Codul penal și Codul de procedură penală – modificări (Legea nr. 146/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

(M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009)

 

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

(M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010)

 

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

(M.Of. nr. 513 din 14 august 2013, cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

(M. Of. nr. 514 din 14 august 2013, cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

(rep. M. Of. nr. 948 din 15 octombrie 2020)

 

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale

(M. Of. nr. 515 din 18 mai 2021)

– modifică: Codul penal – art. 285 alin. (4); Codul de procedură penală – art. 215 alin. (2) lit. c), art. 218 alin. (3), art. 221 alin. (3), art. 521 alin. (4);

– introduce: Codul penal – art. 253 alin. (2^1), art. 285 alin. (3) lit. c), art. 285 alin. (4^1); Codul de procedură penală – art. 221 alin. (6^1), art. 221 alin. (12).

 

introduce: Legea nr. 253/2013 – art. 82 alin. (3^1)

 

modifică: Legea nr. 254/2013 – art. 37 alin. (4); art. 124 alin. (2); art. 125; 

– introduce: Legea nr. 254/2013 – art. 128^1; art. 129 alin. (3^1); 129 alin. (6) și (7); 131 alin. (1^1); art. 131 alin. (4).

 

– modifică: Legea nr. 217/2003 – sintagma „sistem electronic de supraveghere” se înlocuiește cu sintagma „dispozitiv electronic de supraveghere”.

 

În M. Of. nr. 515 din 18 mai 2021 s-a publicat Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale.

Redăm, în continuare, cele mai importante modificări și completări aduse Codului penal și Codului de procedură penală, conform cu „Titlul II: Modificarea și completarea unor acte normative” din cadrul Legii menționate mai sus.

 

Codul penal

Art. 285 alin. (4)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 285 alin. (4) se prezenta sub următoarea formă:

„(4) Pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 285 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b), pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării.

 

 

Art. 253 alin. (2^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 253, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) Distrugerea unui dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

 

 

Art. 285 alin. (3) lit. c)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 285 alin. (3), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

c) încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligației de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau condițiilor de deplasare, stabilite potrivit legii.

 

 

Art. 285 alin. (4^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 285, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) În situația prevăzută la alin. (3) lit. c), se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

 

 

Codul de procedură penală

Art. 218 alin. (3)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 218 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:

„(3) Măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul față de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune asupra unui membru de familie și cu privire la inculpatul care a fost anterior condamnat definitiv pentru infracțiunea de evadare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 218 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul față de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune asupra unui membru de familie cu care acesta locuiește, cu privire la inculpatul care locuiește cu persoanele prevăzute la art. 221 alin. (2) lit. b) ori cu privire la persoana cercetată sau condamnată pentru infracțiunea de evadare.”

 

 

Art. 221 alin. (3)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 221 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:

„(3) Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere și/sau să respecte una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. d)-k). Prevederile art. 215 alin. (8), (81) și (9) se aplică în mod corespunzător.

 

 

Art. 521 alin. (4)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 521 alin. (4) se prezenta sub următoarea formă:

„(4) Darea în urmărire se dispune prin ordin de Inspectoratul General al Poliției Române.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 521 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Darea în urmărire se dispune, prin ordin, de Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, de inspectoratul de poliție județean, sesizat potrivit alin. (3).

 

 

Art. 221 alin. (6^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 221, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:

(6^1) În situația prevăzută la alin. (6), în încheiere se va indica în mod expres perioada de timp, precum și, după caz, locul de muncă, instituția de învățământ, unitatea sanitară sau alt loc în care s-a aprobat deplasarea inculpatului.

 

 

Art. 221 alin. (12)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 221, după alin. (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:

(12) Atunci când, cu rea-credință, inculpatul încalcă obligația de a nu părăsi imobilul ori nu respectă itinerarul sau condițiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat și de a-l prezenta de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanței de judecată, în cursul judecății, pentru a proceda potrivit alin. (11).

 

Totodată, Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale are următorul cuprins:

TITLUL I: Monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Organizarea și funcționarea SIME

CAPITOLUL III: Modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere

SECȚIUNEA 1: Utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere

SECȚIUNEA 2: Crearea semnalărilor și colectarea datelor de localizare

CAPITOLUL IV: Procedura în cazul generării alertelor

CAPITOLUL V: Accesul autorităților la datele de localizare

CAPITOLUL VI: Protecția datelor cu caracter personal

CAPITOLUL VII: Dispoziții tranzitorii și finale

TITLUL II: Modificarea și completarea unor acte normative

 

Art. precizează următoarele aspecte:

Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege reglementează:

a) înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului informatic de monitorizare electronică, denumit în continuare SIME;

b) modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere și modul de acțiune în situația generării unor alerte;

c) măsuri de protecție a datelor din cadrul SIME.

(2) SIME se utilizează în scopul monitorizării electronice, cu ocazia:

a) executării măsurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

b) executării măsurii arestului la domiciliu, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

c) aplicării ordinului de protecție provizoriu și ordinului de protecție, potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată;

d) aplicării ordinului european de protecție, în cazul în care România este stat emitent, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în cadrul procedurilor prevăzute la lit. a) și b);

e) supravegherii la distanță, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Monitorizarea electronică realizată în condițiile prezentei legi vizează exclusiv dispozitive de supraveghere electronică localizate pe teritoriul României.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică procedurilor judiciare ce privesc persoane condamnate aflate, potrivit legii, în supravegherea serviciului de probațiune. Monitorizarea electronică în cazul acestor persoane se realizează în condițiile prevăzute de legea specială.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Art. 10 prezintă următoarele: „Reguli generale privind utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere

(1) În cadrul monitorizării electronice se pot utiliza dispozitive electronice de supraveghere mobile sau fixe.

(2) Dispozitivele electronice de supraveghere mobile trebuie să asigure informarea persoanei supravegheate cu privire la emiterea unei alerte.

(3) Montarea, demontarea, precum și orice operațiuni de întreținere a dispozitivelor electronice de supraveghere se realizează de către operatorul tehnic.

(4) Persoana supravegheată este obligată să mențină dispozitivul electronic de supraveghere în stare de funcționare, potrivit instrucțiunilor tehnice primite.

(5) Persoana protejată sau, după caz, reprezentantul legal este responsabil de menținerea dispozitivelor electronice de supraveghere în stare de funcționare, potrivit instrucțiunilor tehnice primite.

 

Art. 21 se axează pe următoarele aspecte importante:

Categorii de alerte

(1) În cadrul SIME sunt generate următoarele categorii de alerte:

a) alertă de părăsire a imobilului, generată ca urmare a constatării prezenței dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, în afara imobilului;

b) alertă de depășire a perimetrului, generată ca urmare a constatării prezenței dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, în afara itinerarului sau limitei teritoriale stabilite;

c) alertă de apropiere, generată ca urmare a constatării prezenței dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, în proximitatea dispozitivului electronic de supraveghere deținut de persoana protejată, sub distanța prestabilită;

d) alertă de defecțiune, generată ca urmare a pierderii semnalului dispozitivului electronic de supraveghere sau constatării oricăror alte defecțiuni în legătură cu funcționarea optimă a acestuia;

e) alertă de testare, generată în cadrul procedurii de montare a dispozitivului electronic de supraveghere, pentru a verifica funcționarea optimă a acestuia.

(2) Alertele prevăzute la alin. (1) sunt generate de SIGA și, după caz, de către dispozitivele electronice de supraveghere.

Codul penal și Codul de procedură penală – modificări (Legea nr. 146/2021) was last modified: iulie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.