Considerații privind stabilirea temporară a sediului unei societăți la sediul profesional al avocatului

Abstract

Summary
Regarding the current regulation of the activity of establishing the headquarters of a company at
the attorney’s office, according to art. 3 lit. H) of Law no. 51/1995, and the special conditions under
which a legal assistance contract may be amended, according to the Statute of the Lawyer’s
profession, the only legal way expressed by the legislator is the right of the parties to conclude a new
and separate legal assistance contract (or more) in compliance with the one-year term stipulated by
art. 105 para. (2) of the Statute of the Lawyer’s profession. The additional act of extension of the legal
assistance contract initially concluded does not constitute a legal means allowing the modification of
the legal assistance contract, according to art. 104 of the Statute of the Lawyer’s profession.
Keywords: the lawyer’s headquarters, temporary establishment of the headquarters, a new
legal assistance contract, distinct from the existing one, an additional act of extension of the legal
assistance contract

 

 

1. Condiții privind stabilirea temporară a sediului la sediul profesional al avocatului. Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare[1], stabilește modalitățile prin care se realizează activitatea avocatului, respectiv tipurile de activități care definesc specificul profesiei de avocat.

În acest sens, la lit. h) a art. 3) din Legea nr. 51/1995, legiuitorul reglementează expres că reprezintă activitate a avocatului cea de „stabilire temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate”.

Ab initio, observăm că legiuitorul limitează durata de timp pentru care sediul social al unei societăți poate fi stabilit la sediul profesional al avocatului, prin utilizarea noțiunii de „stabilire temporară”, chiar fără a specifica, în concret, durata maximă de timp în care o societate poate avea sediul social la sediul profesional al avocatului.

Pe de altă parte, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 trebuie corelat cu dispozițiile art. 104 din Statutul profesiei de avocat[2], deoarece acesta din urmă arată în mod expres că stabilirea temporară a sediului unor societăți la sediul profesional al avocatului este permisă exclusiv în vederea realizării a trei obiective certe, care constituie în același timp și acte/operațiuni care aparțin obiectului contractului încheiat între avocat și reprezentantul legal al societății, prin care se atinge finalitatea stabilirii temporare a sediului social la sediul profesional al avocatului.

Astfel, stabilirea temporară a sediului unor societăți la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediului profesional al avocatului pentru:

a. pentru constituirea legală și autorizarea funcționării societății;
b. pentru mutarea sediului societății;
c. pentru stabilirea unui sediu secundar al societății în cauză.

Cele trei situații în care sediul profesional al avocatului poate fi utilizat drept sediu al unei societăți trebuie să fie circumscrise finalității stabilite într-un mod mai riguros de către legiuitor, deoarece de această dată scopul în vederea căruia o societate își poate alege stabili sediul social la sediul profesional al avocatului se impune a fi limitat, conform art. 104 din Statutul profesiei de avocat.

În consecință, o societate își poate stabili sediul la sediul profesional al avocatului doar temporar și limitat, în vederea constituirii legale și autorizării funcționării, în vederea mutării sediului sau în vederea stabilirii unui sediu secundar.

Potrivit art. 105 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, perioada pentru care societatea își poate stabili temporar sediul social la sediul profesional al avocatului nu poate depăși un an.

Indiferent care este scopul pentru care societatea decide să-și stabilească sediul la sediul profesional al avocatului (pentru constituirea legală și autorizarea funcționării, pentru mutarea sediului sau pentru stabilirea unui sediu secundar), întotdeauna avocatul are obligația de a întocmi și semna cu reprezentantul societății un contract separat de asistență juridică având acest obiect, conform art. 105 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat.

2. Despre obiectul contractului de asistență juridică. Dacă se decide înființarea unei societăți, dacă o societatea în funcțiune decide să își mute sediul social la sediul profesional al unui avocat sau să își stabilească sediul secundar la sediul profesional al unui avocat, avocatul în cauză are obligația de a încheia, pentru oricare dintre cele trei ipoteze arătate limitativ de către legiuitor, un contract de asistență juridică cu reprezentantul respectivei societăți în care să fie arătat în mod expres obiectul contractului, care nu poate fi decât fie constituirea legală și autorizarea funcționării societății comerciale, fie mutarea sediului societății, fie stabilirea unui sediu secundar al societății în cauză pe o durată de maxim un an de zile.

Mai mult, art. 105 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat se impune a fi coroborat cu dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, care prevăd în mod expres că activitatea de stabilire temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului (s.n., în oricare dintre cele trei ipoteze arătate de art. 104 din Statutul profesiei de avocat) se poate desfășura în temeiul unui nou contract de asistență juridică.

În consecință, considerăm corectă interpretarea conform căreia, pentru o singură societate, la sediul profesional al unui avocat se poate stabili sediul social al acestei societăți la înființarea acesteia, la înființarea unui punct de lucru/sediu secundar al acesteia sau în cazul în care decide mutarea sediul social la sediul profesional al acestui avocat, oricare dintre cele trei situații, pentru maxim 1 an de zile, în temeiul unui contract de asistență juridică distinct, nou, diferit. Odată înființată societatea sau un sediu secundar al acesteia, societatea poate decide să fie mutate, pentru perioada maximă de 1 an de zile, de la un avocat la un alt avocat, evident în temeiul unui nou contract de asistență juridică.

Potrivit art. 6 teza a II-a din Statutul profesiei de avocat, contractul de asistență juridică dintre avocat și reprezentantul legal al societății, apt de a naștere drepturilor și obligațiilor avocatului, trebuie să fie încheiat legal, adică cu respectarea condițiilor precizate mai sus.

Se observă că cele trei situații în care clientul își poate stabili sediul social la sediul profesional al avocatului au natura juridică a unor operațiuni cu executare succesivă, ulterior nașterii lor, efectele contractului de asistență juridică derulându-se pentru perioada de timp stabilită ca și durată, conform acordului de voință al părților, care ia naștere la momentul încheierii efective a contractului de asistență juridică.

Pe de altă parte, cu referire la dispozițiile art. 104 din Statutul profesiei de avocat coroborat cu art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, și cu respectarea termenului maxim de 1 an de zile stabilit de art. 105 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, considerăm că se impun anumite clarificări:

– societatea este liberă să își stabilească sediul social la sediul profesional al avocatului la constituirea sa și să își autorizeze desfășurarea activităților de birou la sediul profesional al avocatului[3];

– societatea este liberă să își stabilească sediul social la sediul profesional al avocatului la constituirea sa, iar autorizarea activităților de birou se poate realiza ulterior constituirii societății, prin încheierea unui contract de asistență juridică nou, distinct de cel dintâi, încheiat obligatoriu cu același avocat sau prin modificarea contractului de asistență juridică printr-un act adițional cu acest obiect;
– societatea este liberă să își stabilească sediul social la sediul profesional al avocatului, fără a-și autoriza desfășurarea activităților de birou la sediul profesional al acestuia;
– societatea este liberă să își mute sediul social la sediul profesional al unui alt avocat, prin încheierea unui contract de asistență juridică, cu sau fără autorizarea activităților de birou la sediul profesional al acestuia;
– societatea este liberă să își stabilească sediu secundar la sediul profesional al avocatului, fără autorizarea activităților de birou la sediul profesional al avocatului.

3. Imposibilitatea modificării contractului de asistență juridică având ca obiect stabilirea temporară a sediului la sediul profesional al avocatului, cu referire la durata acestuia. Conform prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, avocatul, precum și clientul au dreptul să renunțe la contractul de asistență juridică sau să îl modifice de comun acord, în condițiile prevăzute de statutul profesiei.

Pe de altă parte, art. 123 din Statutul profesiei de avocat prevede că părțile pot modifica contractul de asistență juridică, cu respectarea dispozițiilor legale, a prezentului statut și, după caz, a condițiilor prevăzute în contract, în acest caz, dispozițiile art. 126 rămânând aplicabile.

Modificarea contractului de asistență juridică cu privire la stabilirea temporară a sediului unei societăți la sediul profesional al avocatului, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei este admisibilă doar în trei situații:

a. pentru constituirea și autorizarea funcționării societății comerciale;
b. pentru mutarea sediului societății;
c. pentru stabilirea unui sediu secundar al societății în cauză,

legiuitorul definind exact obiectul acestei instituții juridice și stabilind că pentru oricare dintre cele trei operațiuni este necesar să se încheie un nou contract de asistență juridică.

Observăm că legiuitorul pare să fi exclus din obiectul activității de stabilire temporară a sediului social la sediul profesional al avocatului și alte operațiuni juridice, ca de exemplu, cea de prelungire a sediului social/a sediului secundar, chiar dacă perioada de 1 an de zile nu s-ar depăși. Condițiile prevăzute de statutul profesiei, la care face trimitere directă art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, reglementează cu caracter limitativ și imperativ cele trei situații[4] în care societatea își poate stabili temporar sediul social la sediul profesional al avocatului, de la care nu se poate deroga prin voința directă a părților.

De altfel, și prevederile art. 3 alin. (1) lit. (i) din Legea nr. 51/1995, conform cărora stabilirea temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului se poate desfășura în temeiul unui nou contract de asistență juridică reprezintă tot o normă juridică cu caracter imperativ. Noul contract de asistență juridică, având acest obiect, reprezintă în același timp și un contract separat de asistență juridică, ceea ce înseamnă că și prevederile art. 105 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat au caracter imperativ.

În consecință, modificarea contractului de asistență juridică de comun acord între avocat și clientul său nu este compatibilă cu activitatea de stabilire temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului, cele trei situații reglementate de art. 104 din Statutul profesiei de avocat având natura juridică a unor acte cu executare succesivă, îndeplinirea acestora permițând revenirea/modificarea asupra lor. Acesta este și motivul pentru care legiuitorul obligă imperativ avocatul la încheierea unui nou și separat contract de asistență juridică cu clientul său, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

Dispoziția legală cuprinsă în art. 105 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, conform căreia perioada pentru care sediul societății în cauza este stabilită la sediul profesional al avocatului nu poate depăși un an, iar dovada sediului se face cu contractul de asistență juridică, are tot caracter imperativ și trebuie corelată cu celelalte dispoziții legale menționate. Este o normă juridică primară, cu aplicabilitate directă la momentul stabilirii temporare a sediului la sediul profesional al avocatului, în oricare dintre cele trei situații arătate limitativ de art. 104 din Statutul profesiei de avocat, care necesită, de fiecare dată, un nou și separat contract de asistență juridică.

Rezultă că, dacă contractul de asistență juridică pentru constituirea și autorizarea funcționării societății, pentru mutarea sediului sau pentru stabilirea unui sediu secundar la sediul profesional al avocatului, este încheiat inițial pe o perioadă mai mică de 1 an de zile, părțile nu pot modifica durata inițială a perioadei din cuprinsul contractului de asistență juridică, prin încheierea unui act adițional de prelungire a acestuia.

Contractul de asistență juridică încheiat inițial va expira la data stabilită în cuprinsul său, urmând ca părțile să încheie un alt contract de asistență juridică (nou și distinct de cel inițial), cu respectarea termenului maxim de 1 an de zile, cu același avocat. În acest sens sunt și dispozițiile art. 1243 Cod civil, care prevăd că daca prin lege nu se prevede altfel, orice modificare a contractului este supusă condițiilor de formă cerute de lege pentru încheierea sa.

4. Actul adițional la contractul de asistență juridică având ca obiect stabilirea temporară a sediului la sediul profesional al avocatului. Contractul de asistență juridică reprezintă un contract numit, având o reglementare expresă în cuprinsul Statutului profesiei de avocat (Secțiunea a II-a, art. 121 – art. 149), cu executare succesivă, motiv pentru care părțile îi pot aduce modificări, aspect prevăzut expres prin art. 29 alin. (2) și art. 123 din Legea nr. 51/1995.

Se ridică întrebarea dacă modificarea contractului de asistență juridică se poate realiza doar prin încheierea unui nou și separat contract de asistență juridică sau, pentru același scop, părțile au posibilitatea legală de a încheia un act adițional de prelungire a contractului de asistență juridică încheiat inițial, cu respectarea termenului maxim de 1 an de zile.

În condițiile în care contractul de asistență juridică beneficiază de o reglementare specială prin Statutul profesiei de avocat, pentru care art. 123 reglementează expres condițiile privind modificarea sa, considerăm că actul adițional de prelungire a contractului încheiat inițial nu constituie un mijloc legal care să permită modificarea contractului, conform art. 104 din Statutul profesiei de avocat.

Finalitatea urmărită de legiuitor a fost aceea de a acorda societății, în cele trei situații arătate expres de legiuitor în cadrul art. 104 din Statutul profesiei de avocat, „un colac de salvare” pentru o perioadă temporară de timp, în care societății să-i fie asigurat un spațiu cu destinație de sediu social/secundar.

Dispozițiile privind obligația societății de a avea un sediu social stabil reprezintă un element de identificare a societății[5], de ordine publică, menționat ca atare în cuprinsul actului constitutiv al societății și pe toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și orice alte documente întrebuințate în comerț[6].

DOWNLOAD FULL ARTICLE


[1] Legea nr. 51/1995 a fost în M. Of. nr. 116 din 9 iunie 1995, republicată în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011 și a fost recent modificată prin Legea nr. 25/2017, publicată în M. Of. nr. 210 din 28 martie 2017.

[2] A se vedea Hotărârea nr. 64 din 3 decembrie 2011 a UNBR privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, publicată în M. Of. nr. 898 din data de 19 decembrie 2011.

[3] Prin autorizarea funcționării, în sensul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, se înțelege asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfășurării activităților declarate.

[4] Cele trei situații privesc constituirea societății, mutarea sediului social al societății și stabilirea sediului secundar al acesteia, cu trimitere la considerațiile privind autorizarea funcționării precizate anterior.

[5] A se vedea art. 7 lit. b) și art. 8 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cuprinsul cererii de înmatriculare în registrul comerțului, așa cum este stabilit de art. 13 lit. b), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) etc. din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

[6] Potrivit art. 29 din Legea nr. 26/1990, comerciantul este obligat să menționeze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și orice alte documente întrebuințate în comerț, numele/denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare și, dacă este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Considerații privind stabilirea temporară a sediului unei societăți la sediul profesional al avocatului was last modified: iunie 20th, 2017 by Daniela Moțiu

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Daniela Moțiu

Daniela Moțiu

Este conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest, Timișoara și avocat în Baroul Timiș.