Condițiile de avansare în gradul imediat următor pentru personalul care a avut calitatea de poliţist de penitenciare/funcţionar public cu statut special/cadru militar în sistemul administraţiei penitenciare (OMJ nr. 3846/C/2021)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 3846/C/2021 privind condițiile de avansare în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiași categorii, pentru personalul care a avut calitatea de polițist de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în sistemul administrației penitenciare

(M. Of. nr. 753 din 3 august 2021)

 

Ordinul cuprinde condițiile de avansare în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiași categorii, pentru personalul care a avut calitatea de polițist de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în sistemul administrației penitenciare.

În M. Of. nr. 753 din 3 august 2021 s-a publicat Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 3846/C/2021 privind condițiile de avansare în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiași categorii, pentru personalul care a avut calitatea de polițist de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în sistemul administrației penitenciare. 

Vă prezentăm, în continuare, cuprinsul respectivului ordin.

Art. 1

„Personalul care a avut calitatea de polițist de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în activitate în sistemul administrației penitenciare și căruia i-au încetat raporturile de serviciu sau a fost trecut în rezervă/retragere ca urmare a pensionării în condițiile legii poate fi avansat în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiași categorii, în condițiile stabilite de prezentul ordin”.

Art. 2

„Avansarea în gradul militar imediat următor a personalului prevăzut la art. 1 din sistemul administrației penitenciare se face la propunerea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a conducătorilor unităților penitenciare din cadrul cărora s-au pensionat sau a asociațiilor legal constituite ale pensionarilor militari/pensionarilor din sistemul administrației penitenciare”.

Art. 3

„(1) Avansarea în gradul militar imediat următor se va face cu ocazia zilei de 29 iunie «Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare» și a zilei de 1 Decembrie «Ziua Națională a României».

(2) Competența avansării în gradele de general în rezervă/retragere revine Președintelui României, respectiv ministrului justiției pentru celelalte grade în rezervă/retragere”.

Art. 4

„(1) Gradele militare în care poate fi avansat personalul de la art. 1 sunt cele prevăzute la art. 94 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Stagiul minim în gradul militar pentru personalul de la art. 1 este cel prevăzut la art. 94 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, majorat cu un an”.

Art. 5

„(1) Personalul care a deținut grad militar/profesional din corpul subofițerilor/agenților poate fi propus pentru avansare în gradul militar imediat următor, în condițiile art. 1, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) i-au încetat raporturile de serviciu prin pensionare în condițiile legii;

b) are o vechime de cel puțin 20 de ani în sistemul administrației penitenciare sau în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;

c) a îndeplinit stagiul minim prevăzut la art. 4, pentru avansarea în gradul militar imediat următor;

d) la ultimele trei evaluări ale activității profesionale anuale a obținut calificativul cel puțin «Foarte bun»;

e) a dovedit interes pentru perfecționarea pregătirii generale și profesionale, la aprecierea acestei condiții urmând a se avea în vedere absolvirea de studii superioare ori a unor cursuri acreditate în specialitatea funcției pe care a deținut-o sau într-o specialitate înrudită, confirmate prin documente de absolvire și/sau o caracterizare din partea conducătorului unității de la care i-au încetat raporturile de serviciu, sau a fost trecut în rezervă/retragere ca urmare a pensionării, care să releve calitățile morale și profesionale ale celui în cauză, precum și realizările din activitatea profesională desfășurată.

(2) Personalul care a deținut grad militar/profesional din corpul ofițerilor poate fi propus pentru avansare în gradul militar imediat următor, în condițiile art. 1, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) i-au încetat raporturile de serviciu prin pensionare în condițiile legii;

b) are o vechime de cel puțin 20 de ani în sistemul administrației penitenciare sau în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;

c) a îndeplinit stagiul minim prevăzut la art. 4 pentru avansarea în gradul militar imediat următor;

d) la ultimele trei evaluări ale activității profesionale anuale a obținut calificativul cel puțin «Foarte bun»;

e) a participat la activități în sprijinul personalului din sistemul penitenciar sau de pregătire profesională a acestuia, la elaborarea unor lucrări de specialitate, de analiză și sinteză a unor fenomene din sistemul penitenciar ori la elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniu, cu impact ridicat asupra organizării și funcționării sistemului administrației penitenciare.

(3) Ofițerii cu grad militar de colonel în rezervă sau în retragere pot fi avansați în gradul militar de general, în condițiile art. 1, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) le-au încetat raporturile de serviciu prin pensionare în condițiile legii;

b) au o vechime de cel puțin 20 de ani în sistemul administrației penitenciare sau în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;

c) în perioada cât s-au aflat în activitate au avut o vechime în gradul profesional/militar de comisar șef de poliție penitenciară/colonel de minimum 5 ani și au fost încadrați prin numire definitivă sau temporară cel puțin 3 ani în această perioadă în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de poliție penitenciară/general;

d) au fost apreciați în ultimele 3 evaluări ale activității profesionale anuale cu calificativul cel puțin «Foarte bun»;

e) să aibă merite deosebite, pe plan național sau internațional atât, pe timpul cât s-au aflat în activitate, cât și ulterior. În categoria meritelor deosebite sunt incluse:

– fapte și acte exemplare în plan profesional și social;

– desfășurarea unei activități deosebite în legătură cu domeniul sistemului administrației penitenciare, precum elaborarea unor lucrări de specialitate, de analiză și sinteză a unor fenomene din sistemul penitenciar, cu valoare recunoscută, sau realizarea unor obiective cu impact major asupra organizării și funcționării administrației penitenciare;

– alte activități de natură să contribuie la imaginea sistemului administrației penitenciare.

(4) Ofițerii cu grad militar de general în rezervă sau în retragere pot fi avansați în următorul grad militar de general, cu respectarea dispozițiilor alin. (3) lit. a), b), d) și e), dacă au fost încadrați prin numire definitivă sau temporară cel puțin 3 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad profesional mai mare decât gradul de chestor de poliție penitenciară sau general de brigadă, care să permită avansarea într-o treaptă superioară, fără însă a depăși nivelul prevăzut în statele de organizare”.

Art. 6

„(1) Nu pot fi avansați în gradul militar imediat următor, în condițiile stabilite de prezentul ordin, persoanele care au suferit condamnări ori care au adus atingere demnității, prestigiului și normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de militari, funcționari publici cu statut special sau polițiști de penitenciare, înainte sau după pensionare.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) foștii militari, funcționari publici cu statut special sau polițiști de penitenciare condamnați din motive politice.

(3) Nu pot fi avansați în gradul militar imediat următor, în condițiile stabilite de prezentul ordin, cei care aderă sau fac parte din organizații interzise de legislația română”.

Art. 7

„(1) Propunerile formulate de către conducătorii unităților din sistemul administrației penitenciare sau de asociațiile legal constituite ale pensionarilor militari/pensionarilor din sistemul administrației penitenciare sunt înaintate spre avizare directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. În urma avizării, propunerile sunt înaintate spre aprobare ministrului justiției.

(2) Propunerile formulate de către conducătorii unităților din sistemul administrației penitenciare sau de asociațiile legal constituite ale pensionarilor militari/pensionarilor din sistemul administrației penitenciare pentru avansarea în gradul militar de general sunt înaintate ministrului justiției, pentru avizare, prin intermediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, fiind însoțite de punctul de vedere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, înaintat sub semnătura directorului general. În urma avizării, ministrul justiției formulează propuneri corespunzătoare de avansare în gradul militar de general către Președintele României.

(3) Propunerile formulate în condițiile alin. (1) și (2) sunt înaintate cu cel puțin 60 de zile înainte de termenele prevăzute la art. 3.

(4) Propunerile formulate în condițiile alin. (1) și (2) sunt avizate sub aspectul îndeplinirii condițiilor de avansare în gradul militar imediat următor de compartimentul de resurse umane din unitatea de la care cel în cauză s-a pensionat”.

Art. 8

„Direcția management resurse umane din Administrația Națională a Penitenciarelor și structurile de resurse umane din unitățile subordonate sprijină, la cerere, pensionarii și asociațiile legal constituite ale pensionarilor militari/pensionarilor din sistemul administrației penitenciare pentru obținerea de date, informații sau copii de pe documentele aflate în arhiva acestora, în vederea întocmirii dosarului de propunere de avansare în gradul militar imediat următor, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal”.

Art. 9

„Fiecare propunere este însoțită de un dosar ce cuprinde următoarele documente:

a) curriculum vitae al persoanei propuse;

b) copie a cărții de identitate;

c) copie a deciziei de pensionare;

d) cazier judiciar;

e) copia livretului militar actualizat de centrul militar;

f) copii de pe actele de studii sau certificate de absolvire a cursurilor acreditate în specialitatea funcției pe care a deținut-o sau într-o specialitate înrudită;

g) adeverință care să ateste vechimea în sistemul administrației penitenciare, funcția și gradul prevăzut al funcției deținute la data încetării raporturilor de serviciu/trecere în rezervă/retragere, precum și modalitatea de încetare a activității;

h) copie a ultimelor trei evaluări ale activității profesionale anuale sau adeverință care să ateste calificativele;

i) declarație pe propria răspundere că nu aderă și nu face parte din organizații interzise de legislația română;

j) caracterizare întocmită de compartimentul de resurse umane din unitatea de la care a fost trecut în rezervă/retragere, ca urmare a pensionării, semnată de conducătorul respectivei unități;

k) orice alte acte care fac dovada îndeplinirii condițiilor stabilite de prezentul ordin”.

Art. 10

„Personalul care a avut calitatea de polițist de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în sistemul administrației penitenciare și care săvârșește fapte de eroism sau acte exemplare de curaj poate fi avansat în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiași categorii, atât în cursul vieții, cât și post mortem, chiar dacă nu îndeplinește toate condițiile prevăzute la art. 5”.

Art. 11

„(1) Avansarea în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiași categorii, pentru personalul care a avut calitatea de polițist de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în sistemul administrației penitenciare are titlu onorific, neimplicând beneficiul unor drepturi bănești.

(2) Confecționarea, precum și modul de purtare a gradului militar dobândit în urma avansării în rezervă se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind descrie„rea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific polițiștilor de penitenciare”.

Art. 12

„Personalul prevăzut la art. 1 poate beneficia de prevederile prezentului ordin de cel mult două ori în cursul vieții”.

Art. 13

Dispozițiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător și personalului care a avut calitatea de polițist de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în Ministerul Justiției”.

Art. 14

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Condițiile de avansare în gradul imediat următor pentru personalul care a avut calitatea de polițist de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în sistemul administrației penitenciare (OMJ nr. 3846/C/2021) was last modified: septembrie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.