Evaluarea pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023 (OMMPS nr. 487/2021)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023

  

(M. Of. nr. 609 din 18 iunie 2021)

 

Pensiile din sistemul public de pensii cuvenite sau aflate în plată sau care urmează a fi stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 1 septembrie 2023, sunt evaluate în baza art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.

 

În M. Of. nr. 609 din 18 iunie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

 

Art. 1

Casa Națională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, prin casele teritoriale de pensii, derulează procedura de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii, prevăzută de Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 108/2021*).

*)Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 108/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 2

Pensiile din sistemul public de pensii cuvenite sau aflate în plată sau care urmează a fi stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 1 septembrie 2023, sunt evaluate în baza art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 3

Procedura de evaluare se realizează prin casele teritoriale de pensii și constă în:

a) identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate și stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023;

b) crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care, conform dispozițiilor legale în vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost valorificate/nu se valorifică la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.

 

Art. 4

(1) În vederea realizării bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) pensionarii sistemului public de pensii pot prezenta casei teritoriale de pensii competente adeverințe eliberate de către unitatea angajatoare ori de către deținătorul legal al arhivei, prin care se certifică venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001.

(2) Modelul de adeverință este prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

 

Art. 5

(1) Adeverințele care cuprind venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, existente în dosarele de pensie, precum și cele emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nedepuse la casele teritoriale competente se utilizează pentru crearea bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) dacă îndeplinesc condițiile de valabilitate și legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul de adeverință prevăzut în anexă.

(2) Adeverințele prevăzute la alin. (1) și la art. 4 se utilizează numai în scopul prevăzut la art. 3 lit. b).

 

Anexa

Emitent …………………………..

C.U.I. ………../Cod fiscal ………..

Adresa ………….. Telefon ………..

Nr. …………../Data ……………..

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul ………………………………, născută/născut la data de …………………. în localitatea ……………………., județul ………………, sectorul ……, având C.N.P. ………………., a fost angajată/angajat la*) ……………………………, în perioada de la ……………….. până la ………………… .

În perioada de la ……………… până la …………………, având meseria/funcția de ……………………, a beneficiat de următoarele venituri brute realizate, plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuția de asigurări sociale de stat:

An
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Salariu realizat lunar
Denumire spor
Denumire spor
Denumire spor
Indemnizație
Adaosuri
Ore suplimentare
Prime
Total venit lunar realizat

OBSERVAȚII: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societății (ale căror copii pot fi puse la dispoziția caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,

………………………………………………………..

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Direcția/Serviciul cu atribuții salarizare personal

………………………………………………………..

(numele, prenumele, semnătura)

Întocmit

………………………………………………………..

(numele, prenumele, semnătura)

______

*)Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.

În cazul în care unitatea este deținător legal de arhive se vor preciza calitatea (continuator al activității, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) și documentul în baza căruia i-a fost stabilită calitatea.

Evaluarea pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023 (OMMPS nr. 487/2021) was last modified: iulie 7th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.