Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat – modificări (O.U.G. nr. 104/2017)

Abstract

In January 2018, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such
as: Law no. 233/2016 on the public-private partnership, G.E.O. no. 158/2005 on leave and
health insurance benefits, the Methodological Norm regarding the granting of holiday
vouchers, G.O. no. 23/2017 on the VAT split payment, Law no. 50/1991 regarding the
authorization of construction works, Law no. 346/2002 on the insurance to work accidents
and occupational diseases, Law no. 263/2010 on the unitary public pension system,
Regulation for organization and functioning of the National School for Court
Clerks, Law no. 17/2000 regarding the social assistance of the elderly, G.O. no. 27/2002
regarding the regulation of the petition solving activity, the Statute of deputies and
senators and Law no. 1/2000 on the reconstitution of the ownership right over cultural and
forest land, claimed under the provisions of Law of the agricultural real estate.
Moreover, certain supplements were made to art. 30 paragraph (3^1) of the Code of
fiscal procedure and the Regulation of the Senate was republished.
Moreover, several legal acts were issued, such as: Order of the Minister of Public
Finance no. 3254/2017 regarding the Fiscal Book for natural persons, taxpayers, according
to Title IV of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, Order of the Ministry of
Health no. 15/2018 for approval of the Norms of the implementing rules of the provisions
of the G.E.O. no. 158/2005 on leave and health social insurance benefits and Law
no. 29/2018 regarding the cancellation of certain tax obligations.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 233/2016
(M. Of. nr. 954 din 25 noiembrie 2016)
O.U.G. nr. 104/2017
(M. Of. nr. 1037 din 28 decembrie 2017)

– modifică: art. 1-4, art. 6-8, art. 11-14, art. 16, art. 17, art. 18 alin. (3), art. 19, art. 21, art. 23-28, art. 31-36, art. 38-40, art. 42 alin. (2)

– introduce: art. 17^1, art. 42 alin. (3), art. 43^1-43^3

În M. Of. nr. 1037 din 28 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 233/2016 prin O.U.G. nr. 104/2017.

Conform art. I din O.U.G. nr. 104/2017 (M. Of. nr. 1037 din 28 decembrie 2017), Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public- privat (M. Of. nr. 954 din 25 noiembrie 2016), se modifică și se completează după cum urmează:

Art. 1 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

„(1) Prezenta lege reglementează încheierea și derularea parteneriatului public-privat.

(2) Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea și/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestării unui serviciu public și/sau operării unui serviciu public, în condițiile prezentei legi”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta lege reglementează încheierea și derularea parteneriatului public-privat. 

(2) Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea unui bun sau, după caz, realizarea unor lucrări de intervenție și/sau extindere a unui bun sau a unor bunuri care vor aparține patrimoniului partenerului public, destinate prestării unui serviciu public și/sau operării unui serviciu public, în condițiile prezentei legi. 

(3) În cazul în care obiectul contractului de parteneriat public- privat constă în realizarea de lucrări de intervenție și/sau extinderea unui bun, potrivit prevederilor alin. (2), lucrările efectuate trebuie să reprezinte peste 50% din valoarea bunului la finalizarea investiției. 

(4) În situația în care contractul urmează a fi atribuit potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, acesta este contract de parteneriat public-privat atunci când din studiul de fundamentare realizat în baza prezentei legi rezultă faptul că, în contrapartida lucrărilor executate și/sau a serviciului public prestat, plățile efectuate de către partenerul public urmează să reprezinte peste 50% din veniturile obținute de către societatea de proiect. 

(5) În situația în care contractul care urmează să fie atribuit este considerat contract de parteneriat public-privat, în condițiile prevăzute la alin. (4), următorii termeni vor fi utilizați, fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 100/2016, după cum urmează: 

a) «contract de concesiune de lucrări» și «contract de concesiune de servicii» se înlocuiesc cu sintagma «contract de parteneriat public-privat»; 

b) «concedent» se înlocuiește cu sintagma «partener public»; 

c) «concesionar» se înlocuiește cu sintagma «partener privat»; 

d) «anunț de concesionare» se înlocuiește cu sintagma «anunț de participare»; 

e) «studiu de fundamentare a deciziei de concesionare» se înlocuiește cu sintagma «studiu de fundamentare». 

(6) În cuprinsul prezentei legi, termenul «bun» se utilizează cu sensul de bun imobil reglementat la art. 537-538 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare”. 

Art. 2 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea:

„Prevederile prezentei legi se aplică de către partenerul public pentru implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează, pe lângă elementele principale prevăzute la art. 19 alin. (1), faptul că veniturile care urmează să fie obținute de societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului sunt generate, în totalitate sau în majoritate, prin plăți efectuate de către partenerul public sau de către alte entități publice în beneficiul partenerului public”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prevederile prezentei legi se aplică de către partenerul public pentru implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează, pe lângă elementele prevăzute la art. 19 alin. (1), faptul că veniturile care urmează să fie obținute de către societatea de proiect din utilizarea bunului sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului sunt generate în majoritate prin plăți efectuate de către partenerul public sau de către alte entități publice, după caz”. 

Art. 3 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele elemente, care se vor detalia în normele de aplicare a prezentei legi:

a) cooperarea dintre partenerul public și partenerul privat, în vederea implementării unui proiect public;

b) durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, care să permită partenerului privat recuperarea investiției și realizarea unui profit rezonabil;

c) finanțarea proiectului, în principal din fonduri private și, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice;

d) atingerea scopului urmărit de partenerul public și partenerul privat;

e) distribuirea riscurilor între partenerul public și partenerul privat, în funcție de capacitatea fiecărei părți contractante de a evalua, gestiona și controla un anumit risc”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele elemente, care se vor detalia în normele de aplicare a prezentei legi: 

a) cooperarea dintre partenerul public și partenerul privat, în vederea implementării unui proiect public; 

b) durata lungă de derulare a raporturilor contractuale care, potrivit art. 3 alin. (1) p) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016, să permită partenerului privat recuperarea costurilor investiției efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea, precum și realizarea unui profit rezonabil, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3); 

c) finanțarea realizării investiției în proporție de peste 50% din fonduri private, potrivit prevederilor art. 10; 

d) distribuirea riscurilor între partenerul public și partenerul privat, în funcție de capacitatea partenerului public de a gestiona și controla un anumit risc”.

Art. 4 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea:

„(1) Formele de parteneriat public-privat sunt:

a) parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat și societatea de proiect al cărei capital social este deținut integral de partenerul privat;

b) parteneriatul public-privat instituțional – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public și partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public și partenerul privat o societate nouă, care va acționa ca societate de proiect și care, ulterior înregistrării în registrul societăților, dobândește calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.

(2) Atât în cazul parteneriatului public-privat contractual, cât și în cazul parteneriatului public-privat instituțional, dacă o altă entitate publică intenționează să sprijine realizarea proiectului prin asumarea față de partenerul privat desemnat câștigător a procedurii de atribuire a contractului sau față de societatea de proiect a unei/unor obligații de plată sau de garanție, în beneficiul partenerului public, poate face acest lucru numai în situația în care obligația de plată sau de garanție a fost prevăzută în studiul de fundamentare și în documentația de atribuire a procedurii, într-o modalitate clară, precisă și neechivocă, indicându-se condițiile în care poate fi realizată.

(3) Asumarea de către entitatea publică a obligației/obligațiilor, în conformitate cu prevederile alin. (2), se poate face în condițiile stabilite prin normele de aplicare, după caz:

a) după desemnarea de către partenerul public a câștigătorului procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, dar mai înainte de semnarea contractului, situație în care entitatea publică devine astfel parte a contractului respectiv de la momentul încheierii acestuia; sau

b) după semnarea contractului de parteneriat public-privat, în timpul executării acestuia, situație în care entitatea publică încheie cu părțile contractului respectiv un act adițional, ce stabilește drepturile și obligațiile reciproce, entitatea publică devenind parte a contractului în cauză de la momentul încheierii actului adițional respectiv”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Formele de parteneriat public-privat sunt: 

a) parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract pe termen lung încheiat între partenerul public, partenerul privat și o societate de proiect al cărei capital social este deținut integral de partenerul privat; 

b) parteneriatul public-privat instituțional – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract pe termen lung încheiat între partenerul public și partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public și partenerul privat o societate nouă, deținută de către partenerul public și partenerul privat, care va acționa ca societate de proiect și care dobândește calitatea de parte la contractul de parteneriat public- privat respectiv. 

(2) Atât în cazul parteneriatului public-privat contractual, cât și în cazul parteneriatului public-privat instituțional, în situația în care partenerul public este supus unei măsuri de reorganizare, reglementată prin act normativ, noua entitate care preia atribuțiile și activitatea acestuia va prelua și calitatea de partener public în contractul de parteneriat public-privat”. 

Art. 6 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) afiliat – orice persoană asupra căreia se poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă sau care poate exercita o influență dominantă ori care, ca urmare a asocierii cu o persoană, se află sub influența dominantă a unei alte persoane. Influența dominantă se prezumă în cazul în care o persoană, direct sau indirect, deține majoritatea capitalului social subscris sau controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor/părților sociale emise sau poate numi mai mult de jumătate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere;

b) finanțatorii proiectului de parteneriat public-privat – persoanele fizice sau juridice care pun la dispoziția societății de proiect mijloacele financiare necesare îndeplinirii obligațiilor asumate de partenerul privat, în temeiul contractului de parteneriat public-privat;

c) finanțarea proiectului de parteneriat public-privat – presupune finanțarea investițiilor realizate în cadrul proiectului și finanțarea utilizării bunului/bunurilor sau operării serviciului public ce formează obiectul proiectului;

d) investitor privat – orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care aparține categoriilor prevăzute la art. 8, care și-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;

e) investiții realizate în cadrul proiectului – investiții care au drept obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea și/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

f) partener privat – investitorul privat sau asocierea de investitori privați care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat;

g) societate de proiect – societate care se înființează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul implementării proiectului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) afiliat – orice persoană asupra căreia se poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă sau care poate exercita o influență dominantă ori care, ca urmare a asocierii cu o persoană, se află sub influența dominantă a unei alte persoane. Influența dominantă se prezumă în cazul în care o persoană, direct sau indirect, deține majoritatea capitalului social subscris sau controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor/părților sociale emise sau poate numi mai mult de jumătate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere; 

b) finanțatorii proiectului de parteneriat public-privat – persoanele juridice care pun la dispoziția societății de proiect mijloacele financiare necesare îndeplinirii obligațiilor asumate de partenerul privat și societatea de proiect, în temeiul contractului de parteneriat public-privat; 

c) finanțarea proiectului de parteneriat public-privat – presupune finanțarea investițiilor realizate în cadrul proiectului și finanțarea utilizării bunului sau operării serviciului public ce formează obiectul proiectului; 

d) investitor privat – orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, care aparține categoriilor prevăzute la art. 8, care și-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat; 

e) investiții realizate în cadrul proiectului – investiții care au drept obiect realizarea unui bun sau, după caz, lucrări de intervenție și/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri în cadrul proiectului de parteneriat public-privat; 

f) partener privat – investitorul privat sau asocierea de investitori privați care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat; 

g) societate de proiect – societate nouă, care se înființează și funcționează sub forma unei societăți pe acțiuni, potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul implementării proiectului și care în cazul parteneriatului public-privat contractual este deținută de către partenerul privat, iar în cazul parteneriatului public-privat instituțional este deținută atât de către partenerul public, cât și de către partenerul privat. Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea de proiect poate avea un singur acționar. 

h) proiect public – ansamblul serviciilor aferente activelor de infrastructură publică, prestate de către partenerul privat, și activelor/bunurilor destinate prestării unui serviciu public și/sau operării unui serviciu public, în condițiile prezentei legi; 

i) închidere financiară – momentul la care contractul de parteneriat public-privat și contractul de finanțare au fost semnate și toate condițiile suspensive pentru intrarea acestora în vigoare au fost îndeplinite, astfel încât executarea contractului de parteneriat public-privat poate începe; 

j) contract de parteneriat public-privat – contractul care respectă cel puțin caracteristicile contractului reglementat potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) și ale art. 3 alin. (1) p) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 99/2016 și ale art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016; 

k) lucrări de intervenție – înseamnă intervenția la construcția existentă, reglementată potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat – modificări (O.U.G. nr. 104/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.