Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 116/2017)

Abstract

In January 2018, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such
as: Law no. 233/2016 on the public-private partnership, G.E.O. no. 158/2005 on leave and
health insurance benefits, the Methodological Norm regarding the granting of holiday
vouchers, G.O. no. 23/2017 on the VAT split payment, Law no. 50/1991 regarding the
authorization of construction works, Law no. 346/2002 on the insurance to work accidents
and occupational diseases, Law no. 263/2010 on the unitary public pension system,
Regulation for organization and functioning of the National School for Court
Clerks, Law no. 17/2000 regarding the social assistance of the elderly, G.O. no. 27/2002
regarding the regulation of the petition solving activity, the Statute of deputies and
senators and Law no. 1/2000 on the reconstitution of the ownership right over cultural and
forest land, claimed under the provisions of Law of the agricultural real estate.
Moreover, certain supplements were made to art. 30 paragraph (3^1) of the Code of
fiscal procedure and the Regulation of the Senate was republished.
Moreover, several legal acts were issued, such as: Order of the Minister of Public
Finance no. 3254/2017 regarding the Fiscal Book for natural persons, taxpayers, according
to Title IV of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, Order of the Ministry of
Health no. 15/2018 for approval of the Norms of the implementing rules of the provisions
of the G.E.O. no. 158/2005 on leave and health social insurance benefits and Law
no. 29/2018 regarding the cancellation of certain tax obligations.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 116/2017
(M. Of. nr. 1043 din 29 decembrie 2017)

– modifică: art. 36

– abrogă: art. 51 alin. (4) și (5), art. 68 alin. (1^1)

În M. Of. nr. 1043 din 29 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.).

Art. 5 din O.U.G. nr. 116/2017 stabilește faptul că Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin O.U.G. nr. 116/2017.

Art. 36 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 116/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 prevedea:

„Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declarația individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 va avea următorul cuprins:

„Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale”.

Art. 51 alin. (4) și (5) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 116/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (4) și (5) prevedea:

„(4) Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizație pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter special.

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică situației în care persoana îndeplinește atât condițiile pentru acordarea pensiei din sistemul public de pensii, cât și cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 51, alin. (4) și (5) se abrogă.

Art. 68 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 116/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (1^1) prevedea:

„(1^1) De prevederile alin. (1) lit. c) beneficiază persoanele care au realizat stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei încadrării în grad de invaliditate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 68, alin. (1^1) se abrogă.

Alte prevederi din O.U.G. nr. 116/2017

Art. 1 din O.U.G. nr. 116/2017 prevede faptul că începând cu anul 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii, poate reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând:

a) impozite, taxe și contribuții, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;

b) obligații fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;

c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

d) repararea prejudiciului material și sume confiscate prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită.

(2) Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exercițiu financiar, cu condiția ca actele prevăzute la alin. (1) prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul căilor de atac în același exercițiu financiar.

(3) În situația în care exercițiul financiar în care se sting sumele diferă de exercițiul financiar în care actele prevăzute la alin. (1) rămân definitive în sistemul căilor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale exercițiului financiar în care cele două condiții, respectiv stingerea și rămânerea definitivă, sunt îndeplinite cumulativ.

Potrivit art. 2 din O.U.G. nr. 116/2017, prin derogare de la prevederile art. 9 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, veniturile proprii ale activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se utilizează pentru acordarea de premii personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Acordarea premiilor lunare prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 25 și în condițiile prevăzute de art. 26 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 3 din O.U.G. nr. 116/2017, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) se elaborează și se aprobă odată cu bugetul ordonatorului principal de credite în subordinea căruia funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform prevederilor legale în vigoare.

Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeași destinație, conform prevederilor legale în vigoare.

Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

Raportarea execuției de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4 din O.U.G. nr. 116/2017 stabilește faptul că procedura de constituire și utilizare a veniturilor proprii ale activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar procedura de acordare a premiilor se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 116/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.