Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi unor acte normative

Actele modificate

Actul modificator Sumar
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

(rep. M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011)

 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

(rep. în M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015)

 

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

(rep. în M. Of. nr. 237 din 19 martie 2018)

 

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

(rep. în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012)

 

Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronica

(rep. în M. Of. nr. 316 din 30 aprilie 2014)

 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

(rep. în M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011)

 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

(rep. în M. Of. nr. 159 din 5 martie 2014)

 

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției

(rep. în M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016)

 

O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

(rep. în M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011)

 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(rep. în M. Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008)

 

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

(M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010)

 

O.U.G nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre

(M. Of. nr. 392 din 29 iunie 2013)

 

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

(rep. în M. Of. nr. 884 din 28 septembrie 2020)

Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 500 din 20 mai 2022)

 

Se instituie o serie de măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și se modifică și completează unele acte normative.

În M. Of. nr. 500 din 20 mai 2022 s-a publicat Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, structura respectivului act normativ.

Structura

Capitolul I: Asistența pentru încheierea actelor juridice

Capitolul II: Modificarea și completarea Codului civil și a Codului de procedură civilă

Capitolul III: Modificarea și completarea unor acte normative

Capitolul IV: Dispoziții tranzitorii și finale

Mai departe, redăm cele mai importante dispoziții din cuprinsul legii.

Art. 1

„(1) Majorul care, din cauza unei dizabilități intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru a se îngriji de persoana sa, a-și administra patrimoniul și pentru a-și exercita, în general, drepturile și libertățile civile poate solicita notarului public numirea unui asistent, în condițiile Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pentru o durată de maximum 2 ani.

(2) Asistentul este autorizat să acționeze ca intermediar între majorul care beneficiază de asistență și terțele persoane, fiind prezumat că acționează cu consimțământul majorului în acordarea asistenței. Dispozițiile art. 2 alin. (3) rămân aplicabile.

(3) Asistentul poate transmite și primi informații în numele majorului și poate comunica terților deciziile luate de acesta”.

Art. 2

„(1) Asistentul trebuie să acționeze cu prudență, diligență, onestitate și loialitate în vederea realizării optime a intereselor majorului.

(2) În îndeplinirea sarcinii sale, asistentul trebuie să acționeze în raporturile cu terții conform preferințelor și dorințelor exprimate de majorul căruia îi acordă sprijin.

(3) Asistentul trebuie să respecte viața privată și demnitatea majorului. În acest scop, asistentul nu poate primi, utiliza sau comunica informații cu privire la major decât cu consimțământul acestuia și numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinii sale”.

Art. 3

„(1) Numirea asistentului nu aduce atingere capacității de exercițiu a majorului.

(2) În exercitarea asistenței, persoana desemnată asistent nu încheie în numele majorului acte juridice și nici nu încuviințează actele pe care acesta le încheie singur”.

Art. 4

„(1) Poate avea calitatea de asistent o persoană care poate fi numită tutore, dispozițiile art. 113 lit. a)-d), f) și alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile.

(2) Asistența este o sarcină gratuită.

(3) Majorul este obligat să restituie asistentului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din urmă în îndeplinirea sarcinii sale”.

Art. 5

„(1) Asistentul este dator să prezinte un raport anual sau, după caz, la expirarea duratei pentru care a fost numit cu privire la îndeplinirea sarcinii sale către autoritatea tutelară.

(2) Autoritatea tutelară veghează la îndeplinirea corespunzătoare de către asistent a sarcinii sale și, în acest scop, verifică rapoartele prevăzute la alin. (1).

(3) Orice persoană poate face plângere la instanța de tutelă în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința majorul care beneficiază de asistență cu privire la activitatea asistentului păgubitoare pentru major.

(4) Plângerea se soluționează de urgență, prin încheiere executorie, de către instanța de tutelă, cu citarea părților și cu ascultarea majorului care beneficiază de asistență.

(5) Încheierea prevăzută la alin. (4) se comunică și notarului public și autorității tutelare”.

Art. 6

„(1) Asistența încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;

b) la cererea formulată de majorul care beneficiază de măsură, adresată notarului public;

c) ca urmare a luării cu privire la major sau la asistent a unei măsuri de ocrotire prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;

d) ca urmare a admiterii plângerii prevăzute la art. 5 alin. (3);

e) la data decesului majorului sau a asistentului ori prin renunțarea expresă a asistentului.

(2) Despre încetarea asistenței se face mențiune în registrul special prevăzut de lege, cu excepția înlocuirii asistentului, când înscrierea noului asistent în registru este suficientă”.

Art. 20

„(1) Persoanele aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi sub interdicție judecătorească vor fi supuse, în ceea ce privește starea și capacitatea lor și măsurile de ocrotire ce vor trebui luate, dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege.

(2) În acest scop, instanțele judecătorești, din oficiu sau la cerere, vor reexamina toate măsurile de punere sub interdicție judecătorească și, după caz, vor dispune:

a) înlocuirea acesteia cu una dintre măsurile de ocrotire prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege;

b) ridicarea acesteia, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege pentru instituirea unei măsuri de ocrotire.

(3) Până la rămânerea definitivă a hotărârilor pronunțate potrivit alin. (2), cei aflați sub interdicție judecătorească se consideră, de plin drept, în ceea ce privește starea și capacitatea lor, ca fiind persoane cu privire la care a fost instituită tutela specială.

(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), persoanele numite în funcția de tutore vor fi menținute de către instanța de tutelă în această calitate, cu excepția cazului în care, potrivit legii, nu mai pot îndeplini această funcție.

(5) Până la reexaminarea măsurii punerii sub interdicție judecătorească în condițiile alin. (2), persoanele care au fost numite tutore anterior intrării în vigoare a prezentei legi își exercită funcția în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege.

(6) Reexaminarea din oficiu a măsurilor de punere sub interdicție judecătorească de către instanțele judecătorești se realizează în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Împlinirea acestui termen nu înlătură îndatorirea instanțelor de a reexamina, în continuare, din oficiu, toate măsurile de punere sub interdicție judecătorească. În scopul reexaminării, președinții de instanță vor lua măsuri pentru realizarea, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, a inventarului dosarelor în care a fost dispusă măsura punerii sub interdicție judecătorească”.

Art. 21

„(1) Judecarea cererilor având ca obiect punerea sub interdicție judecătorească aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei legi se reia, indiferent de stadiul procesual în care acestea se află, în condițiile și cu procedura stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin prezenta lege.

(2) În cazul cererilor prevăzute la alin. (1) aflate în apel, hotărârile prin care acestea au fost soluționate în primă instanță se consideră desființate de plin drept, iar dosarele se transmit de îndată, din oficiu, pe cale administrativă, primei instanțe competente”.

Art. 22

„În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, referirile la măsura punerii sub interdicție judecătorească, respectiv la persoana pusă sub interdicție judecătorească se consideră a fi făcute la măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, respectiv la persoana care beneficiază de consiliere judiciară sau de tutelă specială”.

Art. 23

„Metodologia de evaluare medicală și psihologică va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu consultarea Colegiului Psihologilor din România”.

Art. 24

„În vederea monitorizării punerii în aplicare a prezentei legi, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și Consiliul Superior al Magistraturii vor întocmi, la împlinirea unui termen de 3 ani de la intrarea sa în vigoare, rapoarte cuprinzând evaluarea impactului acesteia, precum și, dacă este cazul, propuneri de îmbunătățire a legislației în materie”.

Art. 25

„(1) În vederea asigurării punerii în aplicare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va include în programul de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor pentru anii 2022-2024 activități în domeniul mijloacelor de ocrotire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

(2) În același scop, Institutul Național al Magistraturii va organiza cu prioritate acțiuni de formare profesională continuă în domeniul prevăzut la alin. (1)”.

Art. 26

„(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 20 alin. (6) teza a III-a și ale art. 23, care vor intra în vigoare la 3 zile de la publicarea acesteia.

(2) Dispozițiile art. 118 alin. (2) și ale art. 170 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege, vor intra în vigoare la data care va fi prevăzută de legea specială privind reprezentantul personal”.

În final, vă prezentăm cele mai importante modificări aduse anumitor acte normative.

Art. 25 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 119/1996

Noua reglementare

La articolul 25 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) dovada înștiințării tutorelui sub a cărui ocrotire se află despre formularea declarației de căsătorie, atunci când viitorul soț beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială”.

 

Art. 13 alin. (4) C. mun.

Vechea reglementare

„(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă”.

Noua reglementare

La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Încadrarea în muncă a persoanelor care beneficiază de tutelă specială este interzisă”.

 

Art. 12 din Legea nr. 273/2004 

Vechea reglementare

„Părintele minor care a împlinit 14 ani își exprimă consimțământul asistat de către ocrotitorul său legal”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Părintele minor care a împlinit 14 ani, precum și părintele major care beneficiază de consiliere judiciară sau de tutelă specială și nu se află în imposibilitatea de a-și manifesta voința din cauza lipsei discernământului își exprimă consimțământul asistat de către ocrotitorul său legal”.

 

Art. 25 din Legea nr. 448/2006 

Vechea reglementare

„(1) Persoanele cu handicap beneficiază de protecție împotriva neglijării și abuzului, indiferent de locul unde acestea se află.

(2) În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstă, este în imposibilitate totală sau parțială de a-și administra bunurile personale, aceasta beneficiază de protecție juridică sub forma curatelei sau tutelei și de asistență juridică.

(3) Odată cu preluarea tutelei, tutorele are obligația de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile și imobile ale persoanei cu handicap și prezintă anual un raport de gestiune autorității tutelare din unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap are domiciliul sau reședința.

(4) În cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanța judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea administrației publice locale sau, după caz, persoana juridică privată care asigură protecția și îngrijirea persoanei cu handicap.

(5) Monitorizarea respectării obligațiilor care revin tutorelui persoanei cu handicap este asigurată de autoritatea tutelară din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

(6) Părintele, reprezentantul legal, tutorele, precum și organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta în fața instanțelor judecătorești competente.

(7) Judecarea cauzelor care au ca obiect obținerea de către persoanele cu handicap a drepturilor prevăzute de prezenta lege se face cu celeritate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstă, nu se poate îngriji de interesele sale, aceasta beneficiază de protecție juridică sub forma curatelei, a consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a tutelei și de asistență juridică gratuită în condițiile art. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 29 alin.  (1) lit. e) din O.U.G. nr. 80/2013 

Vechea reglementare

„e) adopție, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicție judecătorească, asistența persoanelor cu tulburări psihice, precum și la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuțiilor ce îi revin”.

Noua reglementare

Conform noiu reglemntări, art. 29 alin. (1) lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) adopție, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, consiliere judiciară, tutelă specială, încuviințarea mandatului de ocrotire, asistența persoanelor cu tulburări psihice, precum și la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuțiilor ce îi revin”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și unor acte normative was last modified: iunie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.