Codul de procedură fiscală – modificări (O.G. nr. 17/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul de procedură fiscală O.G. nr. 17/2015
(M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015)
introduce: art. 63 alin. (3)-(5), art. 100 alin. (4), art. 1131, art. 116 alin. (8)-(10), art. 145 alin. (3)-(6), art. 2291
modifică: art. 127 lit. b), art. 128 alin. (2), art. 1481, art. 149 alin. (12) în partea introductivă

În M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015, s-a publicat O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

O.G. nr. 17/2015 modifică următoarele acte normative:

Codul de procedură fiscală;

O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. și compl. ult.);

O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014);

O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (rep. M. Of. nr. 295 din 16 aprilie 2008; cu modif. și compl. ult.);

O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (M. Of. nr. 926 din 28 decembrie 2011; cu modif. ult.) aprobată prin Legea nr. 163/2012; cu modif. și compl. ult.).

 

Codul de procedură fiscală

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Codului de procedură fiscală prin O.G. nr. 17/2015:

 

Art. 63 („Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice”) alin. (3)-(5) Cod procedură fiscală (modificat prin O.G. nr. 17/2015)

Noua reglementare

La art. 63, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5).

Potrivit noii reglementări, art. 63 alin. (3)-(5) prevăd: „(3) Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitate de reprezentant autorizat al Ministerului Finanțelor Publice sau, după caz, al ministrului finanțelor publice, este autoritatea competentă din România pentru efectuarea schimbului de informații în scopuri fiscale cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, pentru informațiile prevăzute de respectivele instrumente juridice de drept internațional.

(4) Informațiile se transmit la cererea autorității solicitante din statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional, altele decât statele membre ale Uniunii Europene. Termenele prevăzute la art. 10911 pentru transmiterea informațiilor se aplică și pentru schimbul de informații prevăzut de prezentul articol, cu excepția cazului în care prin instrumentul juridic de drept internațional sunt prevăzute alte termene.

(5) Toate schimburile de informații efectuate în temeiul prezentului articol se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 100 („Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală”) alin. (4) Cod procedură fiscală (modificat prin O.G. nr. 17/2015)

Noua reglementare

La art. 100, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 100 alin. (4) prevede: „Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul solicitărilor primite de la alte instituții ale statului, precum și în cazul în care în alte acte normative este prevăzută efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală”.

 

Art. 1131 („Obligații fiscale restante”) Cod procedură fiscală (modificat prin O.G. nr. 17/2015)

Noua reglementare

După art. 113 se introduce un nou articol, art. 1131.

Potrivit noii reglementări, art. 1131 prevede: „(1) Prin obligații fiscale restante se înțelege:

a) obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;

b) diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2).

(2) Nu sunt considerate obligații fiscale restante:

a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;

b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.

(3) Nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face mențiune în acest sens”.

 

Art. 116 („Compensarea”) alin. (8)-(10) Cod procedură fiscală (modificat prin O.G. nr. 17/2015)

Noua reglementare

La art. 116, după alin. (7) se introduc trei noi alineate, alin. (8)-(10).

Potrivit noii reglementări, art. 116 alin. (8)-(10) prevăd: „(8) Pentru debitorii care se află sub incidența legislației privind insolvența și care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenței, suma aprobată la rambursare se compensează în condițiile prezentului articol cu obligațiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței.

(9) Soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată înscris în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței nu se preia în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care s-a deschis procedura. În acest caz, debitorul este obligat să solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.

(10) Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare potrivit alin. (9) se compensează în condițiile prezentului articol cu obligațiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii”.

 

Art. 127 („Tipuri de garanții”) lit. b) Cod procedură fiscală (modificat prin O.G. nr. 17/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 127 lit. b) prevedea faptul că se pot constitui garanțiile pentru luarea măsurilor prevăzute la art. 126, în condițiile legii, prin:

(…)

b) scrisoare de garanție bancară.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 127 lit. b) prevede: „Garanțiile pentru luarea măsurilor prevăzute la art. 126 se pot constitui, în condițiile legii, prin:

(…)

b) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit sau poliță de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurare. În cazul în care scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție este emisă de o instituție financiară din afara României, aceasta trebuie să fie confirmată și acceptată de o instituție de credit sau de asigurare din România”.

 

Art. 128 („Valorificarea garanțiilor”) alin. (2) Cod procedură fiscală (modificat prin O.G. nr. 17/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 128 alin. (2) dispunea faptul că în cazul garanțiilor prevăzute la art. 127 lit. a) și b), organul fiscal dispune instituției de credit ori unității de trezorerie a statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 128 alin. (2) dispune: „În cazul garanțiilor prevăzute la art. 127 lit. a) și b), organul fiscal dispune instituției de credit/societății de asigurare emitente sau instituției financiare care a confirmat și acceptat scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție ori unității de Trezorerie a Statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare”.

 

Art. 145 („Somația”) alin. (3)-(6) Cod procedură fiscală (modificat prin O.G. nr. 17/2015)

Noua reglementare

La art. 145, după alin. (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6).

Potrivit noii reglementări, art. 145 alin. (3)-(6) stabilesc: „(3) În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somației, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide și exigibile. Prevederile art. 149 se aplică în mod corespunzător.

(4) Nu sunt considerate sume exigibile și nu le sunt aplicabile prevederile alin. (3) sumelor aflate în litigiu.

(5) În cazul în care documentul prevăzut la alin. (3) a fost depus ulterior luării unor măsuri de executare silită potrivit prezentului cod, aceste măsuri se ridică după aplicarea măsurii popririi sumelor înscrise în documentul emis de autoritatea sau instituția publică, în limita acestor sume, cu respectarea nivelului prevăzut la art. 142 alin. (1).

(6) În cazul în care documentul prevăzut la alin. (3) a fost depus ulterior stingerii sumelor pentru care s-a început executarea silită, acesta se ia în considerare pentru următoarele executări silite”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul de procedură fiscală – modificări (O.G. nr. 17/2015) was last modified: octombrie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.