Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – modificări (Legea nr. 169/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 254/2013
(M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu modif. ult.)
Legea nr. 169/2017
(M. Of. nr. 571 din 18 iulie 2017)

– modifică: art. 40 alin. (5), lit. b); art. 65 alin. (1); art. 96 alin. (1), lit. a)-c); art. 98, preambulul alin. (1)

– introduce: art. 45 alin. (9); art. 55^1; art. 87 alin. (4)

În M. Of. nr. 571 din 18 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 254/2013 prin Legea nr. 169/2017.

Art. 40 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 alin. (5), lit. b) prevedea faptul că:

„Art. 40

(…)

(5) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune, ținându-se seama de natura și modul de săvârșire a infracțiunii, dacă persoana condamnată:

(…)

b) a stăruit în muncă sau s-a implicat activ în activitățile stabilite în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 alin. (5), lit. b) dispune următoarele:

„b) a întreprins eforturile necesare în cadrul muncii prestate sau s-a implicat activ în activitățile stabilite în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică”.

Art. 45 alin. (9) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)

Noua reglementare

La art. 45, după alin. (8), se introduce un nou alineat, alin. (9).

Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (9) dispune următoarele:

„(9) Este interzisă transferarea sau mutarea, pentru motive personale, la cererea persoanei condamnate care execută o pedeapsă privativă de libertate, din condiții corespunzătoare, în condiții necorespunzătoare de detenție, în scopul de a beneficia de măsura compensatorie prevăzută la art. 55^1 alin. (1) și (2)”.

Art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)

Noua reglementare

După art. 55, se introduce un nou articol, art. 55^1.

Potrivit noii reglementări, art. 55^1 dispune următoarele:

„Art. 55^1

Compensarea în cazul cazării în condiții necorespunzătoare

(1) La calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, și executarea pedepsei în condiții necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.

(2) În sensul prezentului articol, se consideră condiții necorespunzătoare cazarea unei persoane în oricare centru de detenție din România care a avut lipsuri la condițiile impuse de standardele europene.

(3) În sensul prezentului articol, se consideră executare a pedepsei în condiții necorespunzătoare cazarea în oricare dintre situațiile următoare:

a) cazarea într-un spațiu mai mic sau egal cu 4 mp/deținut, care se calculează, excluzând suprafața grupurilor sanitare și a spațiilor de depozitare a alimentelor, prin împărțirea suprafeței totale a camerelor de deținere la numărul de persoane cazate în camerele respective, indiferent de dotarea spațiului în cauză;
b) lipsa accesului la activități în aer liber;
c) lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilație;
d) lipsa temperaturii adecvate a camerei;
e) lipsa posibilității de a folosi toaleta în privat și de a se respecta normele sanitare de bază, precum și cerințele de igienă;
f) existența infiltrațiilor, igrasiei și mucegaiului în pereții camerelor de detenție.

(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și la calcularea pedepsei executate efectiv ca măsură preventivă/pedeapsă în centrul de reținere și arestare preventivă în condiții necorespunzătoare.

(5) În sensul prezentului articol, nu se consideră executare a pedepsei în condiții necorespunzătoare ziua sau perioada în care persoana a fost:

a) internată în infirmerii din cadrul locurilor de deținere, în spitale din rețeaua sanitară a Administrației Naționale a Penitenciarelor, a Ministerului Afacerilor Interne sau din rețeaua sanitară publică;
b) în tranzit.

(6) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazul în care persoana a fost despăgubită pentru condiții necorespunzătoare de detenție, prin hotărâri definitive ale instanțelor naționale sau ale Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despăgubiri și a fost transferată sau mutată într-un spațiu de detenție având condiții necorespunzătoare.

(7) Beneficiul aplicării dispozițiilor alin. (1) nu poate fi revocat.

(8) Perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiții necorespunzătoare se calculează începând cu 24 iulie 2012”.

Art. 65 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 65 alin. (1) prevedea faptul că:

„Art. 65

(1) Persoanele condamnate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice instalate în penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidențial și se efectuează sub supraveghere vizuală”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 65

(1) Persoanele condamnate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice instalate în penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidențial”.

Art. 87 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)

Noua reglementare

La art. 87, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 87 alin. (4) dispune următoarele:

„(4) Dacă persoana condamnată renunță la procentul de 40% în favoarea penitenciarului, munca se consideră a fi neremunerată și zilele executate pentru zilele de muncă prestate se calculează potrivit art. 96 alin. (1) lit. b)”.

Art. 96 alin. (1), lit. a)-c) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 96 alin. (1), lit. a)-c) prevedea faptul că:

„Art. 96

(1) Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii școlare și formării profesionale, în vederea acordării liberării condiționate, se calculează după cum urmează:

a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de muncă;

b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă;

c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopții, se consideră 3 zile executate pentru două nopți de muncă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 96 alin. (1), lit. a)-c) dispune următoarele:

„a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă;
b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 3 zile executate pentru două zile de muncă;
c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopții, se consideră două zile executate pentru o noapte de muncă”.

Art. 98, preambulul alin. (1) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 98, preambulul alin. (1) prevedea faptul că:

„Art. 98

(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită și au dovedit stăruință în muncă sau în cadrul activităților educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială, al instruirii școlare și al formării profesionale li se pot acorda următoarele recompense:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 98, preambulul alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 98

(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită și care au întreprins eforturile necesare în cadrul muncii prestate sau în cadrul activităților educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială, al instruirii școlare și al formării profesionale li se acordă, prin procedura stabilită prin decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, următoarele recompense:”.

Alte prevederi relevante Legea nr. 169/2017

Potrivit art. II, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a respectivei legi, la nivelul fiecărei unități penitenciare se va desemna Comisia de evaluare a condițiilor de detenție, în raport cu fiecare clădire care are ca destinație spații de cazare pentru persoanele private de libertate.

Comisia va fi compusă din:

a) director adjunct economic administrativ sau echivalent, în calitate de președinte;
b) director adjunct siguranță și regim sau echivalent;
c) șef serviciu regim penitenciar sau echivalent;
d) șefii de secție ai clădirilor evaluate;
e) medic-șef;
f) responsabil privind protecția muncii, în calitate de secretar.

În cadrul termenului de 5 zile, directorul unității va lua măsuri pentru instruirea membrilor Comisiei, în raport cu atribuțiile pe care le vor avea, precum și modul de atribuire a criteriilor prevăzute la art. 55^1 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. III, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a respectivei legi, Comisia prevăzută la art. II va efectua un inventar al clădirilor cu destinația spații de cazare pentru persoane private de libertate existente la nivelul unității.

În art. IV este prevăzut faptul că în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei legi, Comisia prevăzută la art. II va efectua o analiză a clădirilor menționate la art. III pentru a stabili care dintre acestea sunt sub incidența art. 55^1 alin. (3) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, privind condițiile necorespunzătoare de detenție.

Din punctul de vedere al criteriului enunțat la art. 55^1 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia va efectua analiza luând în calcul indicele lunar mediu de supraaglomerare aferent fiecărei clădiri analizate.

Din punctul de vedere al criteriului enunțat la art. 55^1 alin. (3) lit. b) și f) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia va efectua analiza și în raport cu existența unor hotărâri ale instanțelor naționale sau internaționale, în sensul constatării deficiențelor la nivelul spațiilor exterioare aferente clădirilor analizate, respectiv al celor interioare.

Din punctul de vedere al criteriului enunțat la art. 55^1 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia va efectua analiza în funcție de standardele naționale în materie.

Din punctul de vedere al criteriului enunțat la art. 55^1 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 24 iulie 2012 și până la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia va efectua analiza în raport cu programul de furnizare a agentului termic, corespunzător anotimpului rece. Pentru perioada de după intrarea în vigoare a prezentei legi asigurarea temperaturii adecvate se va determina prin măsurători zilnice la nivelul clădirilor.

Din punctul de vedere al criteriului enunțat la art. 55^1 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia va efectua analiza în raport cu existența unui grup sanitar cu ușă și sistem de închidere, cu respectarea standardelor naționale privind normele sanitare, precum și a celor care impun asigurarea drepturilor aferente igienei individuale și colective pentru persoanele private de libertate.

Situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție va fi aprobată prin ordin al ministrului justiției, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Situația va fi reactualizată anual, în aceleași condiții, până la data de 1 mai a fiecărui an.

Potrivit art. V, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei legi, Biroul evidență și organizarea muncii din cadrul fiecărei unități va deschide o fișă de evidență pentru fiecare persoană privată de libertate în care vor fi consemnate clădirile în care a fost cazată pe parcursul pedepsei.

Pentru persoanele private de libertate care au început executarea pedepsei înainte de 24 iulie 2012 fișa va cuprinde numai informațiile relevante ulterioare acestei date.

În termenul de 90 de zile, Biroul evidență și organizarea muncii va efectua calculul zilelor câștigate în raport cu perioada executării pedepsei în condiții necorespunzătoare de detenție, în raport cu art. 55^1 alin. (1) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. VI, prevederile respectivei legi se aplică în mod corespunzător minorilor care execută măsuri educative în centre de detenție, în centre educative sau în penitenciare, precum și minorilor care au executat pedepse în penitenciare potrivit Legii nr. 15/1968 privind Codul penal al României, cu modificările și completările ulterioare, și care execută, la data intrării în vigoare a respectivei legi, măsuri educative în centrele de detenție, în aplicarea art. 21 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare.

De asemenea, prevederile respectivei legi se aplică în mod corespunzător persoanei condamnate aflate temporar, la solicitarea organelor judiciare, în centrele de reținere și arestare preventivă potrivit art. 45 alin. (6) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, și persoanei private de libertate care a executat în condițiile art. 55^1 alin. (2) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, pedepse și/sau măsuri privative de libertate în centre de reținere și arestare preventivă, în situația în care față de aceasta se dispune o pedeapsă privativă de libertate și nu a fost despăgubită pentru condiții necorespunzătoare de detenție, prin hotărâri definitive ale instanțelor naționale sau ale Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru această perioadă.

Art. VII dispune că pentru punerea în aplicare a respectivei legi, colegiile de conducere ale fiecărei instanțe vor lua măsuri de suplimentare temporară a completurilor de judecată, astfel încât propunerile de liberare condiționată, formulate ca urmare a intrării în vigoare a respectivei legi, să nu determine creșterea termenelor în care vor fi soluționate.

În art. VIII este prevăzut faptul că Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin respectiva lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – modificări (Legea nr. 169/2017) was last modified: septembrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.