Efectele radierii societăţii comerciale asupra personalităţii sale juridice

Abstract

Effects of deregistering the company on its legal personality

In this article, the author examines the effects of deregistering the company on the legal personality, is deregistration may concern the registration of the company itself or only certain entries related to it, which were registered in the Trade Register, representing an operation which may take place at any time during the operation of the company or upon its cessation, following its dissolution and liquidation.

The structure and the content of the study reveal the comments on dissolution and liquidation, following which deregistration of the company from the Trade Register results, when the certificate for deregistration is issued, an action which certifies the cessation of business.

Finally, the legal effect of closing the procedure of liquidation and deregistration from the Trade Register shall be represented by the loss of legal personality and implicitly by its attributes: the legal capacity, the capacity to act and its assets. As long as the company ceased to exist and it does not own its assets anymore, whose entirety should be followed up by the judicial liquidator, it cannot stand trial anymore.

Keywords: dissolution, liquidation, legal personality, assets.

Personalitatea juridică constituie aptitudinea unei persoane juridice de a dobândi drepturi și de a-și asuma obligații. Pentru a putea fi titularul unor obligații sau al unor drepturi proprii o entitate trebuie să dețină capacitate civilă și patrimoniu propriu. Această aptitudine a persoanei juridice este exprimată prin încheierea de acte juridice civile de către organul de conducere. Personalitatea juridică îi conferă entității organizate calitatea de subiect de drept, caracterizat prin: a) atribute de identificare proprii (sediu propriu, denumire, emblemă); b) voință și interese proprii, pe care le exercită sau, după caz, le gestionează prin organele proprii; c) patrimoniu propriu, distinct de cel al constituenților;d) naționalitate proprie, distinctă de cea a constituenților; e) responsabilitate juridică proprie.

Calitate de subiect de drept pentru o societate comercială se dobândește prin înmatricularea acesteia în Registrul Comerțului (art. 41 din Legea nr. 31/1990). Sfârșitul capacității de exercițiu a persoanei juridice este marcat de momentul încetării capacității de folosință a persoanei juridice și coincide cu încetarea persoanei însăși. Potrivit art. 251 alin. 1 C. civ.” persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise”[1].

Încetarea persoanei juridice[2], sfârșitul calității de subiect de drept civil se produce prin mai multe moduri între care cel mai frecvent este dizolvarea.

Dizolvarea persoanei juridice reprezintă prima fază a procesului de încetare a existenței societății aplicabilă în cazurile prevăzute de lege.

Operațiunile de dizolvare au numai rolul de a declanșa procesul de încetare a existenței societății comerciale și nu afectează personalitatea juridică a societății, întrucât această caracteristică este indispensabilă societății comerciale pentru îndeplinirea celorlalte proceduri care privesc lichidarea patrimoniului social[3].

Dizolvarea are ca efect direct și obligatoriu lichidarea persoanei juridice.

Lichidarea reprezintă a doua fază a procesului de încetare a existenței societății, subsecventă dizolvării și presupune anumite operațiuni privind lichidarea patrimoniului entității care, în final, să ducă la încetarea personalității juridice a acesteia. Din momentul deschiderii procedurii de lichidare administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind ținuți personal și în solidar răspunzători pentru aceste acțiuni. (art. 2371 din Legea nr. 31/1990, republicată, instituie limitele răspunderii asociaților, atât pe parcursul desfășurării procedurilor de dizolvare, cât și în cadrul lichidării).

Conținutul lichidării este format din ansamblul operațiunilor juridice care urmăresc realizarea activului și plata pasivului persoanei juridice intrată în procedura dizolvării. Valorificarea activului se efectuează prin încasarea drepturilor ce i se cuvin de la alte subiecte de drept civil. Plata pasivului se realizează prin îndeplinirea obligațiilor pe care persoana juridică le are față de subiectul de drept civil. Cu alte cuvinte, după ce a intervenit dizolvarea, persoana juridică urmărește transformarea activului în lichidități și plata creditorilor, pentru ca, la finalul operațiunilor, să efectueze partajarea activului net ramas între asociați.

Prin intrarea în lichidare, societatea comercială își restrânge capacitatea de folosință, conform art. 248 alin. 2 C. civ., doar pentru efectuarea operațiunilor de recuperare a propriilor creanțe și distribuirea sumelor rezultate către creditori[4].

În acest context, capacitatea civilă a persoanei juridice se menține pe durata lichidării pentru operațiunile necesare lichidării până la finalizarea acesteia (art. 233 alin. 4 din Legea nr. 31/1990). Principiul specialității capacitații de folosință, aplicabil și pe durata lichidării suportă o reducere a limitelor sale, în sensul ca persoana juridică rămâne titulara aptitudinii de a avea drepturi și obligații civile exclusiv necesare realizării activului și plății pasivului; capacitatea de exercițiu a persoanei juridice se manifestă prin activitatea lichidatorilor (numiți de adunarea generală sau judecător).

Sfârșitul capacității de exercițiu a persoanei juridice este marcat de momentul încetării capacității de folosință, respectiv acela al încetării ființei persoanei juridice.

Persoana juridică dizolvată încetează pe data ultimului act de lichidare, atunci când se produc efectele lichidării, concretizate în moduri diferite: înregistrarea dizolvării la organul competent, înscrierea dizolvării și lichidării sau radierea din registrul persoanei juridice.

Potrivit art. 31 din Legea nr. 359/2004, în situațiile de dizolvare de drept, reprezentantul legal al societății comerciale are obligația de a numi și înregistra în registrul comerțului lichidatorul, în termen de 6 luni de la data împlinirii termenului de recurs împotriva încheierii de dizolvare.

Conform art. 260 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, lichidatorii au obligația de a solicita radierea societății din registrul comerțului în termen de 15 zile de la terminarea lichidării. Distinct de obligația lichidatorilor de a formula cererea de radiere, radierea se poate face în acest caz și din oficiu.

Dispoziția judecătorului sindic privind descărcarea parțială a lichidatorului de îndatoriri și responsabilități, cu menținerea celor privind recuperarea creanțelor, nu echivalează cu prelungirea capacității de folosință a persoanei juridice, întrucât numai legea stabilește momentul și condițiile încetării persoanei juridice. Dispozițiile art. 251 C. civ. sunt de ordine publică, iar de la acestea nu este permisă derogarea printr-o dispoziție judecătorească.

În baza hotărârii judecătorului sindic de închidere a procedurii falimentului, se dispune radierea societății din registrul comerțului, ultima etapă a procedurii prin care încetează societatea comercială.

Radierea din registrul comerțului este o operațiune de ștergere din acest registru special a unei anumite înregistrări efectuate anterior; nu constă în eliminarea însăși a înregistrării anterioare, ci în înregistrarea mențiunii privitoare la această radiere. Radierea poate privi însăși înregistrarea societății comerciale sau numai anumite mențiuni privitoare la aceasta care au fost înregistrate în registrul comerțului, fiind o operațiune care poate avea loc oricând în cursul funcționării societății comerciale ori la încetarea acesteia, în urma dizolvării și lichidării.

Radierea marchează încetarea deplină a capacității de folosință a societății comerciale, deoarece, pe perioada care este cuprinsă între dizolvare și radiere, fie că se urmează etapa lichidării, fie că nu, societatea păstrează o capacitate de folosință restrânsă, putând încheia actele necesare în vederea lichidării, în mod similar capacității de folosință restrânse existentă între momentul întocmirii actului constitutiv și data înmatriculării societății, când aceasta poate încheia actele juridice necesare dobândirii personalității sale juridice. Societatea își păstrează personalitatea juridică, pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Societatea comercială se radiază din registrul comerțului în următoarele situații:

– situația radierii intervenite atunci când societatea comercială a parcurs etapa lichidării, iar radierea urmează a fi făcută la cererea lichidatorilor sau din oficiu (art. 260 din Legea nr. 31/1990).

– situația unei dizolvări de drept, în care societatea nu a mai parcurs etapa lichidării, dar în care legiuitorul a considerat ca fiind de interes public acordarea posibilității efectuării unei radieri a societății comerciale, chiar dacă nu a fost realizată lichidarea patrimoniului acesteia;în acest caz, radierea se dispune din oficiu (art. 31 din Legea nr. 359/2004).

– situația în care, ulterior pronunțării de către instanță a dizolvării unei societăți comerciale, asociații nu procedează la numirea unui lichidator și nicio persoană interesată nu adresează judecătorului delegat o cerere de numire a unui lichidator în termen de trei luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de dizolvare, se dispune radierea persoanei juridică din oficiu din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului. (art. 237 alin. 8 și 9 din Legea nr. 31/1990)

Încheierea de radiere se înregistrează în Registrul Comerțului, se comunică persoanei juridice la sediul social, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice Județene și a Municipiului București, pe cale electronică, se afișează pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și la sediul Oficiului Registrului Comerțului, în raza căruia societatea își are înregistrat sediu.

În urma dizolvării și lichidării se va obține radierea societății comerciale din registrul comerțului, dată de la care se va elibera certificatul de radiere, act care atestă încetarea firmei. Dacă vor rămâne bunuri în patrimoniul societății, după plata tuturor creditorilor acestea vor trece în patrimoniul asociatului/acționarului, obținându-se, în acest scop, de la registrul comerțului un certificat al dreptului de proprietate asupra bunurilor[5].

Încheierea definitivă privind radierea unei societăți comerciale, în condițiile reglementate prin art.31 alin. 5 din Legea nr. 359/2004 are drept consecințe încetarea societății ca persoană juridică, încetând astfel și capacitatea sa procesuală de folosință (condiție obligatorie pe care instanța trebuie să o analizeze în orice procedura judiciară, astfel încât, jurisprudența a apreciat că nu poate avea calitatea de subiect al procedurii de lichidare judiciară în temeiul Legii nr. 85/2014, o societate lipsită de asemenea capacitate procesuală)[6].

Oficiul Registrului Comerțului constată dizolvarea de drept a societății debitoare în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 359/2004 și procedează la radierea din oficiu a acesteia, situație în raport de care societatea nu mai există din punct de vedere juridic, nu mai are nici personalitate juridică și nici patrimoniu și, ca atare, nu poate fi subiect al procedurii insolvenței, fiind evocate în acest sens prevederile art. 41 C. pr. civ., potrivit cărora numai persoanele care au folosința drepturilor lor pot sta în judecată, capacitatea de folosință a societății comerciale subzistând atât timp cât exista personalitatea sa juridică, din momentul înregistrarii în registrul comerțului și până la radiere.

Încheierea de radiere a unei societății poate fi înregistrată în registrul comerțului, numai după ce va fi pronuntată, după închiderea procedurii de lichidare, în condițiile legislației privind procedura insolvenței[7]. La încetarea persoanei juridice, bunurile și drepturile acesteia se transmit fie la persoana juridică succesoare, fie la constituent (cu condiția ca acestea să reprezinte un surplus valoric față de totalul datoriei persoanei juridice care încetează).

DOWNLOAD FULL ARTICLE


[1] Stanciu Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 275.

[2] Transformarea persoanei juridice nu se confundă cu reorganizarea și nici cu dizolvarea acesteia, toate constituind moduri de încetare a persoanei juridice (art. 227 din Legea nr. 31/1990). Efectele transformării presupun încetarea unei persoane juridice și înființarea, în locul ei, a altei persoane juridice, cu statut juridic diferit față de acela al persoanei juridice încetate.

[3] Curtea de Apel Constanța, Secția comercială, Decizia civilă nr.193/com/24.11.2008.

[4] Curtea de Apel București, Secția a VI-a civilă, Decizia civilă nr.1725 din 24.09.2013.

[5] T. Prescure, R. Matei, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 405-406.

[6] Curtea de Apel București, Secția a VI-a comercială, Decizia comercială nr.381/ R/13.03.2007, pronunțată în dosarul nr. 23422/3/2006.

[7] Încheierea de radiere urmează să fie comunicată și administrațiilor publice locale unde persoana juridică deține bunuri. Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de contencios administrative și fiscal, Decizia nr.2781/12.06.2014.

Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice was last modified: august 29th, 2016 by Gabriel Mihai

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Gabriel Mihai

Gabriel Mihai

Este doctor în drept al Universității din București, avocat pledant definitiv în cadrul Baroului Constanța, arbitru comercial la Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța și conf. univ. dr. al Facultății de Drept și Științe administrative a Universității „Ovidius” Constanța.
A mai scris: