Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 – modificări (Legea nr. 206/2016)

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
(rep. M. Of. nr. 444 din 18 iunie 2014)
Legea nr. 206/2016
(M. Of. nr. 898 din 9 noiembrie 2016)
modifică: art. 5 alin. (1) lit. a) și b); art. 20 alin. (2) și (8); art. 23; art. 24 alin. (6); art. 24 alin. (13) și (14); art. 27 alin. (5); art. 39 alin. (1) și (2); art. 48 lit. b); art. 49 alin. (1) lit. a) și f); art. 56 alin. (1) lit. a); art. 61 alin. (6); art. 62 alin. (1) și (2); art. 75 alin. (5)
introduce: art. 12 lit. p1); art. 12 lit. q1); art. 22 alin. (2); art. 221; art. 56 alin. (1) lit. a1); art. 60 alin. (7); art. 61 alin. (61); art. 62 alin. (21); art. 81 alin. (6)
abrogă: art. 24 alin. (8)

 

În M. Of. nr. 898 din 9 noiembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 206/2016 pentru completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) lit. a) și b) prevedeau faptul că formele de exercitare a profesiei de notar public vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

a) în cazul biroului individual – numele notarului public titular, urmat de sintagma „birou individual notarial” sau denumirea biroului;

b) în cazul societății profesionale – numele notarilor publici asociați sau denumirea societății profesionale, în ambele cazuri urmate de sintagma „societate profesională notarială”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) lit. a) și b) dispun următoarele: formele de exercitare a profesiei de notar public vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

,,a) în cazul biroului individual — sintagma «birou individual notarial» urmată fie de numele notarului public titular, fie de denumirea biroului, în cazul în care notarul public și-a ales o denumire;

b) în cazul societății profesionale — sintagma «societate profesională notarială» urmată fie de numele notarilor publici asociați, fie de denumirea societății profesionale. în cazul în care notarii publici asociați și-au ales o denumire”.

 

Art. 12 lit. p1) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

 

Noua reglementare

La art. 12, după lit. p) se introduce o nouă literă, lit. p1).

Potrivit noii reglementări, art. 12 lit. p1) prevede următoarele:

,,p1) emiterea certificatului european de moștenitor;”.

 

Art. 12 lit. q1) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

 

Noua reglementare

La art. 12, după lit. q) se introduce o nouă literă, lit. q1).

Potrivit noii reglementări, art. 12 lit. q1) dispune următoarele:

q1) emiterea titlurilor executorii notariale;”.

 

Art. 20 alin. (2) și (8) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (2) și (8) prevedeau faptul că concursul de schimbări de sedii prevăzut la alin. (1) constă într-o probă practică scrisă. Nota minimă de promovare este 8,00.

De asemenea, componența comisiilor pentru organizarea și desfășurarea concursului de schimbare de sedii se stabilește potrivit regulamentului aprobat de către Consiliul Uniunii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (2) și (8) stabilesc următoarele:

(2) Concursul de schimbări de sedii prevăzut la alin. (1) constă într-o probă practică scrisă. Nota minimă de promovare este 7,00.

(8) Componența comisiilor pentru organizarea și desfășurarea concursului de schimbare de sedii se stabilește potrivit regulamentului aprobat de către Consiliul Uniunii. Din comisia de examinare și din comisia de soluționare a contestațiilor face parte și câte un reprezentant al Ministerului Justiției”.

 

Art. 22 alin. (2) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

 

Noua reglementare

La art. 22, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1) lit. g) se face în baza unui certificat medical și a unui aviz psihologic emise de către unități sanitare și cabinete psihologice acreditate potrivit legii și cu care Uniunea sau Camerele au încheiat protocoale de colaborare”.

 

Art. 221 din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

 

Noua reglementare

După art. 22 se introduce un nou articol, art. 221.

Potrivit noii reglementări, art. 221 stabilește următoarele:

Art. 221. — În toate cazurile în care, potrivit legii, există obligația îndeplinirii condiției prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. g), dispozițiile art. 22 alin. (2) sunt aplicabile”.

 

Art. 23 din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 stabilea faptul că pentru a deveni notar stagiar, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 22 lit. a)–g) și să promoveze examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, organizat de Colegiul director al Camerei în care s-a înscris pentru examen sau concurs.

Colegiile directoare ale Camerelor organizează anual și simultan, într-o zi lucrătoare, la o dată stabilită de președintele Uniunii, examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar.

De asemenea, examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă scrisă, cu caracter teoretic, și o probă orală, din tematica aprobată de Consiliul Uniunii. Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puțin de nota 7,00 la fiecare probă. Candidații declarați admiși vor ocupa locurile în limita posturilor aprobate de Colegiul director al Camerei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 prevede următoarele:

Art. 23. — (1) Pentru a deveni notar stagiar, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) — g) și să promoveze examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, organizat de Institutul Notarial Român.

(2) Institutul Notarial Român organizează, pe posturile aprobate de Consiliul Uniunii, într-o zi lucrătoare, la o dată stabilită de președintele Uniunii, examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar.

(3) Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă scrisă, cu caracter teoretic, din tematica aprobată de Consiliul Uniunii. Nota minimă de promovare este 7,00. Candidații declarați admiși vor ocupa locurile în limita posturilor aprobate de Consiliul Uniunii pentru Camera la care și-au depus cererea de înscriere la examen sau concurs. Un candidat poate depune cererea de înscriere la examen sau concurs la o singură Cameră.

(4) Locurile destinate dobândirii calității de notar stagiar se aprobă de către Consiliul Uniunii, după consultarea Colegiilor directoare”.

 

Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (6) dispunea faptul că examenul de definitivat constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic și una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puțin de nota 7,00 la fiecare probă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (6) stabilește următoarele:

(6) Examenul de definitivat constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic și una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 7,00, dar nu mai puțin de nota 5,00 la fiecare probă”.

 

Art. 24 alin. (8) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (8) stabilea faptul că respingerea sau, după caz, lipsa nejustificată a notarului stagiar la două examene de definitivat consecutive atrage încetarea calității de notar stagiar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (8) Abrogat.

 

 

Art. 24 alin. (13) și (14) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (13) și (14) prevedeau faptul că examenul sau, după caz, concursul de dobândire a calității de notar stagiar se susține în limba română și se organizează de către Colegiile directoare ale Camerelor, conform condițiilor și procedurii prevăzute prin regulament aprobat de Consiliul Uniunii.

De asemenea, examenul de definitivat și concursul de dobândire a calității de notar public se desfășoară la București, iar examenul sau, după caz, concursul de dobândire a calității de notar stagiar se desfășoară în localitatea în care își are sediul principal fiecare Cameră.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (13) și (14) stabilește următoarele:

(13) Examenul sau, după caz, concursul de dobândire a calității de notar stagiar se susține în limba română și se organizează de către Institutul Notarial Român, conform condițiilor și procedurii prevăzute prin regulament aprobat de ministrul justiției, la propunerea Consiliului Uniunii. Componența comisiilor pentru organizarea și desfășurarea examenului sau, după caz, a concursului de dobândire a calității de notar stagiar se stabilește potrivit regulamentului. Din comisia de examinare și din comisia de soluționare a contestațiilor face parte și câte un reprezentant al Ministerului Justiției.

(14) Examenul de definitivat, concursul de dobândire a calității de notar public, concursul de schimbări de sedii, precum și examenul sau, după caz, concursul de dobândire a calității de notar stagiar se desfășoară la București”.

 

Art. 27 alin. (5) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (5) stabilea faptul că concursul de admitere constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic și una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 8,00, cu condiția ca la fiecare probă din concurs să obțină cel puțin nota 7,00.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (5) dispune următoarele:

(5) Concursul de admitere constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic și una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 7,00, cu condiția ca la fiecare probă din concurs să obțină cel puțin nota 5,00”.

 

Art. 39 alin. (1) și (2) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (1) și (2) prevedeau faptul că notarul public care, după numire, își va desfășura activitatea într-un birou individual notarial este obligat, în termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire în funcție, să își înregistreze sediul biroului individual în RNENP. Pentru înregistrare, notarul public va prezenta ordinul de numire în funcție, ordinul de asociere sau, după caz, decizia Colegiului director al Camerei, sigiliul și specimenul de semnătură, dovada depunerii jurământului, precum și licența de funcționare.

Notarul public care după numire își va desfășura activitatea într-o societate profesională este obligat să își obțină licența de funcționare și să își înregistreze în RNENP atât ordinul de numire în funcție, cât și ordinul de asociere sau, după caz, decizia Colegiului director al Camerei, în termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire, respectiv de asociere. Pentru înregistrarea sediului biroului notarial individual, notarul public va prezenta ordinul de numire în funcție, sigiliul și specimenul de semnătură, dovada depunerii jurământului, precum și licența de funcționare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (1) și (2) dispun următoarele:

Art. 39. — (1) Notarul public care. după numire, își va desfășura activitatea într-un birou individual notarial este obligat, în termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire în funcție, să își înregistreze sediul biroului individual în RNENR Pentru înregistrarea sediului biroului individual notarial, notarul public va prezenta ordinul de numire în funcție, sigiliul și specimenul de semnătură, dovada depunerii jurământului, precum și licența de funcționare.

(2) Notarul public care după numire își va desfășura activitatea într-o societate profesională este obligat să își obțină licența de funcționare și să își înregistreze în RNENP atât ordinul de numire în funcție, cât și ordinul de asociere sau, după caz, decizia Colegiului director al Camerei, în termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire, respectiv de asociere. Pentru înregistrare, notarul public va prezenta ordinul de numire în funcție, ordinul de asociere sau, după caz, decizia Colegiului director al Camerei, sigiliul și specimenul de semnătură, dovada depunerii jurământului, precum și licența de funcționare”.

 

Art. 48 lit. b) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 48 lit. b) dispunea faptul că președintele Colegiului director al Camerei are următoarele atribuții:

b) soluționează plângerile petenților împotriva notarilor stagiari, luând măsurile corespunzătoare; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 lit. b) prevede următoarele: președintele Colegiului director al Camerei are următoarele atribuții:

b) desemnează notarul public care va elibera, în condițiile legii, certificatul european de moștenitor, în situația în care arhiva succesorală a notarului public care a emis actul se află în administrarea Camerei;”.

 

Art. 49 alin. (1) lit. a) și f) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 49 alin. (1) lit. a) și f) prevedeau faptul că Colegiul director al Camerei are următoarele atribuții:

a) organizează examenul pentru dobândirea calității de notar stagiar;

(…)

f) aprobă numărul de posturi destinate dobândirii calității de notar stagiar; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 49 alin. (1) lit. a) și f) prevăd următoarele: Colegiul director al Camerei are următoarele atribuții:

a) sprijină INR în organizarea examenului pentru dobândirea calității de notar stagiar; (…)

f) propune Consiliului Uniunii numărul de locuri destinate dobândirii calității de notar stagiar;”.

 

 

Art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 56 alin. (1) lit. a) prevedea faptul că Consiliul Uniunii are, în principal, următoarele atribuții:

a) propune ministrului justiției actualizarea numărului de posturi de notar public, notar stagiar și posturile destinate concursului de schimbări de sedii; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 alin. (1) lit. a) stabilește următoarele: Consiliul Uniunii are, în principal, următoarele atribuții:„a) propune ministrului justiției actualizarea numărului de posturi de notar public și posturile destinate concursului de schimbări de sedii;”.

 

 

Art. 56 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

 

Noua reglementare

La art. 56 alin. (1), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a1).

Potrivit noii reglementări, art. 56 alin. (1) lit. a1) stabilește următoarele:

a1) aprobă numărul de locuri destinate dobândirii calității de notar stagiar, cu consultarea Colegiilor directoare;”.

 

 

Art. 60 alin. (7) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

 

Noua reglementare

La art. 60, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7).

Potrivit noii reglementări, art. 60 alin. (7) stabilește următoarele:

(7) INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, examenul sau, după caz, concursul de dobândire a calității de notar stagiar, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și desfășurare a acestuia, aprobat de ministrul justiției, la propunerea Consiliului Uniunii”.

 

Art. 61 alin. (6) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 61 alin. (6) prevedea faptul că tarifele pentru înscriere sau verificare în registre se vor putea încasa de către notarii publici fie pe chitanțiere puse la dispoziție de către CNARNN, fie pe bonuri fiscale, prin intermediul caselor de marcat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 61 alin. (6) stabilește următoarele:

(6) Tarifele pentru înscriere sau verificare în registre se vor putea încasa de către notarii publici de la părți și se vor vira CNARNN în baza facturilor emise de către acesta”.

 

Art. 61 alin. (61) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

 

Noua reglementare

La art. 61, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (61).

Potrivit noii reglementări, art. 61 alin. (61) prevede următoarele:

(61) Fondurile acumulate de CNARNN vor fi utilizate pentru dezvoltarea instituției notarului public, pentru securizarea actului notarial și pentru perfecționarea profesională a corpului de notari publici”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 – modificări (Legea nr. 206/2016) was last modified: decembrie 16th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.