
Moreover, several legal acts were issued, such as: Order of the Minister of Public
Finance no. 3254/2017 regarding the Fiscal Book for natural persons, taxpayers, according
to Title IV of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, Order of the Ministry of
Health no. 15/2018 for approval of the Norms of the implementing rules of the provisions
of the G.E.O. no. 158/2005 on leave and health social insurance benefits and Law
no. 29/2018 regarding the cancellation of certain tax obligations.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 98/2016
(M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 107/2017
(M. Of. nr. 1022 din 22 decembrie 2017)

– modifică: art. 4 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (3) lit. b), partea introductivă a art. 7 alin. (1), art. 19, art. 28 alin. (1) și (2), art. 33, art. 53, art. 55 alin. (1), art. 68, art. 104 alin. (1), lit. a) și c), art. 109 alin. (3), art. 111 alin. (1) și (4), art. 114, art. 131 alin. (1) lit. a), art. 153 alin. (1) lit. a), art. 160 alin. (1) și (2), art. 161, art. 175 alin. (2) lit. a), art. 176 alin. (1), art. 182 alin. (2), art. 185 alin. (1), art. 187 alin. (8) lit. b), art. 193 alin. (2) și (3), art. 200 alin. (1), art. 207 alin. (1) lit. b), art. 210 alin. (1), art. 212 alin. (1) lit. d), art. 213 alin. (2), art. 214 alin. (2) și (3), art. 215 alin. (2) lit. b), art. 215 alin. (3), (4), (5) și (6), art. 221 alin. (1) lit. d) pct. (iii), art. 224 alin. (1) lit. i)

– introduce: art. 4 alin. (3), art. 7 alin. (1) lit. b^1), art. 113 alin. (4^1)

– abrogă: art. 113 alin. (12) și (13), art. 167 alin. (4), art. 182 alin. (5), art. 225

În M. Of. nr. 1022 din 22 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Respectiva ordonanță modifică o serie de acte normative:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu modif. ult.);

– Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016);

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016);

– Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016);

– O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015; cu modif. ult.).

Conform art. I din O.U.G. nr. 107/2017, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se modifică și se completează.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 98/2016 prin O.U.G. nr. 107/2017.

Art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. c) prevedea:

„(1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi:

(…)

c) asocierile care cuprind cel puțin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) asocierile formate de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b)”. 

Art. 4 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Se consideră că nevoile de interes general, prevăzute la alin. (2) lit. a), au caracter industrial sau comercial, dacă entitatea înființată, în condițiile legii, de către o autoritate contractantă îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) funcționează în condiții normale de piață; 

b) urmărește obținerea unui profit; 

c) suportă pierderile care rezultă din exercitarea activității sale”. 

Art. 6 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (3) lit. b)  prevedea:

„(3) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

(…)

b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b);”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (3), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b^1);”. 

Art. 7 alin. (1) lit. b^1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (1), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:

„b^1) 929.089 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de autoritățile contractante locale, așa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele aflate în subordinea acestora;”. 

Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1), partea introductivă prevedea:

„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări;

b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii;

c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:”. 

Art. 19 din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 prevedea:

„Prin excepție de la prevederile art. 17 și 18, procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege nu se aplică la atribuirea contractelor pentru loturi individuale în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări;

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol fără aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărțită construcția avută în vedere, achiziția de produse similare ori serviciile avute în vedere”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prin excepție de la prevederile art. 17 și 18, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condițiile art. 7 alin. (5), achiziția directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări; 

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărțită lucrarea avută în vedere, achiziția de produse similare ori serviciile avute în vedere”. 

Art. 28 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art.  28 alin. (1) și (2) prevedeau:

„(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru și concursurilor de soluții pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic care creează obligații de drept internațional public, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România și una ori mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, organizații internaționale, care vizează lucrări, produse ori servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari.

(2) Autoritățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru și concursurilor de soluții pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege: 

a) instituite printr-un instrument juridic care creează obligații juridice internaționale, precum un acord internațional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România și una sau mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari sau ca urmare a aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislația europeană, în contextul programelor și proiectelor de cooperare teritorială; 

b) stabilite de către o organizație internațională. 

(2) Autoritățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele”. 

Art. 33 din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 prevedea:

„(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru structurile autorităților contractante care funcționează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7.

(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică care intră sub incidența prevederilor alin. (1) și a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 7 alin. (5), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru structurile autorităților contractante care funcționează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1). 

(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică care intră sub incidența prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege”. 

Art. 53 din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 53 prevedea:

„Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător, în condițiile prevăzute de prezenta lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege”. 

Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) prevedea:

„(1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori solicitarea de participare partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 55, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare: 

a) partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze; și 

b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – modificări (O.U.G. nr. 107/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.