Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (O.U.G. nr. 41/2018)

Abstract

  In May 2018, several amendments were brought to the Fiscal Code, as well as to the
Methodological Norms for the application of the Fiscal Code.
Furthermore, other regulations were amended, among which we mention: Law no. 97/2018 on
certain protection measures of the victims of crime, Law no. 254/2013 on the execution of
punishments and custodial measures ordered by the court in criminal proceedings, Framework-law
no. 153/2017 on the remuneration of staff paid from public funds.
Moreover, in May 2018, Law no. 51/1995 for the organization and practice of the lawyer’s
profession was republished in the Official Journal. 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice    

(M. Of. nr. 433 din 22 mai 2018)

modifică: art. 25 alin. (3), art. 38 alin. (3) lit. g),  anexa nr. I lit. A pct. 2 nr. crt. 3, anexa nr. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**) nr. crt. 1-2, anexa nr. II cap. I pct. 1 tabelul de la subpct. 1.4;

introduce: art. 18 alin. (7)-(8), art. 25 alin. (6), art. 38 alin. (3) lit. d^2), art, 38 alin. (6^1);

abrogă: anexa nr. II cap. I pct. 1 subpct 1.1 nr. crt. 9.

 

În M. Of. nr. 433 din 22 mai 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

O.U.G. nr. 41/2018 aduce modificări, dar și completări Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 18 alin. (7)-(8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introduse prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (6), se introduc două noi alineate, alin. (7)-(8), cu următorul cuprins:

„(7) Începând cu luna mai 2018 și până la data de 30 noiembrie 2018, personalul din învățământul superior de stat poate beneficia de indemnizația de hrană, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1), care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităților de stat. 

(8) Indemnizația de hrană acordată potrivit alin. (7) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (1)”.

 

Art. 25 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (3) prevedea:

„(3) Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ și drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) și (3)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1)”.

 

Art. 25 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (2) se depășește, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanțăși Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unitățile sanitare de monospecialitate includ unități sanitare cu și fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialități complementare”.

 

Art. 38 alin. (3) lit. d^2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdusă prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38 alin. (3), după lit. d), se introduce o nouă literă, lit. d^2), cu următorul cuprins:

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

(…)

d^2) de prevederile lit. d) beneficiază începând cu luna mai 2018 și personalul încadrat pe funcțiile de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, inspector școlar de specialitate și inspector școlar;”.

 

Art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (3) lit. g) prevedea:

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

(…)

g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a)-c) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (3) lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: 

(…)

g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a)-c), inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (61), precum și sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă;”.

 

Art. 38 alin. (6^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:

„(6^1) Începând cu luna mai 2018, în situația în care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența, în măsura în care persoana îșidesfășoară activitatea în aceleașicondiții. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condițiile pentru acordarea acesteia”.

 

Anexa nr. I cap. I lit. A pct. 2 nr. crt. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 2, nr. crt. 3 prevedea:

„3. Director casa corpului didactic*) S 7050 7721 2,82 3,09”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 2, nr. crt. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„3. Director casa corpului didactic*) S 7250 7871 2,90 3,15”.

 

 

Anexa nr. I cap. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**) nr. crt. 1-2 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**), nr. crt. 1-2 prevedeau:

„1. Contabil-șef*) – nivel maxim    S    5212     6229    2,08   2,49
  2. Secretar-șef unitate de învățământ*)    – nivel maxim     S     5212      6229     2,08    2,49”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**), nr. crt. 1-2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

„1. Contabil-șef*) – nivel maxim S 5528 6229 2,21 2,49
2 Secretar-șef unitate de învățământ*) – nivel maxim S 5528 6229 2,21 2,49”.

 

 

Anexa nr. II cap. I pct. 1 subpct. 1.1. nr. crt. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (abrogat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. II cap. I pct. 1 subpct. 1.1., nr. crt. 9 se abrogă.

 

Anexa nr. II cap. I pct. 1 tabelul de la subpct. 1.4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. II cap. I pct. 1, tabelul de la subpct. 1.4  prevedea:

„Nr. crt. Funcția Majorare salariude bază – %
1 Director program de rezidențiat medicină de urgență 7,5
2 Director medical 7,5
2^1 Director de îngrijiri 7,5
3 Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare 5
4 Medic șef secție, șef laborator, coordonator și altele similare 5
4^1 Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare 7,5
5 Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 7,5
6 Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină) 7,5
7 Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator 10
8 Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune 5
9 Spălătoreasă cu gestiune 2,5
10 Șef echipă 2,5
11 Personal care desfășoară control în sănătate publică – direcția de sănătate publică 7,5
12 Medie coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 7,5
13 Asistent medical coordonator substație sector municipiul București /substație serviciul de ambulanță 10
14 Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/ substație serviciul de ambulanță 10
15 Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente 10”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**), nr. crt. 1-2 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Nr. crt. Funcția Majorare salariu de bază %
1 Director program de rezidențiat medicină de urgență 7,5
2 Director medical 7,5
3 Director de îngrijiri[1] 25
4 Asistent șef serviciu de ambulanță[2] 20
5 Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare 5
6 Medic șefsecție, șef laborator, coordonator și altele similare 5
7 Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șefsecție, șef laborator și altele similare 7,5
8 Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 7,5
9 Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină) 7,5
10 Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator[3] 15
11 Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune 5
12 Spălătoreasă cu gestiune 2,5
13 Șef echipă 2,5
14 Personal care desfășoară control în sănătate publică – direcția de sănătate publică 7,5
15 Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 7,5
16 Asistent medical coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 10
17 Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 10
18 Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente 10

 


[1] Procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical șef/asistent coordonator. 

[2] Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

[3] Procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (O.U.G. nr. 41/2018) was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.