Codul fiscal – modificări (Legea nr. 2/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)
Legea nr. 2/2017
(M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2017)

– modifică: art. 100; art. 101 alin. (9); art. 132 alin. (2); art. 153 alin. (2); art. 160, denumirea marginală și alin. (1); art. 168 alin. (9); art. 169 alin. (1) și (6)

introduce: art. 168 alin. (9^1) – (9^3)

– abrogă: art. 153 alin. (1) lit. e); art. 169 alin. (7) – (10)

În M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2017, a fost publicată Legea nr. 2/2017 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 2/2017.

 

Art. 100 din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 100 prevedea faptul că:

(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:

a) contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii;
b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.

(2) Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se majorează cu 50 lei în fiecare an fiscal, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, până ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 100 dispune următoarele:

Art. 100

Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei”.

 

Art. 101 alin. (9) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 101 alin. (9) prevedea faptul că în cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, impozitul se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reținut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din suma totală a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, și a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislației în vigoare la data plății.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (9) dispune următoarele:

(9) În cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, impozitul se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reținut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din suma totală a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată, după caz, potrivit legii în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente și a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislației în vigoare la data plății. Impozitul se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății veniturilor respective. Impozitul astfel reținut se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile”.

 

Art. 132 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 132 alin. (2) prevedea faptul că plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din pensii, din arendare, precum și a persoanelor juridice care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului datorat de persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8) și (9), care au obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 132 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din arendare, precum și a persoanelor juridice care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului datorat de persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8) și (9), care au obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit”.

 

Art. 153 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 153 alin. (1) lit. e) prevedea faptul că următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:

(…)

e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României;

(…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (1) lit. e) – se abrogă.

 

Art. 153 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 153 alin. (2) prevedea faptul că persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)–e), care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) – d), care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate”.

 

Art. 160, denumirea marginală și alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 160, denumirea marginală și alin. (1) prevedeau faptul că:

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice cu venituri din pensii și de cele care primesc indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 160, denumirea marginală și alin. (1) dispun următoarele:

Art. 160

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice cu venituri din pensii și de către cele care primesc indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul lunar din pensii. Contribuția se suportă de la bugetul de stat”.

 

Art. 168 alin. (9) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 168 alin. (9) prevedea faptul că:

(9) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii care depășesc, lunar, valoarea întregită la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se realizează de către organul fiscal competent în baza declarației specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declarației privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 168 alin. (9) dispune următoarele:

(9) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se realizează de către organul fiscal competent în baza declarației specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declarației privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte”.

 

Art. 168 alin. (9^1) – (9^3) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

 

Noua reglementare

La art. 168, după alin. (9), se introduc trei noi alineate, alin. (9^1) – (9^3).

Potrivit noii reglementări, art. 168 alin. (9^1) – (9^3) dispune următoarele:

(9^1) Informațiile privind cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate calculate conform alin. (9) se comunică de către A.N.A.F. Ministerului Sănătății, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(9^2) Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și casele sectoriale de pensii, precum și entitățile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k), calculează și comunică Ministerului Sănătății, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile privind cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat.

(9^3) În vederea înregistrării în Registrul unic de evidență al asiguraților, A.N.A.F., Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și casele sectoriale de pensii, și entitățile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k), transmit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în format electronic, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, listele persoanelor fizice care realizează venituri din pensii pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat”.

 

Art. 169 alin. (1) și (6) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 169 alin. (1) și (6) prevedea faptul că:

(1) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)–o), precum și persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declarația prevăzută la art. 147 alin. (1).

(…)

(6) Pentru încadrarea persoanelor fizice prevăzute la alin. (5) în categoria persoanelor care realizează venituri din pensii care depășesc, lunar, valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, organul fiscal utilizează cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă depunerii declarației privind venitul estimat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 169 alin. (1) și (6) dispune următoarele:

Art. 169

(1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declarația prevăzută la art. 147 alin. (1):

a) persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) instituțiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) – i) și l) – o);
c) Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și casele sectoriale de pensii, pentru persoanele preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
d) persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

(…)

(6) Pentru transformarea în lei a sumelor obținute în valută, reprezentând venituri din pensii realizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (5), se utilizează cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă depunerii declarației privind venitul estimat”.

 

Art. 169 alin. (7) – (10) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 169 alin. (7) – (10) prevedea faptul că:

(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt obligate să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației de venit estimat sau a declarației privind venitul realizat, după caz, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 121. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(8) Obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele menționate la alin. (6) se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declarației specifice prevăzute la art. 130 alin. (4). Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere.

(9) Sumele de plată stabilite prin decizia de impunere anuală se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, iar cele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

(10) Deciziile de impunere, prevăzute la alin. (7) și (8), se emit la termenul și în forma stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 169 alin. (7) – (10) – se abrogă.

 

Alte prevederi relevante din Legea nr. 2/2017)

Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile prevăzute în respectiva lege se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării respective legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul fiscal – modificări (Legea nr. 2/2017) was last modified: februarie 17th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.