Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 – modificări (Legea nr. 140/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

(M. Of. nr. 237 din 19 martie 2018; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 500 din 20 mai 2022)

– modifică: art. 106 alin. (5), art. 164 alin. (5);

– introduce: art. 80 alin. (4^1), art. 138^1-138^5, art. 164 alin. (6).

 

În M. Of. nr. 500 din 20 mai 2022 s-a publicat Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative, care modifică, printre alte acte normative, și Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse Legii notarilor publici.

 

Art. 106 alin. (5)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 106 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) În cazul moștenitorului minor ori al persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, se citează ocrotitorul său legal și autoritatea tutelară.

 

Art. 164 alin. (5)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 164 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Organizarea și funcționarea registrelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), f) și g), precum și procedura de înscriere și consultare a acestora se stabilesc prin decizie a Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

 

Art. 80 alin. (4^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 80, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) În cazul în care la încheierea actului sau la îndeplinirea procedurii notariale participă, în condițiile legii, o persoană care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, notarul public asigură informarea și lămurirea persoanei ocrotite, în modalități adaptate stării acesteia, despre efectele încheierii actului sau, după caz, ale îndeplinirii procedurii notariale, precum și despre utilitatea și gradul de urgență al acestora. Dacă apreciază necesar, notarul public poate acorda un termen pentru încheierea actului sau îndeplinirea procedurii notariale, în vederea informării corespunzătoare a persoanei ocrotite.

 

Art. 138^1-138^5

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la cap. V, după art. 138 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 71-a, cuprinzând art. 138^1-138^5, cu următorul cuprins:

SECȚIUNEA 7^1: Procedura numirii asistentului pentru încheierea actelor juridice

Art. 138^1

(1) În vederea numirii unui asistent pentru încheierea actelor juridice, majorul formulează, împreună cu persoana care urmează a fi numită în această calitate, o cerere către notarul public competent, care cuprinde datele de identificare a solicitanților și motivele pe care se întemeiază cererea.

(2) La cerere se anexează un inventar sumar al bunurilor majorului, precum și, dacă este cazul, orice alte documente relevante pentru soluționarea cererii.

(3) La primirea cererii, notarul public fixează termen pentru soluționarea acesteia și o comunică din oficiu, în copie, unei persoane din familia majorului, pentru ca aceasta să poată formula obiecții. Majorul care solicită numirea asistentului poate solicita și citarea unei persoane cu care conviețuiește, chiar dacă aceasta nu îi este rudă. De asemenea, notarul public poate să accepte ca la soluționarea cererii să participe orice altă persoană interesată, dacă majorul care solicită numirea asistentului nu se împotrivește.

Art. 138^2

(1) Cererea se soluționează cu ascultarea majorului, în prezența persoanei care urmează a fi numită în calitate de asistent.

(2) Notarul public verifică dacă majorul înțelege semnificația cererii formulate și dacă acesta poate să își exprime dorințele și preferințele.

Art. 138^3

(1) Soluționarea cererii se face prin încheiere motivată.

(2) În cuprinsul încheierii se vor arăta operațiunile efectuate pentru soluționarea cererii, documentele avute în vedere la soluționarea acesteia, precum și persoanele care au intervenit în cursul procedurii.

(3) Încheierea cuprinde datele de identificare a majorului și a asistentului, precum și durata pentru care a fost numit asistentul.

(4) Măsura asistenței poate fi reînnoită, urmând procedura prevăzută în prezenta secțiune, pentru o perioadă ce nu poate depăși 2 ani.

Art. 138^4

(1) Încheierea se comunică majorului și asistentului acestuia. Încheierea, însoțită de copiile documentelor anexate cererii de numire a asistentului, se comunică autorității tutelare, de către notarul public, cel mai târziu în ziua următoare încheierii procedurii.

(2) Numirea asistentului și încetarea asistenței se înregistrează în Registrul național de evidență a măsurilor de sprijin și ocrotire luate de notarul public și instanța de tutelă, ținut în acest scop de Uniune.

Art. 138^5

(1) Notarul public respinge cererea în următoarele situații:

a) există îndoieli serioase cu privire la înțelegerea, de către major, a semnificației cererii formulate;

b) există îndoieli serioase cu privire la posibilitatea exprimării, de către major, a dorințelor și preferințelor sale;

c) există elemente care dau naștere în mod serios temerii că majorul va suferi un prejudiciu prin numirea asistentului;

d) un membru al familiei majorului sau o altă persoană interesată formulează obiecții cu privire la numirea asistentului;

e) asistentul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru numirea sa.

(2) Dispozițiile art. 1384 alin. (1) rămân aplicabile.

(3) Împotriva încheierii de respingere a cererii, majorul sau cel indicat în cerere pentru a fi numit asistent poate formula plângere la instanța de tutelă în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința majorul care a solicitat numirea asistentului, în termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii de respingere.

(4) Plângerea se soluționează prin încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac.

 

Art. 164 alin. (6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 164, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

(6) Înregistrarea și verificarea în registrul prevăzut la alin. (1) lit. g) sunt gratuite.”

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 – modificări (Legea nr. 140/2022) was last modified: iunie 8th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.