Codul administrativ – completare (O.U.G. nr. 116/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019; cu modif. ult.)

 

O.U.G. nr. 116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art. 364^1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 845 din 29 august 2022)

 

– introduce: art. 364^1 alin. (4)-(6) .

 

În M. Of. nr. 845 din 29 august 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art. 364^1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, completările aduse Codului administrativ.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 364^1, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:

(4) Prin excepție de la prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) și c), acceptarea donațiilor și a legatelor făcute statului de către Organizația Tratatului Atlanticului de Nord sau de alte instituții ori organizații internaționale, care au ca obiect bunuri mobile necesare gestionării situațiilor de urgență, se aprobă prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, iar valoarea de piață este asimilată valorii de înregistrare a bunului la donator.

(5) Prin excepție de la art. 291 alin. (2), prin ordinul prevăzut la alin. (4) se stabilește persoana care îndeplinește formalitățile de acceptare a donațiilor și a legatelor în numele statului pentru bunurile prevăzute la alin. (4).

(6) În baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, dreptul de administrare asupra bunurilor mobile acceptate potrivit alin. (4) se constituie prin hotărâre a Guvernului, care cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) indicarea bunurilor;

b) destinația acestora;

c) termenul de predare-primire a bunurilor.

 

Art. I din O.U.G. nr. 116/2022

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 506 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la încetarea aplicabilității prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, transferul la cerere se face la solicitarea funcționarului public, cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public, precum și a conducătorului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public.

(2) Autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcționarului public înștiințează cu celeritate autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public despre aprobarea cererii de transfer.

(3) Conducătorul autorității sau instituției publice de la care se transferă funcționarul public are obligația să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu sau, în situația în care este afectată derularea corespunzătoare a activității la nivelul structurii în care este încadrat funcționarul public, să comunice refuzul motivat al transferului la cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înștiințării prevăzute la alin. (2). Transferul la cerere operează de la data modificării raportului de serviciu, stabilită prin actul administrativ emis de conducătorul autorității sau instituției publice de la care se transferă funcționarul public și care nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.

(4) Cererile de transfer depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează potrivit prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de transfer de către funcționarul public.”

Codul administrativ – completare (O.U.G. nr. 116/2022) was last modified: September 8th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.