Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă și alte acte normative – modificări (O.U.G. nr. 102/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

(M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților

(M. Of. nr. 550 din 24 iulie 2015)

 

 

O.U.G. nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative

(M. Of. nr. 916 din 24 septembrie 2021)

 

 

– modifică: art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014, Legea nr. 213/2015: art. 1, art. 2 alin. (3), art. 10, art. 16;

– introduce: Legea nr. 213/2015: art. 2^1, art. 12 alin. (1^1) și (1^2), art. 12^1-12^3, art. 18^1.

 

În M. Of. nr. 916 din 24 septembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative.

Redăm, în continuare, o parte dintre modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

 

Art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014

Vechea reglementare

„(3^2) La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept în termen de 90 de zile. În aceleași condiții, se vor denunța și contractele de reasigurare.”

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 262 alin. (3^2) se modifică și va avea următorul conținut:

(3^2) În termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept; în aceleași condiții, se vor denunța și contractele de reasigurare.

 

 

Art. 1 din Legea nr. 213/2015

Vechea reglementare

„(1) Fondul de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public. Organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului.

(2) Sediul Fondului este în municipiul București.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Fondul de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public care își exercită atribuțiile și competențele potrivit prevederilor prezentei legi; organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului, iar statutul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Sediul principal al Fondului este în municipiul București; în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, Fondul poate avea unul sau mai multe puncte de lucru.

 

 

Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 213/2015

Vechea reglementare

„(3) Fondul garantează plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, încheiate, în condițiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege și în limita resurselor financiare disponibile la momentul plății, așa cum sunt definite la art. 5. În cazul în care disponibilitățile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanțele acestora vor putea fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Fondul protejează creditorii de asigurări prin plata de creanțe de asigurări, rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate, în cazul constatării de către ASF a insolvenței unui asigurător, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative reglementate de prezenta lege, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege și în limita resurselor financiare disponibile la momentul plății, prevăzute la art. 5; în cazul în care disponibilitățile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanțele acestora vor fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege.

 

 

Art. 10 din Legea nr. 213/2015

Vechea reglementare

„Art. 10

Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata despăgubirilor/indemnizațiilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 10

(1) Resursele financiare ale Fondului se utilizează pentru:

a) plata despăgubirilor/indemnizațiilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate cu asigurătorul aflat în insolvență;

b) plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către Fond, în situația încetării contractelor de asigurare;

c) suportarea cheltuielilor Fondului aferente constatării, instrumentării și lichidării dosarelor de daună, precum și a cheltuielilor aferente organizării, administrării și funcționării Fondului în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se efectuează din disponibilitățile Fondului, numai după parcurgerea procedurii administrative, necontencioase, prevăzută de prezenta lege; din suma cuvenită creditorului de asigurări se rețin sumele datorate de către creditor asigurătorului, calculate conform contractului de asigurare încheiat între părți.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 145 alin. (1) din Legea nr. 246/2015, cheltuielile directe ale Fondului pentru activitatea de administrare a Fondului de rezoluție pentru asigurători sunt suportate, cu prioritate, din veniturile Fondului de rezoluție pentru asigurători, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru acoperirea acestor cheltuieli; în lipsa acestora, se pot folosi celelalte resurse financiare ale Fondului.

 

 

Art. 16 din Legea nr. 213/2015

Vechea reglementare

„Art. 16

În toate cazurile în care consideră că este necesar, comisia specială poate solicita petenților completarea documentației și/sau precizarea ori furnizarea de informații suplimentare cu privire la cererea de plată a acestora. Informațiile solicitate se transmit comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitării acesteia.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 16

(1) În toate cazurile în care consideră că este necesar, comisia specială poate solicita petenților completarea documentației și/sau precizarea ori furnizarea de informații suplimentare cu privire la cererea de plată a acestora; informațiile solicitate se transmit comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitării acesteia.

(2) Pentru motive temeinice, la solicitarea petentului, termenul de depunere a documentației solicitate se poate prelungi, în situația în care petentul trebuie să completeze documentația depusă cu documente emise de alte entități publice sau private.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), Fondul poate emite o decizie de suspendare a soluționării cererii de plată până la stingerea motivelor care au condus la luarea unei astfel de măsuri.

 

 

Art. 2^1 din Legea nr. 213/2015

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu următorul cuprins:

Art. 21

(1) Fondul poate îndeplini funcția de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor ori de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor, în condițiile prevăzute de Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 503/2004.

(2) Fondul poate îndeplini funcția de administrator interimar la un asigurător, potrivit prevederilor alin. (4)-(7) și (9).

(3) Fondul este numit pentru funcțiile prevăzute la alin. (1) și (2) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin decizie motivată.

(4) La data la care Autoritatea de Supraveghere Financiară retrage autorizația de funcționare a unui asigurător, potrivit legislației în domeniul asigurărilor, și totodată constată existența indiciilor stării de insolvență a acestuia, astfel cum această stare este definită la art. 5 pct. 31 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 85/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate numi Fondul ca administrator interimar al asigurătorului în cauză având atribuțiile prevăzute la alin. (5).

(5) În calitate de administrator interimar, Fondul asigură administrarea și conducerea asigurătorului și adoptă măsurile necesare pentru împiedicarea diminuării activului și sporirii pasivului asigurătorului, concomitent cu conservarea bunurilor acestuia; la data numirii lichidatorului judiciar, mandatul de administrator interimar încetează de drept.

(6) De la data comunicării deciziei de numire a Fondului ca administrator interimar și până la încetarea mandatului acestuia, atribuțiile conducerii asigurătorului se suspendă de plin drept, cu excepția atribuției de introducere a acțiunii prevăzute la art. 250 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și a atribuției de predare a evidențelor conform dispozițiilor art. 122 pentru a căror îndeplinire rămâne răspunzătoare.

(7) Cheltuielile legate de administrarea interimară se suportă de către asigurătorul la care a fost numit; onorariul administratorului este stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia de numire, fără a depăși remunerația acordată conducerii asigurătorului.

(8) Fondul administrează Fondul de rezoluție pentru asigurători, ale cărui surse financiare, funcții și atribuții sunt stabilite prin Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor; în acest sens, Fondul constituie, în cadrul structurii sale organizatorice, o direcție cu funcții specifice în vederea punerii în aplicare a atribuțiilor stabilite prin prezenta lege și prin Legea nr. 246/2015.

(9) Dacă asigurătorul a fost supus Legii nr. 246/2015, iar administrator temporar sau administrator de rezoluție este Fondul, acesta îndeplinește în continuare atribuțiile administratorului interimar.

 

 

Art. 12 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 213/2015

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:

(1^1) Pentru daunele avizate la asigurători înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului și pentru care asigurătorul nu a procedat la deschiderea dosarului de daună, Fondul procedează la deschiderea dosarului, la solicitarea scrisă a petentului la sediu sau prin poștă, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului.

(1^2) În situația în care sunt necesare constatări suplimentare pentru dosarele deja deschise de asigurător, Fondul procedează la efectuarea acestora, pe baza unei solicitări scrise depuse în acest sens de către petent, la sediu sau prin poștă, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului.

 

 

Art. 12^1-12^3 din Legea nr. 213/2015

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 12 se introduc trei noi articole, art. 12^1-12^3, cu următorul cuprins:

Art. 12^1

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fond se naște la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară prin care se constată existența indiciilor stării de insolvență a asigurătorului și imposibilitatea redresării acestuia.

Art. 12^2

(1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, acesta predă Fondului evidența contractelor de asigurare în vigoare la data comunicării deciziei mai sus menționate, evidența completă a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare, în vederea publicării listei potențialilor creditori de asigurări; răspunderea pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligației revine conducerii asigurătorului.

(2) Asigurătorul predă evidențele prevăzute la alin. (1) atât în format letric, cât și, dacă există, în format electronic/digital; odată cu acestea, asigurătorul predă Fondului toate contractele de asigurare în vigoare, dosarele de daună nelichidate, bazele de date, registrele, corespondența, orice document referitor la dosare, la contracte în vigoare, precum și orice alte evidențe deținute în legătură cu acestea.

(3) Asigurătorul transmite Fondului orice documente sau informații referitoare la contractele de asigurare și dosare de daună, solicitate de Fond în vederea analizării cererilor de plată depuse de potențialii creditori.

(4) Pe baza evidențelor și documentelor preluate de la asigurător, Fondul întocmește lista potențialilor creditori de asigurări și asigură publicarea acesteia pe site-ul propriu.

(5) În situația în care instanța competentă respinge cererea de deschidere a procedurii de faliment, Fondul procedează la restituirea evidențelor și documentelor preluate de la asigurător, în termen de maximum 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii de faliment.

(6) În situația în care instanța competentă respinge definitiv cererea de deschidere a procedurii de faliment, asigurătorul este obligat la plata tuturor sumelor achitate/suportate de Fond în gestionarea atât a dosarelor de daună preluate de la acesta, cât și a celor deschise de Fond, în aplicarea dispozițiilor art. 12, inclusiv despăgubirile/indemnizațiile suportate de către Fond aferente creanțelor deținute de creditorii de asigurări ai asigurătorului.

(7) În aplicarea prevederilor alin. (6), în vederea recuperării sumelor suportate de fond, Fondul emite un act prin care stabilește și individualizează obligația de plată a asigurătorului, care constituie titlu de creanță; titlul de creanță cuprinde suma datorată de asigurător Fondului și un termen maxim de plată, de 30 de zile, care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligația de plată, în care acesta poate plăti obligația de bunăvoie.

(8) Dacă la data scadenței stabilită la alin. (7) suma menționată în titlul de creanță nu este plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanșa procedura de executare silită a creanțelor, conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12^3

(1) Fondul desemnează o comisie specială, formată din șapte membri din cadrul Fondului, cu următoarea componență:

a) directorul general;

b) 2 reprezentanți ai Direcției economice, cu experiență de cel puțin 3 ani în domeniul financiar;

c) 2 reprezentanți ai Direcției tehnice despăgubiri, cu experiență de cel puțin 3 ani în materie de instrumentare/lichidare de daune;

d) 2 reprezentanți ai Direcției juridice, cu experiență de cel puțin 3 ani în domeniul juridic.

(2) Comisia specială deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin cinci dintre membrii acesteia; în caz de paritate, votul președintelui sau înlocuitorului acestuia este decisiv.

(3) Directorul general al Fondului are calitatea de președinte al comisiei speciale, iar în lipsa acestuia, atribuțiile sunt preluate de către unul dintre membrii comisiei desemnat de către acesta.

(4) Secretariatul comisiei asigură cel puțin pregătirea listelor creditorilor de asigurări cu propuneri de aprobare a sumelor solicitate, precum și a listelor cuprinzând cererile de plată cu propunere de respingere a sumelor solicitate, convocatorului, a ordinii de zi și a proceselor-verbale ale ședințelor comisiei speciale.

 

 

Art. 18^1 din Legea nr. 213/2015

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 18 se introduce un nou articol, art. 18^1, cu următorul cuprins:

Art. 18^1

Fondul întreprinde demersuri împotriva persoanelor care au încasat necuvenit sume de la Fond, în vederea recuperării acestora, putând exercita astfel de acțiuni inclusiv împotriva persoanelor care îndeplinesc servicii de interes public și care au încasat necuvenit sume de la Fond în exercitarea acestor servicii.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și alte acte normative – modificări (O.U.G. nr. 102/2021) was last modified: octombrie 14th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.