Codul de procedură civilă – modificări (Legea nr. 17/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul de procedură civilă
(M. Of. nr. 545 din 3 august 2012)
Legea nr. 17/2017
(M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017)
modifică: art. 534 alin. (2), art. 613 alin. (4), art. 615, art. 641, art. 651 alin. (4), art. 652 alin. (2), art. 666 alin. (2) și (7), art. 719 alin. (6), art. 782, art. 889, Denumirea secțiunii a 2-a, capitolul IV al titlului III din cartea a V-a

În M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017, a fost publicată Legea nr. 17/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 17/2017.

Art. 534 alin. (2) din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 534 alin. (2) prevedea faptul că:

„(2) Încheierea prevăzută la alin. (1) este supusă numai apelului, cu excepția celei pronunțate de un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care este definitivă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 534 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) Încheierea prin care se soluționează cererea este supusă numai apelului, cu excepția celei pronunțate de un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care este definitivă”.

 

Art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 613 alin. (4) prevedea faptul că:

„(4) Hotărârile curții de apel, pronunțate potrivit alin. (3), sunt supuse recursului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 613 alin. (4) dispune următoarele:

„(4) Hotărârea curții de apel prin care se soluționează acțiunea în anulare este supusă recursului”.

 

Art. 615 din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 615 prevedea faptul că:

„Art. 615
Executarea silită
Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 615 dispune următoarele:

„Art. 615

Executarea silită

Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească. Dispozițiile art. 603 alin. (3) rămân aplicabile”.

 

Art. 641 din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 641 prevedea faptul că:

Art. 641
em>Învestirea cu formulă executorie

(1) Titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătorești, pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie.

(2) Cererea de învestire cu formulă executorie se soluționează de judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz, în cameră de consiliu, fără citarea părților. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire și la judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul său ales.
(3) Instanța va verifica dacă înscrisul întrunește toate condițiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum și alte cerințe în cazurile anume prevăzute de lege.
(4) Încheierea prin care se respinge cererea de învestire cu formulă executorie poate fi atacată numai cu apel de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Încheierea prin care se admite cererea de învestire cu formulă executorie nu este supusă niciunei căi de atac, dar legalitatea acesteia poate face obiectul contestației la executare.
(6) Formula executorie are următorul cuprins:

„Noi, Președintele României,

Dăm împuternicire și ordonăm executorilor judecătorești să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunțat prezenta încheiere de învestire cu formulă executorie. Ordonăm agenților forței publice să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condițiile legii. (Urmează semnătura președintelui completului și a grefierului.)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 641 dispune următoarele:

„Art. 641

Înscrisurile sub semnătură privată

Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile”.

 

Art. 651 alin. (4) din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 651 alin. (4) prevedea faptul că:

(4) În toate cazurile instanța de executare se pronunță prin încheiere executorie care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, dacă prin lege nu se dispune altfel”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 651 alin. (4) dispune următoarele:

„(4) Dacă prin lege nu se dispune altfel, instanța de executare se pronunță prin încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare”.

 

Art. 652 alin. (2) din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 652 alin. (2) prevedea faptul că:

„(2) Dacă bunurile urmăribile, mobile, se află în circumscripțiile mai multor curți de apel, oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curți de apel”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 652 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripțiile mai multor curți de apel, oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curți de apel”.

 

Art. 666 alin. (2) și (7) din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 666 alin. (2) și (7) prevedea faptul că:

„(2) Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare.

(…)

(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare„.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 666 alin. (2) și (7) dispune următoarele:

(2) Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare. Încheierea se comunică din oficiu, de îndată, executorului judecătoresc, precum și creditorului.

(…)

(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea prin care se soluționează apelul se comunică, din oficiu, de îndată, și executorului judecătoresc”.

 

Art. 719 alin. (6) din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 719 alin. (6) prevedea faptul că:

„(6) Asupra cererii de suspendare instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, chiar și înaintea termenului fixat pentru judecarea contestației. Părțile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată numai cu apel, în mod separat, în termen de 5 zile de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 719 alin. (6) dispune următoarele:

„(6) Asupra cererii de suspendare instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, chiar și înaintea termenului fixat pentru judecarea contestației. Părțile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată, în mod separat, numai cu apel sau, dacă este pronunțată de curtea de apel, numai cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă”.

 

Art. 782 din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 782 prevedea faptul că:

„Art. 782

Cererea de poprire. Competența

(1) Poprirea se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul ori terțul poprit.

(2) În cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competența aparține executorului judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, după caz, de la sediul principal sau, după caz, de la sediile secundare ale instituției de credit unde debitorul și-a deschis contul. Dacă debitorul are mai multe conturi deschise, competența pentru înființarea popririi asupra tuturor conturilor aparține executorului judecătoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise”.

(3) Dispozițiile art. 652 alin. (5) sunt aplicabile.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 782 dispune următoarele:

„Art. 782

Cererea de poprire. Competența

(1) Poprirea se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul.

(2) Dispozițiile art. 652 alin. (5) sunt aplicabile”.

 

Art. 889 din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 889 prevedea faptul că:

„Art. 889

Executarea fără somație

La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanța de executare va putea să dispună ca executarea silită să se facă de îndată și fără somație. Instanța analizează cererea, de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 889 dispune următoarele:

„Art. 889

Executarea fără somație

La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanța va putea să dispună, prin încheierea de încuviințare a executării silite sau pe cale separată, ca executarea silită să se facă de îndată și fără somație”.

 

Denumirea secțiunii a 2-a, capitolul IV al titlului III din cartea a V-a din Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 7/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Denumirea secțiunii a 2-a, capitolul IV al titlului III din cartea a V-a prevedea faptul că:

„Secțiunea a 2-a

Executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Denumirea secțiunii a 2-a, capitolul IV al titlului III din cartea a V-a dispune următoarele:

„Secțiunea a 2-a

Executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori”

 

Vezi Aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe (Legea nr. 17/2017)

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul de procedură civilă – modificări (Legea nr. 17/2017) was last modified: aprilie 12th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.