Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022

 

 

(M. Of. nr. 1238 din 28 decembrie 2021)

Se aprobă bugetul de stat pentru anul 2022.

În M. Of. nr. 1238 din 28 decembrie 2021 s-a publicat Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022. 

Redăm, în cele ce urmează, structura respectivei legi.

Structura

Capitolul I: Dispoziții generale

Secțiunea 1: Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2022

Secțiunea 2: Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2022

Secțiunea 3: Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2022

Secțiunea 4: Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2022

Secțiunea 5: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, pe anul 2022

Secțiunea 6: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, pe anul 2022

Secțiunea 7: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din Planul național de redresare și reziliență, pe anul 2022

Secțiunea 8: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2022

Capitolul II: Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Capitolul III: Dispoziții finale

Mai departe, vă prezentăm, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ.

Art. 2

„(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 216.444,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 497.271,3 milioane lei credite de angajament și în sumă de 301.729,9 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 85.285,2 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor, pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2020-2025 este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3”.

Art. 4

„Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 20.425,4 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 3.156,7 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;

b) 8.875,7 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;

c) 600,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor;

d) 7.361,3 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», republicată, cu modificările și completările ulterioare, și județului Suceava pentru aplicarea prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare, potrivit anexelor nr. 7 și 7/01;

e) 431,7 milioane lei pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8”.

Art. 6

„(1) În anul 2022, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, următoarele cote:

a) 15% la bugetul local al județului;

b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;

d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici.

(2) În anul 2022, pentru municipiul București, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, se repartizează prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, astfel:

a) o cotă de 50% pentru bugetul local al municipiului București;

b) 1.500 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

c) diferența se repartizează sectoarelor municipiului București direct proporțional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecărui sector.

(3) În cadrul fiecărui județ, sumele corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) lit. d) se repartizează unităților administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale, astfel:

a) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor;

b) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, și cota prevăzută la alin. (3) lit. b) se repartizează unităților administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin al ministrului finanțelor și transmis de Ministerul Finanțelor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:

a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2022 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 810 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2022 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;

b) în vederea repartizării prevăzute la lit. a) se calculează diferența dintre 810 lei/locuitor/an și veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2022 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;

c) sumele disponibile rămase după operațiunea prevăzută la lit. a) se repartizează, direct proporțional cu necesarul stabilit, unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) cumulate cu sumele de echilibrare repartizate potrivit lit. a) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;

d) sumele rămase nerepartizate după parcurgerea primei etape, potrivit prevederilor lit. a)-c), se repartizează în etape succesive, direct proporțional cu necesarul stabilit, comunelor, orașelor și municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, calculată ca raport între suma veniturilor estimate a fi încasate în anul 2022 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate în prima etapă și numărul locuitorilor unității administrativ-teritoriale, este mai mică decât media pe județ/locuitor/an calculată cu ajutorul acelorași indicatori la nivelul întregului județ, în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe județ.

(5) Pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2022 din cota prevăzută la alin. (1) lit. a) și din sumele prevăzute la alin. (3) lit. a), se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr. 7, astfel încât valoarea însumată a acestor venituri să nu fie mai mică de 350 lei/locuitor/an, dar nu mai mult de 275.000 mii lei/județ/an.

(6) Sumele corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, prevăzută la alin. (1) lit. c) se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2022 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ. În execuție, la nivelul fiecărei direcții generale regionale a finanțelor publice/administrații județene a finanțelor publice, soldul contului prevăzut la alin. (1) lit. c) se împarte la numărul total de 41 de județe, iar suma rezultată se virează fiecăruia dintre celelalte 40 de județe, în vederea aplicării prevederilor prezentului alineat.

(7) Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene/de sector ale finanțelor publice.

(8) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. b) și c) se alocă în același termen, proporțional cu sumele repartizate.

(9) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2022 la bugetul de stat, față de planul anual repartizat, se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) și (2) și se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma comunicării transmise de direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice.

(10) Impozitul pe venit corespunzător cotei de 6%, prevăzută la alin. (1) lit. c), încasat suplimentar, se repartizează în mod egal județelor, peste limita stabilită, iar în cadrul fiecărui județ, în baza deciziei directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, consiliul județean repartizează în anul 2022 comunelor, orașelor și municipiilor, integral, prin hotărâre, sumele suplimentare.

(11) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2022, corespunzător cotei prevăzute la alin. (1) lit. d), precum și cel corespunzător alin. (2) lit. b) și c) se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, proporțional cu planul aprobat.

(12) În execuție, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și sumele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) se alocă în termenul prevăzut la alin. (8), proporțional cu planul majorat potrivit prevederilor alin. (10) și (11).

(13) Începând cu semestrul al doilea al anului 2022, în funcție de nivelul încasărilor impozitului pe venit la bugetul de stat, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice, prin structurile de specialitate, pot proceda la o nouă estimare a impozitului pe venit, care se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2), fără diminuarea/suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate.

(14) Numărul locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol este cel comunicat de direcțiile județene de statistică, respectiv de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, după caz, la data de 1 ianuarie 2021”.

Art. 9

„(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.

(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.

(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03”.

Art. 12

„(1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect”.

Art. 24

„(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» în funcție de derularea programelor respective.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»”.

Art. 38

„(1) Suma de 200.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 «Industria extractivă, prelucrătoare și construcții», titlul 72 «Active financiare», alineatul 72.01.01 «Participare la capitalul social al societăților comerciale» poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi prin ordin al ministrului economiei pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.

Art. 44

„(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2022, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2022, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1)”.

Art. 58

„În anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 2206 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:

a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;

b) 17%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;

c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;

e) 47%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct”.

Art. 60

„În anul 2022, finanțarea cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor Legii nr. 306/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin suplimentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației”.

Nu în ultimul rând, vă precizăm că anexa nr. 1 cuprinde o sinteză a bugetului de stat pe anii 2022-2025, anexa nr. 2 a cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anii 2022-2025, iar anexa nr. 3 conține bugetele ordonatorilor principari de credite, aceasta urmând a fi publicată în M. Of. nr. 1238 bis.

Mai apoi, anexa nr. 4 privește sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, anexa nr. 5 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, iar anexa nr. 6 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025.

Totodată, vă precizăm că anexa nr. 7 conține sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, anexa nr. 701 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar anexa nr. 8 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025.

Mai menționăm că anexa nr. 9 se referă la numărul maxim de contribuții finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, iar anexa nr. 10 la categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2022.

În final, vă precizăm că anexa nr. 1101 cuprinde Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020-2025 a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, anexa nr. 1102 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020-2025 (sume alocate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) a CNAS, iar anexa. nr. 1103 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020-2025 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile).

Legea mai conține anexa. nr. 1105, anexa nr. 1106, care se referă la Casa Națională de Asigurări de Sănătate – Sinteza finanțării programelor, precum și anexa nr. 1107.

Mai departe, vă precizăm că actul normativ mai cuprinde și anexa nr. 1108: Casa Națională de Asigurări de Sănătate – programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și anexa nr. 1109.

Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 was last modified: ianuarie 7th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.