Codul fiscal – modificări (Legea nr. 112/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal Legea nr. 112/2016
(M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016)
modifică: art. 178 alin. (4); titlul V cap. III, denumirea secțiunii a zecea; art. 180 – 183; art. 456 alin. (1) lit. s); art. 464 alin. (1) lit. s); art. 469 alin. (1) lit. c); art. 476 alin. (1) lit. b); art. 477 alin. (7); art. 485 alin. (1) lit. b); art. 495 lit. g)
introduce: art. 179 alin. (61)

În M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 112/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal.

Art. 178 alin. (4) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 178 alin. (4) prevedea faptul că pentru anul 2016, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă venitul pentru care se calculează contribuția este singurul realizat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 178 alin. (4) stabilește următoarele:

În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, contribuția datorată lunar se datorează asupra acestor baze de calcul”.

 

Art. 179 alin. (61) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)

 

Noua reglementare

La art. 179, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (61).

Potrivit noii reglementări, art. 179 alin. (61) stabilește următoarele:

Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul persoanelor fizice care realizează, în cursul anului fiscal, exclusiv venituri din investiții și/sau din alte surse, pentru care baza anuală de calcul se situează sub nivelul valorii a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară pentru aceste venituri nu se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate”.

 

Titlul V cap. III, denumirea secțiunii a zecea din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul V cap. III, denumirea secțiunii a zecea era următoarea: „Înregistrarea în evidența fiscală, declararea, stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul în care persoanele fizice nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)–o), pentru care plata contribuției se suportă din alte surse”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul V cap. III, denumirea secțiunii a zecea este următoarea:

Declararea, stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 sau care realizează venituri lunar exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) – o), pentru care plata contribuției se suportă din alte surse”.

 

Art. 180 – 183 din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 180 – 183 stabileau faptul că:

Art. 180 („Înregistrarea în evidența fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri”)

(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuției se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuție de asigurări sociale de sănătate și au obligația să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie.

(2) Contribuția prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe țară și se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în această categorie.

(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni și nu au efectuat plata contribuției lunare pentru această perioadă, contribuția datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară. Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni și nu s-a efectuat plata contribuției lunare pentru această perioadă, contribuția datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabilește proporțional cu perioada respectivă.

Art. 181 („Depunerea declarației”)

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) au obligația să depună la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie, o declarație în vederea stabilirii obligațiilor de plată.

(2) Persoanele fizice care se încadrează în situația prevăzută la art. 180 alin. (3) depun declarația prevăzută la alin. (1) la data solicitării înregistrării.

(3) Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Art. 182 („Stabilirea și plata contribuției”)

(1) Organul fiscal competent stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele prevăzute la art. 180, pe baza informațiilor din declarația prevăzută la art. 181 alin. (1) și emite anual decizia de impunere la termenul și în forma stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(2) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1), plata contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(3) Pentru persoanele fizice care se încadrează în situația prevăzută la art. 180 alin. (3), plata contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit alin. (1), datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Art. 183 („Prevederi privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri”)

Persoanele prevăzute la art. 180 care încep să realizeze venituri de natura celor menționate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției ori cu plata contribuției suportată din alte surse vor depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de încetare a calității de persoană fizică fără venituri, în vederea recalculării contribuției de asigurări sociale de sănătate. Modelul cererii se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 180 – 183 stabilesc următoarele:

Art. 180 („Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară și nu se încadrează În categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau În categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)-o), pentru care plata contribuției se suportă din alte surse”)

(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau în categoriile de persoane [pentru care plata contribuției se suportă din alte surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate astfel:

a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe țară, și au obligația să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declarația prevăzută la art. 181; sau

b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declarației prevăzute la art. 181, aplicând cota individuală de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară.

(2) Salariul de bază minim brut pe țară, prevăzut la alin. (1 ), este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, la data depunerii declarației prevăzute la art. 181”.

Art. 181 („Depunerea declarației”)

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) depun o declarație la organul fiscal competent, în vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale de sănătate.

(2) Procedura de declarare și stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui ANAF”.

Art. 182 („Plata contribuției”)

(1) în cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. a), plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declarației prevăzute la art. 181, pe toată perioada declarată conform art. 181.

(2) În cazul prevăzut la art. 180 alin. ( 1) lit. b ), plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează la data depunerii declarației prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b)”.

Art. 183 („Prevederi privind încetarea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate”)

Persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1 ), care încep să realizeze venituri de natura celor menționate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției ori cu plata contribuției suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit declarației prevăzute la art. 181. Modelul cererii se aprobă prin ordin al președintelui ANAF”.

 

Art. 456 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 456 alin. (1) lit. s) prevedea faptul că nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 456 alin. (1) lit. s) stabilește următoarele: nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;”.

 

Art. 464 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 464 alin. (1) lit. s) dispunea faptul că nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 464 alin. (1) lit. s) prevede următoarele:

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul fiscal – modificări (Legea nr. 112/2016) was last modified: august 29th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.