Împrumutul de folosință

În acest caz de excepție, comodatarul va avea sarcina probei, el fiind prezumat a fi în culpă pentru încălcarea obligației de a folosi bunul conform destinației și de a-l restitui conform convenției[19]. Pe parcursul executării contractului, comodatarul suportă cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi bunul [art. 2151 alin. (1) C. civ.].

A treia obligație ce revine comodatarului este aceea de a restitui bunul împrumutat. Potrivit art. 2155 C. civ., comodatarul este obligat să înapoieze bunul la împlinirea termenului convenit sau, în lipsă de termen, după ce s-a folosit de bun potrivit convenției.

Dacă termenul nu este convenit și fie contractul nu prevede întrebuințarea pentru care s-a împrumutat bunul, fie întrebuințarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la cererea comodantului.

Așadar, comodatarul trebuie sa restituie în natura chiar bunul împrumutat și nu un bun asemănător ori de același gen cu cel împrumutat. Comodatarul va trebui să restituie și fructele produse de bun, dacă acesta este producător de fructe. Comodantul va putea solicita restituirea anticipată, în temeiul art. 2156 C. civ., respectiv poate cere restituirea bunului înainte de momentul prevăzut la art. 2.155 alin. (1) atunci când are el însuși o nevoie urgentă și neprevăzută de bun, atunci când comodatarul decedează sau atunci când acesta își încalcă obligațiile. În ipoteza refuzului nejustificat de restituire al comodatarului, comodantului proprietar poate opta între a formula o acțiune în revendicare a bunului și a formula o acțiune izvorâtă din contract, respectiv o acțiune personală.

În ceea ce privește obligația de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condițiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai în cazul în care nu se prevede întrebuințarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuințarea prevăzută are un caracter permanent.

În aceste cazuri, prevăzute în cuprinsul art. 2157 C. civ., formularea unei cereri de chemare în judecată prin care s-ar solicita obligarea comodatarului la restituirea bunului se va respinge ca fiind lipsită de interes, de vreme ce comodantul are deschisă posibilitatea de a pune în executare titlul său executoriu. În privința contractului de comodat încheiat prin înscris sub semnătură privată cu dată certă, este de precizat că acesta este titlu executoriu fără a fi impusă condiția înregistrării sale la organul fiscal, așa cum se întâmplă în cazul contractului de locațiune.

Potrivit art. 2153 C. civ., în niciun caz, comodatarul nu poate invoca dreptul de retenție pentru obligațiile ce s-ar naște în sarcina comodantului. Așa fiind, comodatarul nu poate refuza îndeplinirea obligației de predare a bunului împrumutat pentru obligațiile ce s-ar naște în sarcina comodantului, invocând dreptul său de retenție. Așa cum s-a remarcat în doctrină[20] , textul instituie o excepție de la dispozițiile art. 2495 C. civ. care consacră dreptul de retenție pentru garantarea creanțelor născute în legătură cu lucrul (debitum cum re iunctum).

4.2. Obligațiile comodantului

Așa cum am menționat cu ocazia prezentării caracterelor juridice ale acestui contract, comodatul este un contract unilateral care nu creează obligații comodantului, însă pot exista anumite obligații în sarcina acestuia, rezultând din executarea contractului. Astfel, potrivit art. 2151 alin. (2) C. civ., comodatarul are dreptul să îi fie rambursate cheltuielile pentru lucrările necesare asupra bunului care nu puteau fi prevăzute la încheierea contractului, atunci când comodantul, înștiințat în prealabil, nu s-a opus efectuării lor ori când, din cauza urgenței lucrărilor, acesta nu a putut fi înștiințat în timp util. Se impune a preciza că nu pot fi solicitate comodantului cheltuielile efectuate de comodatar cu folosința și conservarea bunului și nici cele utile ori a cele voluptuarii. Textul art.2151 alin. (2) C. civ., se referă exclusiv la cheltuielile necesare. Deși comodantul nu are o obligație de garanție pentru vicii ascunse similară celei a vânzătorului sau a locatorului, totuși, comodatarul va avea dreptul la repararea prejudiciului cauzat de viciile ascunse ale bunului, însă numai în cazul în care, la data încheierii contractului, comodantul le cunoștea, dar nu i le-a adus la cunoștință comodatarului (art. 2152 C. civ.), astfel că răspunderea comodantului pentru viciile ascunse este similară cu cea a donatorului [art. 1019 alin. (2) C. civ.], consecință a caracterului gratuit al contractului[21]. Este de precizat însă că răspunderea comodantului intervine numai pentru viciile ascunse pe care le cunoștea la data încheierii contractului de comodat, nu și în privința viciilor ascunse apărute sau descoperite ulterior, adică pe perioada derulării contractului. Prescripția dreptului la acțiunea în răspundere pentru viciile ascunse se supune prevederilor art. 2531 C. civ.

5. Încetarea împrumutului de folosință

Contractul de comodat încetează prin împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; prin moartea comodatarului, în ipoteza în care contractul s-a încheiat intuitu personae[22]; prin restituirea anticipată a bunului înainte de scadența sau la cererea comodantului și nu în ultimul rând, prin rezilierea contractului în caz de nerespectare a obligațiilor.

6. Concluzii

Am încercat în prezentul studiu să punctăm elementele definitorii ale contractului de comodat, analizând dispozițiile speciale edictate de legiuitor în privința acestuia, fără însă a omite a face, acolo unde a fost cazul, trimiteri la actul juridic, pentru că în esență orice contract este un act juridic, precum și la teoria generală a obligațiilor. Au fost analizate, cu precădere, promisiunea de împrumut, particularitățile comodatului în privința condițiilor de validitate și nu în ultimul rând, caracterul de titlu executoriu al contractului în privința obligației de restituire a bunului împrumutat.

 

Bibliografie:

– G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept civil, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2017
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, (coordonatori F.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei), Ed. C.H. Beck, București, 2012
– F. Moțiu, Contracte speciale, ed. a VI-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015
– G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2012
– L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2014
– R. Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2013
– R. Matefi, Sinteze și aplicații de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 55
– T . Prescure, R. Matefi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 293 și urm.


[19] G. Boroi, I. Nicolae, în G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept civil, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 664.

[20] D. Ungureanu, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, (coordonatori F.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei), Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 2130.

[21] G. Boroi, I. Nicolae în G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept civil, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 665.

[22] La moartea comodatarului obligația de restituire devine scadentă și trebuie executată fără întârziere de moștenitorii comodatarului. R. Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 259.

Împrumutul de folosință was last modified: septembrie 4th, 2017 by Ioana Nicolae

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Ioana Nicolae

Ioana Nicolae

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Braşov și avocat definitiv în cadrul Baroului Braşov.
A mai scris: